nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Krajowego Zespołu Promocji Naturalnego Planowania RodzinyDz.Urz.MZ.06.09.35

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 czerwca 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Krajowego Zespołu Promocji Naturalnego Planowania Rodziny


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie powołania Krajowego Zespołu Promocji Naturalnego Planowania Rodziny (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 74) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Powołuje się Krajowy Zespół Promocji Naturalnego Planowania Rodziny, zwany dalej „Krajowym Zespołem”, w składzie:
1) Przewodniczący Krajowego Zespołu - Bogdan Chazan,
2) Wiceprzewodniczący Krajowego Zespołu - Maria Szczawińska,
3) pozostali Członkowie Krajowego Zespołu:
a) Hanna Cerańska-Goszczyńska,
b) Alina Deluga,
c) Tadeusz Dmochowski,
d) Urszula Dudziak,
e) Dariusz Kłeczek,
f) Irena Kowalska,
g) Teresa Król,
h) Antoni Marcinek,
i) Jolanta Nielipińska,
j) Ewa Obertyńska-Romanowska,
k) Jan Oleszczuk,
l) Paweł Pietrala,
m) Marian Szczepanowicz,
n) Ewa Ślizień-Kuczapska,
o) Michał Troszyński,
p) Andrzej Urbaniak,
q) Małgorzata Walaszczyk,
r) Szymon Wojtylak,
s) Antoni Zięba.
2. Przed powołaniem Krajowego Zespołu osoby wymienione w ust. 1 wyrażają zgodę na udział w pracach Krajowego Zespołu.”;
2) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7.1. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu – 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.
2. Plan wydatków Krajowego Zespołu, o których mowa w ust. 1, opracowywany jest na okres roczny i zatwierdzany przez ministra właściwego do spraw zdrowia”.
3) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Obsługę administracyjną Krajowego Zespołu prowadzi Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-06-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6827 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.