nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KatowicachDz.Urz.MZ.06.04.17


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 8 marca 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 12, poz. 49 i Nr 19, poz. 104) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostkami organizacyjnymi Regionalnego Centrum są:
1) Terenowy Oddział w Bielsku Białej;
2) Terenowy Oddział w Bytomiu;
3) Terenowy Oddział w Cieszynie;
4) Terenowy Oddział w Częstochowie;
5) Terenowy Oddział w Dąbrowie Górniczej;
6) Terenowy Oddział w Gliwicach;
7) Terenowy Oddział w Pszczynie;
8) Terenowy Oddział w Sosnowcu;
9) Terenowy Oddział w Tarnowskich Górach;
10) Terenowy Oddział w Zabrzu;
11) Dział Krwiodawców;
12) Dział Ekip Wyjazdowych;
13) Dział Immunologii Transfuzjologicznej;
14) Dział Laboratoryjny;
15) Dział Preparatyki Krwi;
16) Dział Ekspedycji;
17) Dział Produkcji Odczynników Serologicznych;
18) Dział Zapewnienia Jakości;
19) Dział Organizacyjny;
20) Dział Finansowo-Księgowy;
21) Dział Administracji;
22) Dział Służb Pracowniczych;
23) Dział Dystrybucji i Marketingu;
24) Pracownia Immunogenetyki HLA;
25) Zespół ds. Projektowania;
26) Sekcja Zamówień Publicznych;
27) Sekcja Informatyczna;
28) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
29) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
30) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora ds. Ochrony Przeciwpożarowej;
31) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Radiologicznej;
32) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obronnych;
33) Samodzielne Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego;
34) Bank Tkanek;
35) Sekretariat.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1420 i Nr 249, poz. 2104.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-03-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6186 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.