nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”Dz.Urz.MZ.06.04.15
zmiana z dnia 14 grudnia 2007 r.


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 lutego 2006 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005r. Nr 169, poz. 1414) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, zwaną dalej „Komisją”.

§ 2.

1. W skład Komisji wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu – Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;
2) sekretarz Komisji – przedstawiciel Biura Ministra Zdrowia;
3) pozostali członkowie:
a) 3 przedstawicieli Departamentu Polityki Zdrowotnej,
b) 2 przedstawicieli Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.
2. W razie niemożności uczestnictwa przewodniczącego lub członka w pracach Komisji może uczestniczyć wyznaczona przez niego osoba.
3. W razie niemożności uczestnictwa sekretarza Komisji w pracach Komisji może uczestniczyć osoba wyznaczona przez Dyrektora Biura Ministra.

§ 3.

Do zadań Komisji należy opiniowanie wniosków, o których mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005r. w sprawie w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" (Dz.U. Nr 65, poz. 573).

§ 4.

1. Komisja działa na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący Komisji.
3. Uchwały Komisji zapadają większością głosów.
4. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący Komisji.

§ 5.

Przewodniczący Komisji przedkłada ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opinie, o których mowa w § 3.

§ 6.

Ewidencję osób wyróżnionych odznaką honorową "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” prowadzi Biuro Ministra.

§ 7.

Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewnia Biuro Ministra Zdrowia.

§ 8.

Udział w pracach Komisji jest bezpłatny.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-02-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8017 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.