nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa pomorskiegoDz.Urz.MZ.06.04.13


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 lutego 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa pomorskiego


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm. 2)) w związku z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm. 3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa pomorskiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 73, z późn. zm. 4)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do zarządzenia w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) wraz z aktami wykonawczymi.”;

2) w załączniku nr 2 do zarządzenia:
a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) wraz z aktami wykonawczymi.”,
b) w § 6 w ust. 2 uchyla się pkt 2 i pkt 3,
c) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Sekcja Epidemiologii;
3) Sekcja Higieny Komunalnej;
4) Sekcja Higieny Pracy;
5) Sekcja Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku;
6) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
7) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;
9) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;
3) w załączniku nr 3 do zarządzenia:
a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) wraz z aktami wykonawczymi.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Laboratoryjny:
a) Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii Lekarskiej,
b) Laboratorium Badań Środowiska Pracy;
2) Oddział Epidemiologii;
3) Oddział Higieny Komunalnej;
4) Oddział Higieny Pracy;
5) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
6) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny:
a) Sekcja Administracyjna,
b) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego,
c) Stanowisko Pracy ds. Ekonomiczno-Finansowych;
7) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
8) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
9) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
10) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;
4) w załączniku nr 4 do zarządzenia w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) wraz z aktami wykonawczymi.”;

5) w załączniku nr 5 do zarządzenia w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) wraz z aktami wykonawczymi.”;

6) w załączniku nr 6 do zarządzenia:
a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) wraz z aktami wykonawczymi.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemów Jakości;
5) Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych i Statystyki;
6) Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Ochrony Przeciwpożarowej;
7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;
7) w załączniku nr 7 do zarządzenia w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) wraz z aktami wykonawczymi.”;

8) w załączniku nr 8 do zarządzenia:
a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) wraz z aktami wykonawczymi.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny:
a) Sekcja Ekonomiczna,
b) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza,
c) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
2) Oddział Higieny Komunalnej;
3) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
4) Sekcja Epidemiologii;
5) Sekcja Higieny Pracy;
6) Stanowisko Pracy Specjalisty ds. Systemu Jakości;
7) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
8) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
9) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży.”;
9) w załączniku nr 9 do zarządzenia w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) wraz z aktami wykonawczymi.”;

10) w załączniku nr 10 do zarządzenia w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) wraz z aktami wykonawczymi.”;

11) w załączniku nr 11 do zarządzenia:
a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) wraz z aktami wykonawczymi.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
3) Laboratorium Mikrobiologii;
4) Stanowisko Pracy Specjalisty ds. Systemu Jakości;
5) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;
12) w załączniku nr 12 do zarządzenia:
a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) wraz z aktami wykonawczymi.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, w tym Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
2) Sekcja Higieny Komunalnej;
3) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
4) Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii;
5) Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;
6) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
7) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
8) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
9) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;
13) w załączniku nr 13 do zarządzenia:
a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) wraz z aktami wykonawczymi.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny:
a) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego,
b) Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;
2) Sekcja Epidemiologii;
3) Sekcja Higieny Komunalnej;
4) Sekcja Higieny Pracy;
5) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
6) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
7) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
9) Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej;
10) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;
14) w załączniku nr 14 do zarządzenia:
a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) wraz z aktami wykonawczymi.”,
b) w § 6 w ust. 2 uchyla się pkt 2 i pkt 3,
c) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Epidemiologii;
2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
3) Oddział Higieny Komunalnej;
4) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny:
a) Sekcja Ekonomiczna,
b) Sekcja Administracyjna;
5) Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;
6) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
7) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
9) Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;
10) Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;
11) Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;
12) Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej;
13) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej;
14) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;
15) w załączniku nr 15 do zarządzenia:
a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) wraz z aktami wykonawczymi.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
5) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
6) Stanowisko Pracy ds. Kontaktu z Mediami;
7) Stanowisko Pracy ds. Statystyki;
8) Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;
9) Stanowisko Pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
10) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
11) Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej;
12) Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
13) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
14) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;
16) w załączniku nr 16 do zarządzenia:
a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) wraz z aktami wykonawczymi.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Sekcja Epidemiologii;
3) Sekcja Higieny Komunalnej; 4) Sekcja Higieny Pracy;
5) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
6) Stanowisko Pracy ds. Inwestycyjnego Nadzoru Zapobiegawczego;
7) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej;
9) Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej oraz Sekretarki Medycznej;
10) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;
17) w załączniku nr 17 do zarządzenia:
a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) wraz z aktami wykonawczymi.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Laboratoryjny:
a) Laboratorium Badań Środowiskowych,
b) Laboratorium Bakteriologii;
2) Oddział Nadzoru Bieżącego:
a) Sekcja Higieny Komunalnej,
b) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
c) Sekcja Higieny Pracy,
d) Sekcja Epidemiologii,
e) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny:
a) Sekcja Ekonomiczna,
b) Sekcja Obsługi Gospodarczej,
c) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej,
d) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego,
e) Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych,
f) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
4) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
5) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
6) Stanowisko Pracy ds. Statystyki.”;
18) w załączniku nr 18 do zarządzenia w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) wraz z aktami wykonawczymi.”;

19) w załączniku nr 19 do zarządzenia:
a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) wraz z aktami wykonawczymi.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
4) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420 i Nr 249, poz. 2104.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 208, poz. 2020, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1086, Nr 163, poz. 1362, Nr 178, poz. 1480 i Nr 179, poz. 1458.
4) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2003 r. Nr 8, poz. 68, Nr 9, poz. 84, Nr 11, poz. 92 i Nr 12, poz. 109, z 2004 r. Nr 8, poz. 79 i Nr 14, poz. 115 oraz z 2005 r. Nr 7, poz. 23 i Nr 14, poz. 66.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-02-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3642 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.