nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w WarszawieDz.Urz.MZ.06.03.08

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 10 lutego 2006 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie


Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie w składzie:
1) Krzysztof Olszak – Przewodniczący Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
2) Jakub Bydłoń – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
3) Krystyna Czaplicka-Trojanowska – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
4) Janusz Garlicki – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
5) Jolanta Michałowska – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 czerwca 1997 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152 i Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 274, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420 i Nr 249, poz. 2104.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-02-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5357 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.