nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Krajowego Komitetu do Spraw Pandemii GrypyDz.Urz.MZ.06.03.10

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 lutego 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania
Krajowego Komitetu do Spraw Pandemii Grypy


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu do Spraw Pandemii Grypy (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 14 i Nr 10, poz. 43) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Komitetu wchodzą następujący członkowie:
1) Przewodniczący - Pan Andrzej Wojtyła - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego - Pan Andrzej Trybusz - Główny Inspektor Sanitarny;
3) Sekretarz - Pan Paweł Abramczyk - przedstawiciel Departamentu Spraw Obronnych w Ministerstwie Zdrowia;
4) Doradca Głównego Inspektora Sanitarnego;
5) Dyrektor Departamentu Przeciwepidemicznego w Głównym Inspektoracie Sanitarnym;
6) Dyrektor Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym;
7) Przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
8) Przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej w Ministerstwie Zdrowia;
9) Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
10) Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;
11) Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego;
12) Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
13) Dyrektor Państwowego Zakładu Higieny;
14) Wiceprezes Agencji Rezerw Materiałowych;
15) Naczelny Lekarz Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
16) Konsultant Krajowy w Dziedzinie Epidemiologii;
17) Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chorób Zakaźnych;
18) Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego;
19) Kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy Państwowego Zakładu Higieny;
20) Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych w Ministerstwie Zdrowia;
21) Główny Lekarz Weterynarii;
22) Przedstawiciel Centrum Informacyjnego Rządu;
23) Naczelnik Wydziału Rezerw Państwowych w Departamencie Spraw Obronnych w Ministerstwie Gospodarki;
24) Dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności;
25) Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).


Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu do Spraw Pandemii Grypy
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-02-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5564 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.