nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie Biura Praw Pacjenta przy Ministrze ZdrowiaDz.Urz.MZ.06.07.29
zmiana Dz.Urz.MZ.08.08.41


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia


Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Biuro Praw Pacjenta, działające na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie Biura Praw Pacjenta (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 17, poz. 89), z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia działa na jego podstawie.

§ 2.

Biuru Praw Pacjenta nadaje się nazwę „Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia”, zwane dalej „Biurem”.

§ 3.

Biuru nadaje się statut stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy Biura określa regulamin organizacyjny stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie utworzenia Biura Praw Pacjenta oraz zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Praw Pacjenta (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 62).

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-04-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5119 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.