nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii działań na rzecz suplementacji mąki kwasem foliowymDz.Urz.MZ.06.07.26

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 kwietnia 2006 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii działań
na rzecz suplementacji mąki kwasem foliowym


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania strategii działań na rzecz suplementacji mąki kwasem foliowym, zwany dalej „Zespołem”.
2. Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w § 3 pkt 2 i pkt 4 lit. a-m wyrażają zgodę na wejście do Zespołu.

§ 2.

1. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie propozycji strategii działań dotyczącej suplementacji mąki kwasem foliowym.
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, Zespół realizuje poprzez:
1) analizę światowych doświadczeń i badań naukowych w tej dziedzinie;
2) ustalenie grup ryzyka zdrowotnego dla których podawanie kwasu foliowego jest niezbędne;
3) określenie ewentualnego ryzyka zdrowotnego związanego z powszechnym stosowaniem kwasu foliowego;
4) przygotowanie propozycji programów edukacyjnych informujących o znaczeniu kwasu foliowego;
5) określenie podstaw prawnych wzbogacania żywności kwasem foliowym;
6) analizę kosztów i efektów – szacowanie kosztów suplementacji, efektów zdrowotnych i ekonomicznych;
7) wybór strategii optymalnej.

§ 3.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Michał Sobolewski- Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – prof. dr hab. Marek Naruszewicz, Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji Akademii Medycznej w Warszawie;
3) Sekretarz Zespołu – Izabela Jarzębińska- główny specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia;
4) pozostali członkowie Zespołu:
a) prof. dr hab. Marianna Janion - Konsultant Wojewódzki dla województwa świętokrzyskiego w dziedzinie kardiologii,
b) doc. dr hab. Anna Dobrzańska – Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii,
c) prof. dr hab. Hanna Kunachowicz – Kierownik Zakładu Wartości Odżywczych Żywności w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie,
d) prof. dr hab. Anna Brzozowska – Kierownik Katedry Żywienia Człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
e) prof. dr hab. Krzysztof Strojek – Konsultant Krajowy w dziedzinie diabetologii,
f) prof. zw. dr hab. Stanisław Radowicki – Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii i położnictwa,
g) prof. dr hab. Zbigniew Brzeziński – konsultant w Zakładzie Epidemiologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
h) dr hab. Artur Mamcarz – adiunkt w Katedrze i Klinice Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie,
i) dr Grażyna Rowicka – starszy asystent w Zakładzie Żywienia Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
j) dr Ewa Mierzejewska – asystent w Zakładzie Epidemiologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
k) dr Lucjan Szponar – Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie,
l) dr Katarzyna Stoś – Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Żywności Specjalnego Przeznaczenia Żywieniowego w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie,
m) dr Jolanta Lissowska – adiunkt w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie,
n) Monika Jarzębska – główny specjalista w Departamencie Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
o) Grażyna Osęka – referendarz w Departamencie Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

§ 4.

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby inne niż wymienione w § 3, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu lub jego Zastępcę.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku nieobecności – jego Zastępca.
2. Zespół obraduje na posiedzeniach.
3. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu lub jego Zastępca.
4. Z przebiegu posiedzenia Zespołu jest sporządzany protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.
5. Zespół może rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk.

§ 6.

1. Członkom Zespołu oraz osobom zaproszonym do uczestniczenia w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1554).

§ 7.

1. Przewodniczący Zespołu przedkłada, w formie pisemnej, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia raport z wyników prac w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r.
2. Zespół ulega rozwiązaniu po zrealizowaniu zadań, o których mowa w § 2.

§ 8.

Obsługę administracyjno – techniczną Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

§ 9.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu – 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-04-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5515 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.