nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2006 roku oraz realizującychje podmiotówZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 marca 2006 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2006 roku oraz realizującychje podmiotówNa podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2006 roku oraz realizujących je podmiotów, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w § 2 pkt 1 i pkt 3 lit. a, wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2

W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu – Maria Suwalska – specjalista II stopnia w rehabilitacji ruchowej;
2) wiceprzewodniczący Zespołu – Tomasz Kołakowski – główny specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia;
3) pozostali członkowie Zespołu:
a) Jerzy Kiwerski - konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej, kierownik Kliniki Rehabilitacji AM w Warszawie,
b) Joanna Próchniewicz – Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,
c) Ewa Wójcik – starszy specjalista w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia,
d) Grażyna Kieljan – główny specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia,
e) Marta Fijołek – specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

§ 3

1. Zadaniem Zespołu jest przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji wyboru ofert oraz realizujących je podmiotów, którym zostaną przyznane dotacje celowe na realizację zadań publicznych.
2. Do zadań Zespołu w zakresie, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności:
1) przeprowadzenie postępowania konkursowego;
2) rozpatrzenie odwołań składanych przez podmioty w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym;
3) przygotowanie do akceptacji ministra właściwego do spraw zdrowia wniosku zawierającego listę wybranych ofert oraz realizujących je podmiotów.


§ 4

1. Zespół realizuje zadania, o których mowa w § 3, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Zespół działa zgodnie z Regulaminem pracy Zespołu, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 5

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

§ 6

1. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
2. Osoby wymienione w § 2 pkt 1 i pkt 3 lit. a otrzymują wynagrodzenie za udział w pracach Zespołu na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej.
3. Koszty związane z finansowaniem prac Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 Zdrowie, dział 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85195 – pozostała działalność.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-03-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4030 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.