nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii



Dz.Urz.MZ.06.09.38
zmiana Dz.Urz.MZ.08.08.44


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii


Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Krajowemu Biuru do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zwanemu dalej „Biurem”, nadaje się statut stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy Biura określa regulamin organizacyjny stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2000 r. w sprawie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 1, poz. 1).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA



1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.




Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-06-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4901 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.