nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komisji ds. Kwalifikacji Produktów z PograniczaDz.Urz.MZ.06.03.06

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 8 lutego 2006 r.
zmieniające zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania
Komisji ds. Kwalifikacji Produktów z PograniczaNa podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji ds. Kwalifikacji Produktów z Pogranicza ( Dz. Urz. MZ Nr 8, poz. 32) wprowadza się następujące zmiany:
1) obecne brzmienie § 2 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„2. Komisja rekomenduje kwalifikację produktów, o których mowa w ust. 1, na podstawie wniosków zgłoszonych przez organy dopuszczające do obrotu dany produkt, a w odniesieniu do środków spożywczych, w tym suplementów diety i kosmetyków na podstawie wniosków Głównego Inspektora Sanitarnego, skierowanego do sprawującego nadzór nad Komisją Sekretarza lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
3. Komisja rekomenduje kwalifikację produktu, który w chwili składania wniosku nie ma ustalonego statusu prawnego.”
2) w § 3:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Przewodniczący – Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej;”
b) w pkt 3 po lit. ł kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. m w brzmieniu:
„ m) doc. dr hab. Przemysław Mrozikiewicz, przedstawiciel Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu”.
3) w § 5:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przyjęte ustalenia i wnioski Przewodniczący przekazuje niezwłocznie w formie pisemnej, do wiadomości osoby sprawującej nadzór nad działalnością Komisji, o której mowa w § 8.”
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W terminie 14 dni od podjęcia przez Komisję uchwały zawierającej stanowisko w sprawie kwalifikacji produktu, Przewodniczący Komisji przekazuje uchwałę do wiadomości podmiotu, który wnioskował o kwalifikację produktu.”
4) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Sekretarz lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia nadzorujący Departament Polityki Lekowej.”


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji ds. Kwalifikacji Produktów z Pogranicza
(Dz.Urz.MZ.05.08.32 )
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-02-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6896 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.