nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie MInistra Zdrowia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa ZdrowiaDz.Urz.MZ.03.1.6
zmiana Dz.Urz.MZ.03.3.33
Dz.Urz.MZ.04.08.82
Dz.Urz.MZ.04.14.123
Dz.Urz.MZ.05.02.03
Dz.Urz.MZ.05.07.22ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 24 stycznia 2003 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia.


Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin organizacyjny Ministerstwa Zdrowia, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

W odrębnym trybie określa się:
1) podział zadań pomiędzy Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu;
2) zasady i tryb prowadzenia prac legislacyjnych;
3) instrukcję kancelaryjną.

§ 3.

1. Funkcjonowanie, warunki działania oraz organizację wewnętrzną i tryb pracy Ministerstwa Zdrowia zapewnia Dyrektor Generalny.
2. Dyrektor Generalny, na podstawie i w zakresie określonym w szczególności przepisami o służbie cywilnej i o Radzie Ministrów:
1) sprawuje bezpośredni nadzór nad wszystkimi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia, z wyłączeniem Gabinetu Politycznego Ministra;
2) sprawuje nadzór nad Gospodarstwem Pomocniczym przy Ministerstwie Zdrowia;
3) realizuje zadania z zakresu polityki personalnej w służbie cywilnej;
4) wykonuje zadania z zakresu służby cywilnej w Ministerstwie Zdrowia.

§ 4.

W Ministerstwie Zdrowia działają na podstawie odrębnych przepisów:
1) komisja dyscyplinarna I instancji, rozpoznająca sprawy dyscyplinarne członków korpusu służby cywilnej;
2) resortowa komisja orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
3) Administrator Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich wykonujący zadania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich (Dz. U. Nr 1, poz. 1).

§ 5.

1. W terminie 30 dni od daty wejścia w życie zarządzenia, dyrektorzy komórek organizacyjnych dostosują wewnętrzne regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych do zakresu zadań określonych w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Zdrowia i przekażą je do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu.
2. Oryginał zatwierdzonego wewnętrznego regulaminu organizacyjnego przechowywany jest przez Biuro Dyrektora Generalnego, a kopia przez właściwą komórkę organizacyjną.

§ 6.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego (Dz. Urz. MZ Nr 8, poz. 42).

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

Załącznik do zarządzenia
Ministra Zdrowia
z dnia 24 stycznia 2003 r.


Regulamin Organizacyjny Ministerstwa Zdrowia


Rozdział 1
Przepisy wstępne


§ 1.

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Zdrowia, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację wewnętrzną i zasady organizacji pracy oraz zakres działania komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia, zwanego dalej „Ministerstwem”.

§ 2.

1. Minister Zdrowia, zwany dalej „Ministrem”, kieruje działem „zdrowie” i wykonuje swoje zadania przy pomocy Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Gabinetu Politycznego Ministra oraz Ministerstwa.
2. Przy Ministrze działają opiniodawczo-doradcze Kolegia:
1) Kolegium Ministra (małe), w skład którego wchodzą stali członkowie: Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu, Główny Inspektor Sanitarny, Główny Inspektor Farmaceutyczny, Szef Gabinetu Politycznego Ministra, Dyrektor Generalny;
2) Kolegium Ministerstwa (duże), w skład którego wchodzą stali członkowie, o których mowa w pkt 1, oraz dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa, rzecznik prasowy i doradcy Ministra.
3. W posiedzeniach Kolegiów mogą uczestniczyć inne zaproszone przez Ministra osoby.

§ 3.

1. Do wyłącznej kompetencji Ministra należy w szczególności podpisywanie:
1) rozporządzeń, w tym wydawanych „w porozumieniu”, oraz zarządzeń Ministra;
2) korespondencji kierowanej do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka i wicemarszałków Sejmu i Senatu, Prezesa i wiceprezesów Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego;
3) pism adresowanych do przedstawicieli dyplomatycznych innych państw;
4) wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych;
5) dokumentów zastrzeżonych do podpisu Ministra na podstawie odrębnych przepisów i ustaleń;
6) pism do innych osób, każdorazowo określonych przez Ministra.
2. Pisma kierowane do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, mogą podpisywać, z upoważnienia Ministra, Sekretarz Stanu lub Podsekretarze Stanu.
3. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu oraz Dyrektor Generalny podpisują we własnym imieniu, zgodnie z podziałem kompetencji lub udzielonymi upoważnieniami, pisma do nie wymienionych w ust. 1 członków prezydiów Sejmu i Senatu, posłów lub senatorów, członków kierownictw ministerstw i urzędów centralnych oraz urzędów wojewódzkich, osób reprezentujących organy samorządu terytorialnego, Najwyższej Izby Kontroli i organizacji społecznych.

§ 4.

Do zadań Szefa Gabinetu Politycznego Ministra należy w szczególności:
1) sprawowanie funkcji doradczej w zakresie polityki Ministra;
2) uzgadnianie stanowisk politycznych z gabinetami politycznymi członków Rządu w celu uzyskania poparcia dla propozycji Ministra;
3) kierowanie pracą Gabinetu Politycznego Ministra;
4) prowadzenie działań mających na celu budowanie poparcia dla podejmowanych decyzji w klubach parlamentarnych i partiach politycznych;
5) tworzenie zaplecza eksperckiego Ministra;
6) określenie zasad organizacji pracy Gabinetu Politycznego Ministra;
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra.

Rozdział 2
Zasady organizacji pracy w Ministerstwie


§ 5.

1. W skład Ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Gabinet Polityczny Ministra;
2) departamenty – do realizacji merytorycznych zadań Ministra;
3) biura – do realizacji zadań w zakresie obsługi Ministra i Ministerstwa.
2. Działalnością departamentów i biur Ministerstwa kierują dyrektorzy.
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dyrektorze, należy przez to rozumieć także:
1) Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych kierującego Samodzielnym Wydziałem Ochrony Informacji Niejawnych;
2) Audytora Wewnętrznego kierującego Samodzielnym Stanowiskiem Pracy do Spraw Audytu Wewnętrznego.

§ 6.

1. Komórki organizacyjne wykonują zadania określone w rozdziale 3 Regulaminu oraz zadania zlecone przez Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Generalny może ustalić dla komórki organizacyjnej dodatkowe zadania, niewymienione w Regulaminie, jak również dokonać zmian w zakresie działania komórek organizacyjnych.
3. Do zadań komórek organizacyjnych należy w szczególności:
1) inicjowanie, opracowywanie, opiniowanie i uzgadnianie projektowanych aktów normatywnych, innych aktów prawnych i dokumentów, przekazywanie ich do uzgodnień wewnętrznych oraz uzgodnień międzyministerialnych, w tym organizowanie i przeprowadzanie we współdziałaniu z Departamentem Prawnym konferencji uzgodnieniowych;
2) sporządzanie, w ujęciu miesięcznym, i przekazywanie do Departamentu Prawnego wykazu aktów prawnych, objętych zakresem działania komórki organizacyjnej, z informacją o stanie prac;
3) opracowywanie stanowisk i opinii do przedkładanych dokumentów rządowych;
4) opracowywanie i opiniowanie umów, porozumień, decyzji i postanowień administracyjnych oraz ich uzgadnianie;
5) przygotowywanie, na wniosek Departamentu Prawnego, merytorycznych uzasadnień do pism procesowych;
6) prowadzenie ewidencji i zbioru przepisów prawnych związanych z zakresem działania komórki organizacyjnej oraz bieżąca analiza zmian obowiązującego prawa, w szczególności pod kątem zaistniałych sprzeczności i luk w prawie;
7) współpraca z Departamentem Nadzoru i Kontroli w zakresie realizacji zadań wynikających z wykonywania przez Ministra funkcji organu założycielskiego;
8) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad działalnością organów oraz jednostek podległych lub nadzorowanych, z zastrzeżeniem ust. 4;
9) prowadzenie spraw wynikających z zadań w zakresie współpracy zagranicznej i integracji europejskiej w ramach zadań komórki organizacyjnej;
10) gromadzenie informacji oraz opracowywanie ocen, analiz, opinii i innych dokumentów w zakresie działania komórki organizacyjnej;
11) rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków;
12) zgłaszanie propozycji do harmonogramów działalności kontrolnej;
13) realizowanie wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i innych organów kontroli oraz wniosków wynikających z działalności kontrolnej Ministerstwa;
14) planowanie wydatków przeznaczonych na zadania realizowane w części 46 budżetu – Zdrowie;
15) realizacja zadań w zakresie statystyki publicznej w ochronie zdrowia, organizowanie i nadzorowanie sprawozdawczości statystycznej, prowadzonej we współpracy z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;
16) udzielanie, bez zbędnej zwłoki, rzecznikowi prasowemu (Biuru Prasy i Promocji) informacji i wyjaśnień w zakresie działania komórki organizacyjnej;
17) inicjowanie, programowanie i nadzorowanie zadań wykonywanych w Gospodarstwie Pomocniczym przy Ministerstwie Zdrowia, zwanym dalej „Gospodarstwem Pomocniczym”, w zakresie spraw zleconych mu do realizacji.
4. Sprawy wynikające z nadzoru Ministra nad działalnością jednostek podległych lub nadzorowanych, prowadzone przez komórki organizacyjne, wymagają akceptacji nadzorującego Sekretarza lub Podsekretarza Stanu, zgodnie z podziałem kompetencji.

§ 7.

1. Komórki organizacyjne w trakcie wykonywania zadań zobowiązane są do współdziałania w drodze uzgodnień i konsultacji, opiniowania, udostępniania materiałów i danych oraz prowadzenia wspólnych prac nad określonymi zadaniami.
2. Jeżeli do wykonania określonego zadania konieczne jest współdziałanie kilku komórek organizacyjnych, Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym wyznaczają koordynującą komórkę organizacyjną. Dyrektor komórki koordynującej uprawniony jest do zwoływania narad dyrektorów zainteresowanych komórek lub ich przedstawicieli.
3. Dyrektor Generalny może powoływać osoby lub zespoły do wykonania określonego zadania oraz określić termin jego realizacji.

§ 8.

1. Dyrektor komórki organizacyjnej odpowiada za całokształt spraw prowadzonych i rozpatrywanych przez podległą mu komórkę organizacyjną, a zwłaszcza za:
1) prawidłowe i terminowe wykonanie zadań i prowadzenie korespondencji;
2) organizację i dyscyplinę pracy;
3) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi.
2. W razie nieobecności dyrektora zastępuje go zastępca, a w razie jego nieobecności pracownik wyznaczony przez dyrektora. Dyrektor jest obowiązany przekazywać Dyrektorowi Generalnemu informacje o zastępstwie.
3. Dyrektor komórki organizacyjnej przedkłada Dyrektorowi Generalnemu do zatwierdzenia regulamin wewnętrzny podległej mu komórki organizacyjnej określający:
1) wewnętrzną strukturę komórki organizacyjnej;
2) szczegółowy zakres zadań komórki organizacyjnej wynikający z zadań określonych w Regulaminie;
3) kompetencje dyrektora, zastępców dyrektora, naczelników wydziałów i kierujących wieloosobowymi stanowiskami pracy, ze szczegółowym określeniem uprawnień do samodzielnego prowadzenia spraw, podejmowania decyzji i aprobaty pism;
4) szczegółowe zadania wydziałów, stanowisk pracy oraz sekretariatów;
5) schemat organizacyjny komórki organizacyjnej, z określeniem liczby stanowisk pracy.
4. Struktura komórki organizacyjnej może być oparta o wydziały, zespoły i samodzielne stanowiska pracy i mieć charakter:
1) wydziałowy – dzielić się na wydziały lub inne komórki równorzędne;
2) bezwydziałowy – dzielić się na wieloosobowe i jednoosobowe stanowiska pracy;
3) mieszany – dzielić się na wydziały lub inne komórki równorzędne oraz stanowiska pracy.

§ 9.

1. Dyrektor Generalny określa zasady i tryb współdziałania oraz rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa.
2. Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa a jednostkami organizacyjnymi podległymi i nadzorowanymi przez Ministra rozstrzyga Minister.

§ 10.

1. Minister może upoważniać pracowników Ministerstwa do załatwiania spraw w jego imieniu, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
2. Minister lub Dyrektor Generalny w zakresie swojej właściwości udzielają pełnomocnictw i upoważnień osobom fizycznym i prawnym do dokonywania określonych czynności cywilno-prawnych i faktycznych.
3. Wniosek o udzielenie przez Ministra Zdrowia pełnomocnictwa, z wyjątkiem pełnomocnictw procesowych, lub upoważnienia powinien być uzasadniony i zaakceptowany przez Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu lub Dyrektora Generalnego, zgodnie z zakresem ich działania. Projekt pełnomocnictwa lub upoważnienia wraz z zaakceptowanym wnioskiem kierowany jest do Biura Dyrektora Generalnego, które przedkłada pełnomocnictwo lub upoważnienie do podpisu Ministrowi lub Dyrektorowi Generalnemu, po podpisaniu dokonuje rejestracji i doręcza pełnomocnikowi lub upoważnionemu.
4. Biuro Dyrektora Generalnego prowadzi ewidencję pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Ministra i Dyrektora Generalnego, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Departament Prawny prowadzi ewidencję pełnomocnictw procesowych udzielanych przez Ministra.

§ 11.

1. Dyrektor komórki organizacyjnej uprawniony jest do podpisywania pism i dokumentów wewnętrznych, kierowanych do stałych członków Kolegium Ministra oraz innych komórek organizacyjnych w sprawach objętych zakresem działania kierowanej przez niego komórki organizacyjnej oraz podpisywania korespondencji zewnętrznej w zakresie spraw określonych w Regulaminie dla kierowanej przez niego komórki organizacyjnej, z zastrzeżeniem § 3.
2. Prawo podpisu bieżącej korespondencji kierowanej do innych komórek organizacyjnych mają również pracownicy, w zakresie określonym przez dyrektora komórki organizacyjnej w stosownym upoważnieniu.
3. Dokumenty sporządzane w komórkach organizacyjnych oraz dokumenty kierowane na zewnątrz, przedkładane do podpisu Ministrowi, Sekretarzowi Stanu, Podsekretarzom Stanu i Dyrektorowi Generalnemu, parafują dyrektor komórki organizacyjnej lub jego zastępcy w zakresie określonym przez dyrektora komórki organizacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. Dyrektor komórki organizacyjnej przedkłada pisma do podpisu Ministra, po uprzedniej akceptacji Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu lub Dyrektora Generalnego, zgodnie z podziałem kompetencji w zakresie nadzoru merytorycznego.
5. Za zgodą Ministra, dyrektor komórki organizacyjnej może odstąpić od wymogu określonego w ust. 4.

Rozdział 3
Zakres działania komórek organizacyjnych Ministerstwa


§ 12.

W skład Ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Gabinet Polityczny Ministra (GM);
2) Biuro Ministra (BM);
3) Departament Polityki Zdrowotnej (PZ);
4) Departament Zdrowia Publicznego (ZP);
5) Departament Polityki Lekowej (PL);
6) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego (UZ);
7) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego (NS);
8) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia (OZ);
9) Departament Dialogu Społecznego (DS);
10) Departament Nadzoru i Kontroli (DN);
11) Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą (IE);
12) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji (BF);
13) Departament Prawny (PR);
14) Departament Spraw Obronnych (SO);
15) Biuro Akredytacji (BA);
16) Biuro Rady Naukowej (BN);
17) Biuro Prasy i Promocji (BP);
18) Biuro Dyrektora Generalnego (BG);
19) Biuro Kadr (BK);
20) Biuro Administracyjno-Gospodarcze (AG);
21) Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych (PN);
22) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Audytu Wewnętrznego (AW).

§ 13.

Do podstawowych zadań Gabinetu Politycznego Ministra należy:
1) zapewnienie politycznej obsługi Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu;
2) przygotowanie propozycji działań, analiz i raportów odnoszących się do zadań Ministra;
3) sprawowanie funkcji opiniodawczych i doradczych w zakresie współdziałania z organami władzy państwowej, administracji publicznej, związkami zawodowymi, stowarzyszeniami i partiami politycznymi;
4) koordynowanie i udział w merytorycznym przygotowywaniu narad, spotkań, wizyt krajowych i zagranicznych Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu;
5) kształtowanie polityki informacyjnej poprzez rzecznika prasowego Ministra;
6) prowadzenie we współpracy z Biurem Ministra kalendarza narad, spotkań i wizyt Ministra.

§ 14.

Do podstawowych zadań Biura Ministra należy:
1) realizowanie zadań bezpośredniej obsługi Ministra;
2) obsługa pracy Kolegium Ministra;
3) rejestrowanie zaproszeń dla Ministra i przygotowywanie odpowiedzi;
4) prowadzenie spraw związanych z kierowanymi do Ministra wnioskami o patronat;
5) obsługa organizacyjna spotkań Ministra;
6) uzgadnianie terminarzy wyjazdów i spotkań Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu;
7) przygotowanie wyjazdów Ministra;
8) przekazywanie członkom Kolegium Ministra oraz zainteresowanym komórkom organizacyjnym informacji o planowanym porządku obrad Sejmu i Senatu, Rady Ministrów i Komitetu Rady Ministrów;
9) opracowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z upoważnieniami Prezesa Rady Ministrów dla osób zastępujących Ministra w pracach parlamentarnych;
10) prowadzenie rejestru interpelacji, zapytań i dezyderatów, opinii i interwencji poselskich i senackich, kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych oraz jednostek podległych i nadzorowanych, nadzorowanie terminowości ich załatwiania;
11) koordynowanie i nadzorowanie terminowej realizacji zadań wynikających z programów, planów prac komisji sejmowych i senackich oraz wniosków i postulatów z posiedzeń Sejmu i Senatu;
12) koordynacja spraw związanych z przygotowywaniem dla Ministra i Sekretarza Stanu materiałów na posiedzenia Rady Ministrów i Komitetu Rady Ministrów oraz prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań ujętych w planach pracy Rady Ministrów i Komitetu Rady Ministrów;
13) prowadzenie rejestru protokołów ustaleń z posiedzeń Rady Ministrów i jej organów, przekazywanie członkom Kolegium Ministra oraz komórkom organizacyjnym, zgodnie z właściwością, informacji o ujętych w nich zadaniach;
14) prowadzenie rejestru projektów dokumentów rządowych nie mających charakteru aktów prawnych i przygotowywanie, na podstawie zebranych opinii komórek organizacyjnych, stanowiska Ministra do tych dokumentów;
15) przedkładanie Ministrowi projektów dokumentów zastrzeżonych do podpisu Ministra;
16) prowadzenie i udostępnianie bazy danych adresów oraz telefonów naczelnych i centralnych organów administracji oraz jednostek podległych i nadzorowanych;
17) monitorowanie terminowej realizacji decyzji i poleceń Ministra;
18) organizacja obsługi sekretarskiej Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu, oraz Szefa Gabinetu Politycznego Ministra;
19) obsługa kancelaryjna Ministerstwa, w tym przyjmowanie, rejestracja oraz rozdział korespondencji wpływającej do Ministerstwa;
20) przyjmowanie i ewidencja skarg i wniosków, nadzór nad ich załatwianiem oraz koordynacja, w tym zakresie, działań komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;
21) prowadzenie spraw dotyczących przyznawania odznaczeń państwowych i resortowych dla pracowników urzędu i pracowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz innych osób zasłużonych dla ochrony zdrowia.

§ 15.

Do podstawowych zadań Departamentu Polityki Zdrowotnej należy:
1) realizowanie Narodowego Programu Zdrowia we współpracy z administracją rządową, samorządową i organizacjami pozarządowymi;
2) planowanie, kontraktowanie, monitorowanie realizacji oraz rozliczanie pod względem merytorycznym programów polityki zdrowotnej;
3) planowanie, kontraktowanie i monitorowanie realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa na podstawie art. 31 a ust. 5 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w zakresie świadczeń zdrowotnych, leków i leczniczych środków technicznych, w tym zatwierdzanie merytoryczne rozliczeń umów;
4) realizacja zadań związanych z nadzorem Ministra nad państwowym ratownictwem medycznym, w tym planowanie, kontraktowanie, monitorowanie realizacji oraz rozliczanie pod względem merytorycznym programów w zakresie ratownictwa medycznego;
5) planowanie, organizacja i nadzór nad realizacją zadań z zakresu transplantologii komórek, tkanek i narządów w Polsce, w tym obsługa administracyjna Krajowej Rady Transplantacyjnej;
6) planowanie, organizacja i nadzór nad systemem krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce oraz planowanie, kontraktowanie, monitorowanie realizacji oraz rozliczanie pod względem merytorycznym programów w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

§ 16.

Do podstawowych zadań Departamentu Zdrowia Publicznego należy:
1) prowadzenie spraw związanych z realizacją przepisów o ochronie zdrowia psychicznego oraz nadzór nad systemem lecznictwa odwykowego i leczeniem uzależnień;
2) realizacja zadań związanych z nadzorem merytorycznym nad Krajowym Centrum do Spraw AIDS, Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
3) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad służbą medycyny pracy i orzecznictwem lekarskim w tym zakresie;
4) nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania;
5) prowadzenie spraw związanych z medycyną sportową oraz w zakresie wspierania edukacji zdrowotnej w szkole i rozwoju sieci szkół promujących zdrowie;
6) realizacja zadań wynikających z przepisów o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży;
7) nadzorowanie zagadnień związanych z opieką geriatryczną, zakładami opiekuńczo-leczniczymi i opieką długoterminową, w tym obsługa administracyjna Krajowej Rady Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej;
8) koordynowanie działań dotyczących osób niepełnosprawnych;
9) prowadzenie spraw dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności obejmujących rozdział środków przewidzianych dla organizacji pozarządowych, przygotowywanie i monitorowanie realizacji umów oraz ich rozliczenie pod względem merytorycznym;
10) współpraca z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Biurem do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych;
11) realizacja zadań Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich, w szczególności w zakresie organizowania i zapewniania sprawności i jednolitości krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich, opracowywania danych o wypadkach konsumenckich oraz przekazywania informacji na ten temat.

§ 17.

Do podstawowych zadań Departamentu Polityki Lekowej należy:
1) realizacja polityki Ministra w dziedzinie gospodarki lekami;
2) monitorowanie wykonania zadań administracji rządowej przejętych przez samorząd aptekarski;
3) nadzorowanie procesu dopuszczania do obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz prowadzenie postępowań odwoławczych;
4) prowadzenie spraw dotyczących autoryzacji i notyfikacji;
5) prowadzenie spraw dotyczących wyrobów medycznych, będących w zakresie kompetencji Ministra;
6) opracowywanie wykazów produktów leczniczych i wyrobów medycznych wydawanych w lecznictwie szpitalnym i obrocie pozaaptecznym;
7) realizacja zadań wynikających z przepisów o cenach i przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w zakresie dotyczącym ustalania wykazów leków refundowanych oraz cen urzędowych i marż handlowych na preparaty objęte refundacją;
8) zatwierdzanie merytoryczne rozliczeń dotyczących finansowania leków wydawanych bezpłatnie osobom cierpiącym na choroby wywołane pracą przy azbeście;
9) nadzór nad przygotowywaniem projektów porozumień zawieranych pomiędzy Ministrem a izbami aptekarskimi;
10) przygotowywanie decyzji w zakresie dopuszczania do obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych nie wpisanych do Rejestru;
11) współpraca z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym i Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

§ 18.

Do podstawowych zadań Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego należy:
1) realizacja zadań wynikających z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, w zakresie kompetencji Ministra;
2) prowadzenie spraw dotyczących problematyki finansowania świadczeń zdrowotnych w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;
3) wykonywanie zadań związanych ze współpracą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;
4) prowadzenie spraw związanych ze zmianami w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

§ 19.

Do podstawowych zadań Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego należy:
1) kształtowanie kierunków badań naukowych w medycynie, poprzez inicjowanie i koordynowanie prac przy przygotowywaniu projektów oraz działań zmierzających do wdrożenia ich wyników;
2) współpraca z Komitetem Badań Naukowych w zakresie nadzoru nad wykonaniem i finansowaniem prac badawczych;
3) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, łączeniem, podziałem, przekształcaniem, likwidacją i funkcjonowaniem jednostek badawczo-rozwojowych, w zakresie kompetencji Ministra;
4) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, funkcjonowaniem i reorganizacją uczelni medycznych, w tym wydziałów anglojęzycznych, z uwzględnieniem ustalania limitów przyjęć do uczelni medycznych;
5) prowadzenie spraw formalno-organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Głównej Biblioteki Lekarskiej i jej oddziałów;
6) prowadzenie spraw dotyczących wyższego szkolnictwa medycznego oraz kształcenia podyplomowego kadr medycznych dla obywateli polskich i obcokrajowców, w tym funkcjonowania systemów tego kształcenia;
7) współpraca z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego w zakresie opracowywania podstaw programowych i minimów programowych kształcenia w zawodach medycznych oraz polityki wydawniczej książkowych publikacji medycznych;
8) koordynacja działań związanych z procesem transformacji kształcenia w zawodach medycznych;
9) prowadzenie spraw osobowych dyrektorów i pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych oraz nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych, mianowanych przez Ministra, w tym prowadzenie konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek badawczo-rozwojowych;
10) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i działalnością konsultantów krajowych w danej dziedzinie medycyny, farmacji i innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz współpraca z wojewodami w zakresie nadzoru specjalistycznego;
11) nadzór merytoryczny nad opracowywaniem i weryfikacją umów rezydenckich;
12) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Ministra za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia oraz nagród dla nauczycieli akademickich;
13) nadzór nad legalizacją dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą;
14) obsługa merytoryczna i finansowa organów pomocniczych Ministra powoływanych w zakresie zadań Departamentu: Odwoławczej Komisji Bioetycznej, Sekcji Uczelni Medycznych Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich, Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego;
15) współpraca z towarzystwami naukowymi, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

§ 20.

Do podstawowych zadań Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia należy:
1) analiza systemu organizacji ochrony zdrowia;
2) przygotowywanie nowych rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia, ich inicjowanie i wdrażanie;
3) monitorowanie zmian i ich skutków, wprowadzanych w systemie ochrony zdrowia;
4) monitorowanie i ocena realizacji procesów restrukturyzacyjnych, zatwierdzanie pod względem merytorycznym rozliczeń umów z zakładami opieki zdrowotnej;
5) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem restrukturyzacji i realizacji programów jednostek ochrony zdrowia;
6) zbieranie informacji i prowadzenie analiz dotyczących organizacji i funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia;
7) prowadzenie spraw związanych z rejestrem zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez Ministra;
8) prowadzenie spraw związanych z odwołaniem od decyzji wydanych przez organy pierwszej instancji, dotyczących wpisu lub skreślenia z rejestru;
9) prowadzenie spraw dotyczących wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia zakładów opieki zdrowotnej;
10) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad realizacją zadań określonych w przepisach regulujących zasady funkcjonowania uzdrowisk i leczenia w uzdrowiskach;
11) nadzór nad ochroną warunków naturalnych i właściwym kształtowaniem czynników środowiskowych na terenie uzdrowisk;
12) prowadzenie spraw z zakresu rehabilitacji leczniczej;
13) prowadzenie spraw dotyczących dokumentacji medycznej;
14) koordynowanie zagadnień z zakresu lecznictwa specjalistycznego obejmującego obszar specjalistycznej opieki ambulatoryjnej oraz szpitalnej;
15) zatwierdzanie merytoryczne rozliczeń w zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom uprawnionym na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe;
16) prowadzenie spraw dotyczących realizacji przepisów o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym oraz o umarzaniu tych kredytów;
17) koordynowanie prac w zakresie statystyki publicznej w ochronie zdrowia.

§ 21.

Do podstawowych zadań Departamentu Dialogu Społecznego należy:
1) realizacja zadań Ministra wynikających z przepisów o zakładach opieki zdrowotnej w odniesieniu do spraw pracowniczych oraz prowadzenie spraw z zakresu wolontariatu w zakładach opieki zdrowotnej;
2) prowadzenie spraw dotyczących ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników zatrudnionych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej;
3) prowadzenie spraw wynikających z przepisów o zrekompensowaniu okresowego nie podwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent;
4) prowadzenie spraw w zakresie określania procedury postępowania przy stwierdzaniu prawa wykonywania zawodu i w zakresie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej pracowników ochrony zdrowia oraz oceny zgodności z prawem uchwał organów medycznych samorządów zawodowych funkcjonujących w ochronie zdrowia;
5) nadzór nad wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych organom samorządu zawodów medycznych (lekarzy, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych), w tym nadzór pod względem merytorycznym nad prowadzeniem rozliczeń w zakresie przekazywanych dotacji;
6) koordynacja współpracy z samorządami i związkami zawodowymi - w porozumieniu z Gabinetem Politycznym Ministra;
7) wykonywanie zadań w zakresie współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie spraw pracowniczych, a w szczególności przygotowywania projektów kontraktów zagranicznych pracowników ochrony zdrowia;
8) realizacja zadań związanych z pracami Komisji Trójstronnej;
9) obsługa techniczno-organizacyjna Rady Społeczno-Zawodowej przy Ministrze Zdrowia.

§ 22.

Do podstawowych zadań Departamentu Nadzoru i Kontroli należy:
1) realizacja prawa i obowiązku reprezentowania Skarbu Państwa przez Ministra w zakresie określonym odrębnymi przepisami prawa;
2) koordynowanie zadań wynikających z wykonywania przez Ministra funkcji organu założycielskiego;
3) realizacja zadań w zakresie sprawowania przez Ministra nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra, w tym nadzoru nad procesami likwidacji, restrukturyzacji, z wyłączeniem jednostek badawczo-rozwojowych;
4) koordynowanie i przeprowadzanie kontroli w zakresie określonym właściwymi przepisami prawa;
5) obsługa administracyjno-biurowa Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Zdrowia;
6) obsługa organizacyjno-techniczna Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
7) prowadzenie ewidencji fundacji, dla których właściwym ze względu na cele fundacji jest Minister oraz realizacja innych zadań wynikających z przepisów o fundacjach;
8) prowadzenie spraw kadr kierowniczych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra w zakresie określonym właściwymi przepisami prawa, z wyłączeniem spraw realizowanych przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
9) podejmowanie i koordynowanie prac w trakcie kontroli, której przedmiotem jest działalność Ministra, w szczególności koordynowanie i monitorowanie realizacji zadań wynikających z wniosków i zaleceń pokontrolnych.

§ 23.

Do podstawowych zadań Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą należy:
1) realizacja polityki Ministra w dziedzinie współpracy międzynarodowej;
2) prowadzenie spraw związanych z integracją europejską oraz członkostwem w Światowej Organizacji Zdrowia, Radzie Europy i innych organizacjach międzynarodowych w zakresie właściwości Ministra, koordynacja działań podejmowanych w tym zakresie przez komórki organizacyjne Ministerstwa oraz jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra;
3) współudział w pracach na rzecz harmonizacji polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej;
4) przygotowywanie i opiniowanie materiałów na posiedzenia Komitetu Integracji Europejskiej;
5) wstępne opiniowanie, na wniosek komórek organizacyjnych, aktów normatywnych opracowywanych w Ministerstwie pod kątem ich zgodności z prawem Unii Europejskiej;
6) przygotowywanie i nadzór nad realizacją międzynarodowych umów i porozumień rządowych w zakresie ochrony zdrowia, nauk medycznych, i innych umów dotyczących świadczeń zdrowotnych;
7) przygotowywanie, we współpracy z Biurem Ministra i Gabinetem Politycznym Ministra, zagranicznych wizyt Ministra, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu lub delegowanych przedstawicieli oraz wizyt w Polsce zaproszonych przez nich gości;
8) monitorowanie umów międzynarodowych o świadczeniach zdrowotnych i zabezpieczeniu społecznym w zakresie świadczeń rzeczowych;
9) prowadzenie spraw związanych z planowaniem i monitorowanie wykonania zadań w zakresie programów pomocowych;
10) gromadzenie i udostępnianie informacji o programach Unii Europejskiej, Rady Europy i innych rządowych organizacji międzynarodowych w zakresie ochrony zdrowia;
11) podejmowanie działań ukierunkowanych na zwiększenie udziału polskich ekspertów w programach Światowej Organizacji Zdrowia realizowanych w różnych krajach oraz na zwiększenie liczby polskich ośrodków naukowo-badawczych posiadających status ośrodków współpracujących ze Światową Organizacją Zdrowia;
12) koordynowanie szkoleń, stypendiów i staży zagranicznych w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym wynikających z umów międzynarodowych;
13) opiniowanie pod względem merytorycznym umów międzynarodowych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz porozumień o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia, realizacja zadań związanych z nadzorem merytorycznym w tym zakresie nad Biurem Rozliczeń Międzynarodowych.

§ 24.

Do podstawowych zadań Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji należy:
1) opracowywanie projektu budżetu w części 46 budżetu – Zdrowie;
2) sporządzanie, w tym dla Sejmu i Senatu, materiałów, sprawozdań i informacji o projektach i wykonaniu budżetu;
3) sporządzanie układu wykonawczego budżetu oraz przedkładanie propozycji przeniesień wydatków w zakresie właściwej części budżetu;
4) prowadzenie ewidencji zmian budżetowych w ciągu roku i opracowywanie okresowych ocen dotyczących stanu realizacji budżetu;
5) opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków;
6) opracowywanie i nadzór nad realizacją planów finansowych dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych niższego stopnia oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;
7) planowanie uruchomień środków budżetowych, ich podział na jednostki i zadania;
8) opracowanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej w zakresie jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych i realizowanych zadań w części 46 budżetu – Zdrowie wraz z objaśnieniami za dany rok budżetowy;
9) opracowywanie projektów aktów normatywnych i wystąpień do Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych o uruchomienie środków budżetowych z rezerwy ogólnej i rezerw celowych;
10) wykonywanie funkcji dysponenta głównego środków budżetowych części 46 budżetu – Zdrowie oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad gospodarką finansową dysponentów II i III stopnia podległych bezpośrednio dysponentowi głównemu;
11) wykonywanie funkcji głównego księgowego części 46 budżetu państwa i prowadzenie rachunkowości dla części 46 budżetu - Zdrowie;
12) opiniowanie umów stanowiących podstawę przekazywania środków publicznych;
13) inicjowanie i proponowanie rozwiązań systemowych i normatywnych z zakresu gospodarki finansowej i rachunkowości;
14) nadzór nad przygotowywaniem i zatwierdzaniem dokumentacji dotyczącej inwestycji;
15) współpraca z komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami w zakresie projektowania inwestycji i tworzenia programów inwestycyjnych;
16) planowanie zadań i przekazywanie środków na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
17) okresowe i końcowe rozliczanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
18) nadzór nad procesem inwestycyjnym realizowanych zadań przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra;
19) potwierdzanie zobowiązań przejętych przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra;
20) sporządzanie zawiadomień kierowanych do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
21) obsługa dopłat wynikających z przepisów o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym oraz o umarzaniu tych kredytów;
22) analiza działalności finansowej jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra, przekazywanie wniosków z tej analizy Ministrowi;
23) monitorowanie zobowiązań i należności jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;
24) analiza sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra, i przedkładanie ich Ministrowi do zatwierdzenia;
25) występowanie do jednostek o zwrot należnych środków finansowych, wynikających z rozliczenia realizowanych zadań, finansowanych z budżetu Ministra;
26) zbieranie informacji o kształtowaniu się przeciętnych wynagrodzeń w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których Minister jest organem założycielskim;
27) zatwierdzanie merytoryczne rozliczeń w zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom nie posiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego;
28) zatwierdzanie finansowe rozliczeń w zakresie zadań realizowanych z budżetu Ministra Zdrowia na podstawie umów lub upoważnień ustawowych, w tym finansowanych w formie dotacji, zatwierdzanych pod względem merytorycznym przez właściwe departamenty.

§ 25.

Do podstawowych zadań Departamentu Prawnego należy:
1) zapewnienie zgodności przygotowywanych w Ministerstwie aktów normatywnych i innych aktów prawnych z obowiązującym systemem prawnym oraz zasadami techniki prawodawczej;
2) opiniowanie pod względem prawno-redakcyjnym projektów aktów normatywnych i innych aktów prawnych, opracowywanych w Ministerstwie oraz przesyłanych przez innych Ministrów, we współdziałaniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra;
3) udzielanie wyjaśnień dotyczących obowiązującego prawa oraz współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi w ustalaniu wykładni i jednolitej interpretacji obowiązujących przepisów, z zakresu działu „zdrowie”;
4) opiniowanie pod względem prawno-redakcyjnym projektów umów przygotowywanych w komórkach organizacyjnych, w tym umów międzynarodowych;
5) prowadzenie wykazu aktów prawnych, dla których organem wiodącym był Minister oraz rozporządzeń i zarządzeń wydanych przez Ministra;
6) prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Konstytucyjnym oraz innymi organami;
7) zgłaszanie wydawanych przez Ministra aktów normatywnych do rejestru przepisów resortowych prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości;
8) nadzór w zakresie redagowania Dziennika Urzędowego Ministra Zdrowia;
9) nadzór nad zapewnieniem przez Gospodarstwo Pomocnicze obsługi procesowej.

§ 26.

Do podstawowych zadań Departamentu Spraw Obronnych należy:
1) wypracowywanie kierunków działania w zakresie zabezpieczenia medycznego ludności kraju na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
2) koordynowanie, na szczeblu krajowym, realizacji Programu Mobilizacji Gospodarki w części dotyczącej ochrony zdrowia;
3) opracowywanie planów działania w zakresie wsparcia medycznego Sił Zbrojnych RP i sił sojuszniczych NATO w ramach „Wsparcia Państwa – Gospodarza” HNS oraz koordynowanie realizacji „Celów Sił Zbrojnych NATO i Wymagań Długoterminowych”, w których udział bierze Ministerstwo;
4) koordynowanie zadań i czynności komórek organizacyjnych w zakresie przygotowań obronnych oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, aktów wykonawczych, umów międzynarodowych i programów – w zakresie obronności;
5) koordynowanie działań operacyjnych komórek organizacyjnych Ministerstwa w sytuacjach kryzysowych;
6) planowanie i koordynowanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, potrzeb w zakresie rezerw produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w celu realizacji zadań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa oraz utrzymania ciągłości zaopatrzenia ludności kraju, a także eliminowania i łagodzenia zakłóceń funkcjonowania gospodarki narodowej, wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń i okoliczności oraz klęsk żywiołowych;
7) wykonywanie zadań związanych z ustalaniem wielkości i rodzaju produktów leczniczych i wyrobów medycznych, utrzymywanych w ramach „świadczeń na rzecz obrony”;
8) planowanie i koordynowanie zadań związanych z tworzeniem, gospodarowaniem, dysponowaniem i finansowaniem rezerw produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
9) stała współpraca z Obroną Cywilną Kraju, Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności w zakresie planowania cywilnego dotyczącego przede wszystkim procedur reagowania i zarządzania w sytuacjach kryzysowych w dziale „zdrowie”;
10) sprawowanie ogólnego nadzoru nad realizacją zadań Obrony Cywilnej w Ministerstwie oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;
11) zapewnienie warunków do sprawnego i skutecznego zarządzania przez Zespół Reagowania Kryzysowego Ministerstwa Zdrowia w sytuacjach kryzysowych, związanych między innymi z katastrofami cywilizacyjnymi i naturalnymi;
12) prowadzenie spraw kadrowych oficerów wykonujących zadania służbowe w akademiach medycznych.

§ 27.

Do podstawowych zadań Biura Akredytacji należy:
1) koordynacja działań organizacyjnych w zakresie tworzenia systemu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej;
2) koordynacja spraw związanych z zagadnieniami jakości w ochronie zdrowia;
3) promowanie idei jakości w ochronie zdrowia;
4) obsługa administracyjno-techniczna, powoływanych przez Ministra, rad i zespołów zajmujących się jakością w ochronie zdrowia.

§ 28.

Do podstawowych zadań Biura Rady Naukowej należy:
1) realizowanie zadań dotyczących bezpośredniej obsługi Rady Naukowej;
2) uzgadnianie terminarzy organizowanie i obsługiwanie posiedzeń plenarnych, Prezydium oraz zespołów Rady Naukowej;
3) ustalanie porządków dziennych poszczególnych posiedzeń z Przewodniczącym Rady Naukowej oraz przygotowywanie i opracowywanie materiałów z tym związanych;
4) protokołowanie posiedzeń Rady Naukowej;
5) prowadzenie rejestru protokołów ustaleń z posiedzeń Rady Naukowej, przekazywanie informacji o ujętych w nich zadaniach Ministrowi i członkom Rady Naukowej;
6) koordynowanie i nadzorowanie terminowej realizacji zadań wynikających z planu pracy Rady Naukowej oraz zleconych ekspertyz;
7) sporządzanie uchwał i stanowisk dotyczących tematów omawianych na posiedzeniach oraz opiniowanie ich Ministrowi oraz Podsekretarzowi Stanu według kompetencji;
8) organizowanie konferencji pod patronatem Rady Naukowej;
9) prowadzenie polityki informacyjnej dotyczącej działalności Rady Naukowej.

§ 29.

Do podstawowych zadań Biura Prasy i Promocji należy:
1) organizacja i koordynacja udzielania informacji na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej oraz innych odrębnych przepisach;
2) obsługa techniczno – organizacyjna rzecznika prasowego;
3) informowanie o systemie ochrony zdrowia oraz programach polityki zdrowotnej;
4) sporządzanie codziennych przeglądów prasy i mediów elektronicznych;
5) przygotowywanie materiałów i komunikatów na temat bieżących prac Ministerstwa, przygotowywanie konferencji i spotkań prasowych;
6) zarządzanie stroną internetową i jej aktualizacja.

§ 30.

Do podstawowych zadań Biura Dyrektora Generalnego należy:
1) koordynacja i monitorowanie zagadnień i spraw związanych z zapewnieniem prawidłowej organizacji i funkcjonowania Ministerstwa;
2) prowadzenie spraw dotyczących sprawowania przez Dyrektora Generalnego bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego wykonywania zadań, z wyłączeniem Gabinetu Politycznego Ministra, w tym monitorowanie wykonania decyzji i poleceń Dyrektora Generalnego;
3) obsługa biurowa komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji oraz rzecznika dyscyplinarnego Ministerstwa;
4) planowanie i prowadzenie kontroli wewnętrznej w urzędzie;
5) informatyzacja urzędu, tworzenie sieci informatycznej i baz danych oraz administrowanie nimi, obsługa serwisowa sprzętu komputerowego;
6) zarządzanie stroną domową w intranecie i jej aktualizacja;
7) prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Ministerstwa poprzez planowanie i organizację szkoleń mających na celu rozwój zawodowy członków korpusu służby cywilnej;
8) inicjowanie i opracowywanie aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora Generalnego;
9) nadzór nad realizacją wniosków i zaleceń pokontrolnych;
10) prowadzenie spraw bhp i nadzór nad ochroną przeciwpożarową w Ministerstwie;
11) opiniowanie wniosków, prowadzenie ewidencji wniosków oraz sporządzanie umów dotyczących zadań merytorycznych realizowanych w oparciu o umowy cywilnoprawne;
12) organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 20 000 euro, w zakresie wspierania realizacji merytorycznych zadań komórek organizacyjnych;
13) prowadzenie obsługi sekretarsko - biurowej Dyrektora Generalnego.

§ 31.

Do podstawowych zadań Biura Kadr należy:
1) opracowywanie założeń polityki personalnej;
2) prowadzenie obsługi kadrowej członków korpusu służby cywilnej oraz innych pracowników Ministerstwa;
3) prowadzenie dokumentacji personalnej oraz komputerowego systemu baz danych kadrowych o aktualnych i byłych pracownikach Ministerstwa;
4) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Ministerstwa;
5) koordynowanie prac w zakresie sporządzania opisów stanowisk pracy na podstawie ankiet wypełnianych przez członków korpusu służby cywilnej oraz obsługa bazy danych opisów stanowisk pracy;
6) administrowanie funduszem wynagrodzeń i nagród, w tym sporządzanie prognoz i analiz dotyczących wykonania funduszu wynagrodzeń;
7) organizacja naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej;
8) organizacja i nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej;
9) koordynowanie prac w zakresie sporządzania okresowych ocen urzędników służby cywilnej;
10) prowadzenie spraw związanych z odejściem pracowników na emeryturę lub rentę;
11) organizowanie i sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w urzędzie;
12) sporządzanie analiz, zestawień statystycznych, sprawozdawczości oraz informacji dotyczących spraw personalnych.

§ 32.

Do podstawowych zadań Biura Administracyjno – Gospodarczego należy:
1) wykonywanie zadań urzędu jako jednostki budżetowej, dysponenta środków budżetowych trzeciego stopnia;
2) opracowywanie planów finansowych urzędu i przedstawianie do zatwierdzenia, wnioskowanie o dokonanie zmian w zatwierdzonych planach;
3) dokonywanie przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach zatwierdzonego dla Biura Administracyjno-Gospodarczego na dany rok planu finansowego wydatków;
4) sporządzanie sprawozdań i analiz finansowych z realizacji dochodów i wydatków budżetowych;
5) wykonywanie funkcji głównego księgowego urzędu i prowadzenie rachunkowości urzędu;
6) prowadzenie rejestru zawartych umów, które powodują powstanie zobowiązań finansowych dla urzędu;
7) prowadzenie spraw dotyczących obliczania wypłat wynagrodzeń pracowników Ministerstwa oraz wypłacanie należności wynikających z zawartych umów zleceń, umów o dzieło oraz obliczanie i odprowadzanie podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i składanie sprawozdań w tym zakresie;
8) prowadzenie spraw i koordynacja działań dotyczących organizacji przetargów w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane na rzecz urzędu realizowanych na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych;
9) planowanie i realizacja wydatków inwestycyjnych na rzecz urzędu w trybie przepisów o zamówieniach publicznych;
10) prowadzenie działalności socjalnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rzecz osób uprawnionych w Ministerstwie;
11) prowadzenie wypłat rent i odszkodowań zasądzonych wyrokami sądowymi od Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia;
12) prowadzenie kasy Ministerstwa;
13) wykonywanie zadań związanych z trwałym zarządem nieruchomościami przy ul. Miodowej 15, ul. Długiej 38/40 oraz nieruchomością w Al. Jerozolimskich 155 w Warszawie;
14) prowadzenie archiwum Ministerstwa oraz nadzór nad prowadzeniem archiwizacji dokumentacji;
15) opracowywanie planów remontów urzędu oraz nadzór nad ich realizacją;
16) opracowywanie planów zakupów materiałów i wyposażenia, analiza dokonywanych zakupów pod względem celowości i gospodarności;
17) inwentaryzacja majątku będącego w dyspozycji urzędu nadzór nad prowadzeniem ewidencji w tym zakresie;
18) prowadzenie gospodarki materiałowej;
19) nadzór nad obsługą administracyjno-gospodarczą oraz gospodarowaniem mieniem urzędu;
20) nadzór nad prowadzeniem gospodarki transportowej;
21) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Gospodarstwem Pomocniczym.

§ 33.

Do podstawowych zadań Samodzielnego Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych należy:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych;
2) prowadzenie Kancelarii Tajnej Urzędu i archiwum dokumentów niejawnych;
3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
4) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych w zakresie przetwarzania informacji niejawnych;
5) nadzór nad zapewnieniem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;
6) prowadzenie postępowań sprawdzających wobec osób mających dostęp do informacji niejawnych;
7) dokonywanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu informacji niejawnych;
8) opracowywanie planu ochrony urzędu i współpraca z Biurem Administracyjno-Gospodarczym w jego realizacji;
9) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

§ 34.

Do podstawowych zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy do Spraw Audytu Wewnętrznego należy:
1) przygotowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego zawierającego analizę obszarów ryzyka w zakresie dysponowania środkami publicznymi, tematy audytu wewnętrznego, harmonogram realizacji audytu wewnętrznego, planowane obszary, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach;
2) przeprowadzanie audytu wewnętrznego w zakresie badania dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych, oceny systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem, oceny efektywności i gospodarności zarządzania finansowego w urzędzie;
3) dokonywanie obiektywnej i niezależnej oceny funkcjonowania Ministerstwa w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności oraz przejrzystości i jawności;
4) przedstawianie sprawozdań z wykonania audytu wewnętrznego.
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulanimu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-01-24
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 8111 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.