nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania założeń zmian w systemie ochrony zdrowiaDz.Urz.MZ.06.02.05

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 stycznia 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania założeń zmian w systemie ochrony zdrowia


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r., Nr 24, poz. 199 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania założeń zmian w systemie ochrony zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2006 r. Nr. 2, poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:
1) w tytule wyraz „założeń” zastępuje się wyrazem „propozycji”;
2) w § 1 wyraz „założeń” zastępuje się wyrazem „propozycji”;
3) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Bolesław Piecha;
2) Pozostali członkowie:
a) Ewa Małecka – Tendera,
b) Jerzy Milewski,
c) Jacek Piątkiewicz,
d) Konstanty Radziwiłł,
e) Andrzej Sośnierz,
f) Mateusz Śpiewak,
g) Marek Zuber.
2. W pracach Zespołu poza członkami Zespołu uczestniczą:
1) Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do spraw zdrowia;
2) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia;
3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3. Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w ust. 1 i 2 pkt 1 wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.”;
4) § 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„§ 4. Do zadań Zespołu należy:
1) określenie barier w rozwoju systemu ochrony zdrowia;
2) przedstawienie propozycji kierunków zmian w systemie ochrony zdrowia.
§ 5. Przewodniczący Zespołu przedłoży ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie do 30 kwietnia 2006 r. raport zawierający wyniki prac Zespołu.”;
5) § 8 i 9 otrzymują brzmienie:
„§ 8. 1. Członkom Zespołu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 2.500 zł po zakończeniu prac Zespołu.
2. Osoby, o których mowa w § 3, za każdą opinię lub ekspertyzę zleconą przez Przewodniczącego Zespołu, otrzymują wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 2.500 zł.
3. Koszty związane z działalnością Zespołu, w tym wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz zwrot kosztów podróży członków Zespołu, pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji Gabinetu Politycznego Ministra.
§ 9. Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 3, wyznaczeni spośród pracowników administracji rządowej, wykonują pracę bez dodatkowego wynagrodzenia.”;
6) uchyla się § 10.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1)) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901),
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414.


Zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania założeń zmian w systemie ochrony zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-01-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4666 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.