nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Biura Rozliczeń MiędzynarodowychDz.Urz.MZ.06.09.41

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie Biura Rozliczeń Międzynarodowych


Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Biuro Rozliczeń Międzynarodowych, zwane dalej „Biurem”, działające na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia Biura Rozliczeń Międzynarodowych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 1, poz. 26, z późn. zm.3)) oraz zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Rozliczeń Międzynarodowych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 3, poz. 24 i z 2002 r. Nr 10, poz. 60) z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia działa na jego podstawie.

§ 2.

Biuru nadaje się statut stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.


§ 3.

Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy Biura określa regulamin organizacyjny stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4.

Tracą moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia Biura Rozliczeń Międzynarodowych oraz zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Rozliczeń Międzynarodowych.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.
3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min Zdrow. z 2001 r. Nr 3, poz. 25, z 2004 r. Nr 8, poz. 83 oraz z 2005 r. Nr 2, poz. 5.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-06-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6313 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.