nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie ZdrowiaDz.Urz.MZ.06.03.09
zmiana Dz.Urz.MZ.04.05.53
Dz.Urz.MZ.04.11.95
Dz.Urz.MZ.10.8.43


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 lutego 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia


Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. 2868 Nr 5, poz. 53 oraz 3074 Nr 11, poz. 95) wprowadza się, następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1:
a) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Obieg akt w Urzędzie odbywa się bez pokwitowania, z wyjątkiem przesyłek wartościowych oraz przesyłek, których obowiązek kwitowania wynika z odrębnych przepisów. Dopuszcza się jednak przekazywanie pism za pokwitowaniem na podstawie wewnętrznych kontrolek wpływu, które służą jedynie do kontroli obiegu akt i nie mają wpływu na rejestrowanie spraw i rzeczowe kompletowanie akt w teczkach zakładanych zgodnie z rzeczowym wykazem akt.”,
b) w § 26 ust. 2 i ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„2. Znak sprawy zawiera:
1) symbol literowy urzędu;
2) symbol literowy komórki organizacyjnej;
3) symbol liczbowy hasła według jednolitego rzeczowego wykazu akt;
4) „15” – oznacza liczbę kolejną ze spisu spraw, pod którą sprawa została zarejestrowana;
5) kolejny numer pisma w sprawie zapisany w nawiasie;
6) symbol literowy referenta;
7) dwie ostatnie cyfry roku, w którym sprawę wszczęto.
3. Poszczególne elementy znaku sprawy oddziela się kreskami poziomymi oraz kreską poprzeczną, np.: MZ-BG-O-010-15-(2)/JK/06, gdzie:
1) „MZ”- oznacza Ministerstwo Zdrowia;
2) „BG-O” - oznacza Biuro Dyrektora Generalnego, Wydział Organizacji i Kontroli Wewnętrznej;
3) „010” - oznacza podstawy prawne działania Ministerstwa Zdrowia;
4) "15" - oznacza liczbę kolejną ze spisu spraw, pod która sprawa została zarejestrowana;
5) „2” – oznacza kolejny numer pisma w tej sprawie;
6) „JK” – oznacza inicjały referenta, odpowiedzialnego za przygotowanie projektu pisma;
7) „06” - oznacza dwie ostatnie cyfry roku.”,
c) w § 50 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Do rejestrowania i obiegu dokumentacji w Urzędzie stosuje się program „System Rejestracji Obiegu Dokumentów””.;
2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302 z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, Nr 202, poz. 2065 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 69, Nr 64, poz. 565, Nr 163, poz. 1362 i Nr 175, poz. 1462.


Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-02-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8419 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.