nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego Narodowego Programu ZdrowiaZARZĄDZENIE Nr 38
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 kwietnia 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego Narodowego Programu Zdrowia


Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego Narodowego Programu Zdrowia w § 1 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) członkowie:
a) delegowani przez właściwych ministrów podsekretarze stanu w:
- Ministerstwie Edukacji i Nauki,
- Ministerstwie Finansów,
- Ministerstwie Gospodarki,
- Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,
- Ministerstwie Transportu i Budownictwa,
- Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,
- Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Ministerstwie Skarbu Państwa,
- Ministerstwie Sportu,
- Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- Ministerstwie Środowiska,
- Ministerstwie Zdrowia,
b) delegowany przez Ministra Sprawiedliwości – podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości lub zastępca Prokuratora Generalnego,
c) delegowany przez Ministra Obrony Narodowej – podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej lub Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do spraw Resortowej Opieki Zdrowotnej,
d) delegowani przez właściwych prezesów wiceprezesi w:
- Głównym Urzędzie Statystycznym,
- Państwowej Agencji Atomistyki,
- Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
- Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
- Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- Narodowym Funduszu Zdrowia,
e) sekretarz – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia.”.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZES RADY MINISTRÓW


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-04-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3883 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.