nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komisji w celu dokonania oceny oraz opracowania warunków, na jakich zostanie dokonane włączenie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.Dz.Urz.MZ.06.07.28

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 25 kwietnia 2006 r.
w sprawie powołania Komisji w celu dokonania oceny oraz opracowania warunków, na jakich zostanie dokonane włączenie Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.


Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo – rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm. 2)) w związku z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo – rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 90, poz. 996) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję w celu dokonania oceny oraz opracowania warunków, na jakich zostanie dokonane włączenie Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki"w Łodzi do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwaną dalej „Komisją”.
2. Komisja ma za zadanie przygotować warunki włączenia z dniem 1 stycznia 2007 r. Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" z siedzibą w Łodzi do Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Łodzi.

§ 2.

Zadaniem Komisji jest:
1) ocena jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, uwzględniająca możliwości realizowania zadań statutowych w obecnym stanie prawnym, sytuację finansową, stosunki własnościowe, stan kadry, stan bazy i zaplecza technicznego oraz aparaturowego;
2) opracowanie wniosków z dokonanej oceny;
3) ocena przygotowanego przez jednostki, o których mowa w § 1, programu restrukturyzacji i reorganizacji jednostek z uwzględnieniem harmonogramu jego realizacji;
4) przygotowanie i przedłożenie Ministrowi Zdrowia sprawozdania z wykonanych czynności, o których mowa w pkt 1- 4.;

§ 3.

W skład Komisji wchodzą:
1) Przewodniczący Komisji – Przemysław Biliński, Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia;
2) Pozostali Członkowie:
a) Dariusz Adamczewski – Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia,
b) Anna Kozłowska – przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia,
c) Joanna Zielińska - przedstawiciel Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia,
d) Łukasz Dembowski – przedstawiciel Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,
e) Monika Domańska - przedstawiciel Departamentu Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia,
f) Prof. dr hab. Andrzej Lewiński – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
g) Jadwiga Grzywaczewska – przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
h) Prof. dr hab. Przemysław Oszukowski – Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
i) Katarzyna Szatkiewicz – przedstawiciel Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
j) Prof. dr hab. Lech Polis – przedstawiciel Rady Naukowej Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
k) przedstawiciele związków zawodowych działających w Uniwersytecie Medycznym:
- dr med. Michał Żebrowski,
- dr hab. Janina Grzegorczyk,
l) przedstawiciele związków zawodowych działających w Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,:
- dr med. Iwona Maroszyńska,
- dr med. Krzysztof Bik.

§ 4.

1. W pracach Komisji mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 3 zaproszone przez Przewodniczącego Komisji.
2. Z osobami, o których mowa w ust. 1, niebędącymi pracownikami jednostek, o których mowa w §1 ust. 1 albo Ministerstwa Zdrowia, mogą być zawierane umowy cywilnoprawne.

§ 5.

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności upoważniony przez niego członek Komisji.
2. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:
1) reprezentowanie Komisji na zewnątrz;
2) zwoływanie posiedzeń Komisji;
3) informowanie nadzorującego prace Komisji Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia o bieżącej działalności Komisji.

§ 6.

1. Komisja obraduje na posiedzeniach.
2. Komisja może również rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk.
3. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek Komisji.

§ 7.

Nadzór nad pracami Komisji sprawuje Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, któremu Komisja przekazuje protokoły z posiedzeń oraz informację o przebiegu prac.

§ 8.

Komisja kończy swoją działalność po przedłożeniu Ministrowi Zdrowia sprawozdania z wykonanych czynności, o których mowa w § 2.

§ 9.

Koszty działalności Komisji są finansowane przez łączone jednostki, o których mowa w § 1 ust. 1.

§ 10.

Obsługę administracyjno – techniczną Komisji zapewnia Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie §1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 220, poz. 1901).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1683, Nr 240, poz. 2052, Nr 153, poz. 1271, z 2004r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2005r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-04-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 11423 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.