nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w ZabrzuDz.Urz.MZ.06.07.31

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 19 maja 2006 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu


Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Społeczną Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
w składzie:
1) Władysław Puzoń – Przewodniczący Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
2) Jerzy Bójko – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
3) Maria Brzezińska – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
4) Beata Cholewka – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
5) Krystian Frey – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
6) Władysław Grzeszczak – członek Rady – przedstawiciel Rektora Śląskiej Akademii Medycznej.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 3).

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420, Nr 239, poz. 2020 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 518.
3)Niniejsze zarządzenie poprzedzone było zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 3, poz. 5, Nr 7, poz. 26, Nr 11, poz. 65, z 2003 r. Nr 11, poz. 98 oraz z 2005 r. Nr 16, poz. 79).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-05-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5327 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.