nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy pielęgnacyjnejDz.Urz.MZ.06.06.23

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 marca 2006 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń projektu
ustawy pielęgnacyjnej


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania założeń projektu ustawy pielęgnacyjnej, zwany dalej "Zespołem", jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w § 2 pkt 1, 2, i 5 lit. a, b, d - g, j, m, n, wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - Anna Wilmowska-Pietruszyńska, pracownik naukowo – dydaktyczny w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego;
2) I Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Piotr Błędowski, pracownik naukowo – dydaktyczny Szkoły Głównej Handlowej;
3) II Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Włodzimierz Pisarski, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
4) Sekretarz Zespołu – Małgorzata Krowiak, radca generalny w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
5) pozostali członkowie Zespołu:
a) Alina Baran, przedstawiciel Głównego Urzędu Statystycznego,
b) Elżbieta Buczkowska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
c) Aneta Gęsiarz-Krasucka, radca prawny w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia,
d) Józefa Hrynkiewicz, pracownik naukowo – dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego,
e) Aleksander Kotlicki, przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej,
f) Witold Preiss, przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,
g) Jacek Putz, pracownik dydaktyczny w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego,
h) Marek Stodolny, doradca w Ministerstwie Zdrowia,
i) i) Elżbieta Szwałkiewicz, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
j) Grażyna Śmiarowska, prezes Stowarzyszenia Organizatorów i Promotorów Opieki Długoterminowej,
k) Izabela Trojanowska, główny specjalista do spraw legislacji w Departamencie Prawnym w Ministerstwie Zdrowia,
l) Barbara Witkowska, główny specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
m) Krzysztof Włodarczyk, przedstawiciel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
n) Krystyna Wyrwicka, przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

§3.

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby inne niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§4.


1. Zadaniem Zespołu jest opracowanie założeń projektu ustawy pielęgnacyjnej.
2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) przegląd aktów prawnych regulujących sprawy związane z opieką nad ludźmi niezdolnymi do samodzielnej egzystencji i ocena dotychczasowych rozwiązań;
2) opracowanie epidemiologiczne aktualnej i prognozowanej liczby osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji;
3) opracowanie definicji, stopnia i zasad orzecznictwa o niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) opracowanie katalogu świadczeń wynikających z potrzeb osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji;
5) opracowanie zasad organizacji i finansowania ubezpieczeń pielęgnacyjnych oraz zasad współpracy ze świadczeniodawcami;
6) opracowanie zasad ochrony danych i statystyki w ubezpieczeniach pielęgnacyjnych;
7) opracowanie zasad zapewnienia jakości usług pielęgnacyjnych i innych regulacji mających na celu ochronę podmiotów ubezpieczeń pielęgnacyjnych;
8) opracowanie projektów działań prewencyjnych i rehabilitacyjnych oraz przedsięwzięć badawczych mających na celu zapobieganie niezdolności do samodzielnej egzystencji w następstwie chorób i urazów;
9) opracowanie aktuarialne dotyczącego proponowanej wysokości składki;
10) 1 opracowanie zasad funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń pielęgnacyjnych.

§5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Zespołu;
2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4) powoływanie grup roboczych;
5) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
7) informowanie Podsekretarza Stanu, o którym mowa w §7 ust. 1, o bieżącej działalności Zespołu;
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Podsekretarza Stanu, o którym mowa w §7 ust. 1.
3. Przewodniczącego Zespołu, w razie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§6.

1. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
2. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który przedstawia się Podsekretarzowi Stanu, o którym mowa w §7 ust. 1.
3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
4. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Zespołu może odbyć się w innym miejscu niż Ministerstwo Zdrowia, wskazanym przez Przewodniczącego Zespołu.
5. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy uchwalony przez Zespół, na wniosek Przewodniczącego Zespołu.

§7.

1. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia - Andrzej Wojtyła.
2. Zespół przedstawia, po zaakceptowaniu przez Podsekretarza Stanu określonego w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opracowane założenia projektu ustawy pielęgnacyjnej, w terminie do końca 2006 roku.

§ 8.

1.Z tytułu zadań określonych w § 4 ust. 2, powierzonych przez Podsekretarza Stanu, o którym mowa w §7 ust 1, lub Przewodniczącego Zespołu do opracowania członkom Zespołu, lub osobie określonej w § 3, członek Zespołu lub ta osoba może otrzymać wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób, które zadania określone w § 4 ust. 2 powierzone przez Podsekretarza Stanu, o którym mowa w §7 ust 1, lub Przewodniczącego Zespołu wykonują w ramach obowiązków pracowniczych lub obowiązków wynikających z odrębnych przepisów.
3.Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom wymienionym w § 3 przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1554).

§9.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

§10.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, działu - 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-03-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5356 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.