nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu Reagowania KryzysowegoDz.Urz.MZ.06.09.36

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie powołania Zespołu Reagowania Kryzysowego


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
(Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół Reagowania Kryzysowego, zwany dalej "Zespołem", jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) wiceprzewodniczący - Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych Ministerstwa Zdrowia;
3) pozostali członkowie Zespołu:
a) Główny Inspektor Sanitarny,
b) Główny Inspektor Farmaceutyczny,
c) Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia,
d) Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia,
e) Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia,
f) Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia,
g) Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia,
h) Dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,
i) Dyrektor Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia,
i) Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Zdrowia,
k) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia,
l) Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego Ministerstwa Zdrowia,
m) Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia,
n) Dyrektor Biura Kadr Ministerstwa Zdrowia,
o) Dyrektor Biura Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia ,
p) Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego Ministerstwa Zdrowia.
2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby inne niż wymienione w ust. 1, zaproszone przez przewodniczącego.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy podejmowanie wszelkich możliwych działań, mających na celu:
1) wspieranie ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie zapewnienia sprawnego i skutecznego zarządzania zabezpieczeniem medycznym ludności, w razie zaistnienia zagrożenia życia i zdrowia spowodowanego atakiem terrorystycznym, katastrofą cywilizacyjną lub naturalną, stanem klęski żywiołowej, stanem zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz wystąpieniem innych zdarzeń mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej;
2) realizację zadań z zakresu planowania cywilnego obejmującą:
a) gromadzenie informacji o możliwych do użycia siłach i środkach,
b) opracowywanie procedur postępowania oraz przygotowywanie planów reagowania,
c) racjonalne gospodarowanie zasobami rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia;
3) analizowanie, opracowywanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji działań systemowych i doraźnych w zakresie zabezpieczenia medycznego ludności;
4) wypracowywanie wniosków i propozycji dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom;
5) przedstawianie szczegółowych sposobów i środków reagowania na zagrożenia oraz ograniczania ich skutków;
6) koordynowanie działań medycznych i ratunkowych na szczeblu centralnym;
7) wykonywanie zadań z wykazu przedsięwzięć i procedur Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego;
8) współdziałanie z Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, terenowymi (wojewódzkimi) komórkami organizacyjnymi zarządzania kryzysowego oraz Narodowym Funduszem Zdrowia;
9) szacowanie potrzeb finansowych usuwania skutków zaistniałego zagrożenia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego ludności i występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem o podjęcie działań w celu uruchomienia środków na ten cel z rezerwy ogólnej budżetu państwa;
10) wspieranie ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie informacji medialnej w określonej sytuacji zagrożenia.

§ 4.

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu.
2. Tryb pracy Zespołu określa regulamin, opracowany przez przewodniczącego i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 5.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia określone w zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 6, poz. 25) są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Zespołowi w realizacji jego zadań.

§ 6.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Spraw Obronnych Ministerstwa Zdrowia.

§ 7.

1. Osobom wymienionym w § 2 ust. 2 przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1554).
2. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu – 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Departamentu Spraw Obronnych Ministerstwa Zdrowia.

§ 8.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie powołania Zespołu Reagowania Kryzysowego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 3, poz. 22 i Nr 5, poz. 35 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 23).

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-06-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4604 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.