nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w WałbrzychuDz.Urz.MZ.06.06.24
zmiana Dz.Urz.Mz.04.07.72
Dz.Urz.MZ.07.12.47
Dz.Urz.MZ.09.12.55


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 kwietnia 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm2).) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
(Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 33 i Nr 7, poz. 72) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) wraz z aktami wykonawczymi;”;
2) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostkami organizacyjnymi Regionalnego Centrum są:
1) Terenowy Oddział w Bolesławcu;
2) Terenowy Oddział w Dzierżoniowie;
3) Terenowy Oddział w Jeleniej Górze;
4) Terenowy Oddział w Kamiennej Górze;
5) Terenowy Oddział w Kłodzku;
6) Terenowy Oddział w Lubaniu;
7) Terenowy Oddział w Lwówku Śląskim;
8) Terenowy Oddział w Świdnicy;
9) Terenowy Oddział w Zgorzelcu;
10) Dział Dawców;
11) Dział Pobierania;
12) Dział Immunologii Transfuzjologicznej;
13) Dział Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew;
14) Dział Preparatyki;
15) Dział Ekspedycji;
16) Dział Zapewniania Jakości;
17) Dział Finansowo-Księgowy;
18) Dział Administracyjno-Gospodarczy;
19) Sekcja Spraw Pracowniczych;
20) Sekcja Komputerowa;
21) Stanowisko Radcy Prawnego;
22) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
23) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej;
24) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informacji Niejawnych;
25) Sekretariat.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420, Nr 239, poz. 2020 i Nr 249, poz. 2104.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-04-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5406 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.