nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowiaDz.Urz.MZ.06.04.16


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 28 lutego 2006 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowiaNa podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w § 2 pkt 4 lit. a – d, wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu – Leszek Sikorski – Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;
2) dwóch zastępców przewodniczącego Zespołu:
a) Włodzimierz Pisarski – Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia,
b) Konrad Potyra – Główny Specjalista w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;
3) sekretarz Zespołu – Andrzej Skubalski –Główny Specjalista w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;
4) pozostali członkowie Zespołu:
a) dwóch przedstawicieli Głównego Urzędu Statystycznego,
b) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,
c) przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej,
d) przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
e) przedstawiciele ministra właściwego do spraw zdrowia:
- pracownik Departamentu Zdrowia Publicznego,
- pracownik Departamentu Polityki Lekowej,
- pracownik Departamentu Ubezpieczeń Zdrowotnych,
- pracownik Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji,
- pracownik Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia;
f) Adam Kozierkiewicz – przedstawiciel Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego,
g) Marek Dmowski – przedstawiciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.


§ 3.

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby inne niż wymienione w § 2 zaproszone przez przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

Do zadań Zespołu należy:
1) inwentaryzacja dostępnych i potencjalnych źródeł danych oraz istniejących zasobów informacyjnych z zakresu ochrony zdrowia pod kątem użyteczności dla:
a) instytucji krajowych na poziomie centralnym i regionalnym,
b) instytucji i współpracy międzynarodowej (UE, EUROSTAT, WHO, OECD);
2) diagnoza potrzeb informacyjnych z zakresu ochrony zdrowia:
a) na poziomie centralnym i regionalnym,
b) współpracy międzynarodowej;
3) przygotowanie projektu systemu informacji o ochronie zdrowia a w szczególności:
a) określenie zasad i organizacji działania systemu,
b) podmiotowego i przedmiotowego zakresu danych,
c) systemu przekazywania oraz zasad i form gromadzenia, udostępniania i publikowania danych,
d) etapów wdrażania systemu;
4) opracowanie projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz projektów aktów wykonawczych do tej ustawy.


§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego jeden z jego zastępców.
2. Przewodniczący Zespołu w szczególności:
1) informuje ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu,
2) powołuje, w razie potrzeby, spośród członków Zespołu oraz osób, o których mowa w § 3, grupy robocze.

§ 6.

1. Zespół działa zgodnie z ustalonym przez siebie harmonogramem.
2. Zespół obraduje na posiedzeniach.
3. Posiedzenia zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.
4. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.
5. Posiedzenia Zespołu są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący Zespołu i sekretarz Zespołu. Przepis § 5 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
6. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu osobowego Zespołu. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu. Przepis § 5 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
7. Pisemny raport z wyników prac, przewodniczący Zespołu przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia po zakończeniu prac Zespołu.

§ 7.

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

§ 8.

Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 9.

1. Członkom Zespołu oraz osobom zaproszonym do uczestnictwa w pracach Zespołu przez Przewodniczącego nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2. Zamiejscowym Członkom Zespołu oraz osobom wymienionym w § 3 przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, poniesionych w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz.1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1554).

§ 10.

Koszty działalności Zespołu finansowane są z budżetu państwa części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział – 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

§ 11.

Zespół ulega rozwiązaniu po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia pisemnego raportu, o którym mowa w § 6 ust. 7.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-02-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4912 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.