nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa ZdrowiaDz.Urz.MZ 06.06.25
zmiana Dz.Urz.MZ.06.16.81
Dz.Urz.MZ.07.10.33
Dz.Urz.MZ.07.10.37
z dnia 19 lipca 2007 r.
z dnia 1 października 2007 r.


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia


Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin organizacyjny Ministerstwa Zdrowia, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zarządzenia, dostosują wewnętrzne regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych do przepisów zarządzenia i przekażą je do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Zdrowia, zwanemu dalej „Dyrektorem Generalnym”.
2. Oryginał zatwierdzonego wewnętrznego regulaminu organizacyjnego przechowywany jest przez Biuro Dyrektora Generalnego, a kopia przez właściwą komórkę organizacyjną.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 1, poz. 6, z późn. zm.3)).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901),
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz 2006 r. Nr 45, poz. 319,
3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2003 r. Nr 3, poz. 33, z 2004 r. Nr 8 poz. 82 i Nr 14, poz. 123 oraz z 2005 r. Nr 2, poz. 3 i Nr 7 poz. 22.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-04-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7392 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.