nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie ZdrowiaDz.Urz.MZ.06.08.32


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 22 maja 2006 r.
w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie ZdrowiaNa podstawie art. 33j ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362) i art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej „Centrum”.
2. Centrum jest państwowym zakładem budżetowym podległym ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
3. Siedzibą Centrum jest Łódź.
4. Obszarem działania Centrum jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

1. Centrum rozlicza się z budżetem państwa w części 46 - Zdrowie, w dziale 851 - Ochrona zdrowia.
2. Źródłem przychodów Centrum są wpływy pochodzące z:
1) prowadzonej działalności szkoleniowej z zakresu ochrony radiologicznej;
2) dokonywanych opracowań, tłumaczeń oraz publikowanych materiałów szkoleniowych;
3) certyfikowania laboratoriów prowadzących dla celów ochrony radiologicznej pacjentów ocenę parametrów technicznych aparatury rentgenodiagnostycznej;
4) skalowania aparatury kontrolno-pomiarowej do pomiaru promieniowania jonizującego dla celów ochrony radiologicznej.
3. Źródło przychodów Centrum mogą stanowić dotacje przedmiotowe otrzymywane na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

§ 3

Organizację, tryb działania i szczegółowe zadania Centrum określają przepisy wydane na podstawie art. 33j ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe.

§ 4.

Centrum przyznaje się:
1) jednorazową dotację na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w wysokości 65 tys. zł;
2) dotację celową na inwestycje w wysokości 135 tys. zł.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-05-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4106 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.