nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw zabezpieczenia medycznego wizyty Ojca Świętego Benedykta XVIDz.Urz.MZ.06.04.11


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 lutego 2006 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw zabezpieczenia
medycznego wizyty Ojca Świętego Benedykta XVINa podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw zabezpieczenia medycznego wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w § 2 pkt 2 lit. b-d, wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) pozostali Członkowie:
a) przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, w tym:
- Szef Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia,
- dwóch pracowników Departamentu Polityki Zdrowotnej,
- dwóch pracowników Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego,
b) przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
c) przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej,
d) przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
e) dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe”.


§ 3.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) opracowanie wytycznych w zakresie zabezpieczenia medycznego:
a) Osoby Ojca Świętego,
b) przedstawicieli władz kościelnych,
c) przedstawicieli władz rządowych,
d) pielgrzymów,
e) członków służb porządkowych i zabezpieczających wizytę;
2) określenie niezbędnych rodzajów zabezpieczenia medycznego;
3) określenie potrzeb w zakresie zabezpieczenia medycznego i sposobów ich realizacji;
4) przekazanie wytycznych, o których mowa w ust. 1, do realizacji wojewódzkim zespołom do spraw zabezpieczenia medycznego wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI, powołanymi przez właściwych wojewodów, zgodnie z planem wizyty;
5) nadzór nad zabezpieczeniem medycznym realizowanym przez zespoły, o których mowa w ust. 6;
6) współpraca z przedstawicielami Kościoła Katolickiego.


§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1) nadzór nad pracami Zespołu;
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6) wyznaczenie Koordynatora Zespołu i Sekretarza Zespołu;
7) wyznaczenie osoby prowadzącej posiedzenia Zespołu w przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu zwołuje pierwsze posiedzenie Zespołu w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 5.

Ustalenia Zespołu w sprawach dotyczących rozstrzygnięć w zakresie realizacji zadań Zespołu podejmowane są w formie uchwał, większością głosów w obecności co najmniej połowy pełnego składu Zespołu.

§ 6.

Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Zespołu i Sekretarz Zespołu.

§ 7.

1. Przewodniczący Zespołu może wyodrębnić ze składu Zespołu podzespoły uprawnione do realizacji zadań określonych przez Przewodniczącego Zespołu.
2. Z posiedzeń podzespołów sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Zespołu.

§ 8.

W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby, nie będące jego Członkami, zapraszane przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 9.

Obsługę organizacyjno-techniczną prac Zespołu zapewniają Departament Polityki Zdrowotnej oraz Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 10.

1. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.
2. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 8, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-02-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4350 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.