nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznychDz.U.06.114.780
zmiana Dz.U.06.242.1756


utraciło moc z dniem 29 marca 2008 r. na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1172).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 czerwca 2006 r.
w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych


Na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Rozporządzenie określa zakres niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowy sposób rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, zwanemu dalej „Funduszem”, lub innym podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, w tym także rodzaje wykorzystywanych nośników informacji oraz wzory dokumentów.
2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) ustawa - ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
2) Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych - Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta, o której mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.3));
3) Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych - Międzynarodową Klasyfikację Procedur Medycznych Rewizja Dziewiąta CM, o której mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;
4) Klasyfikacja Badań Laboratoryjnych - Klasyfikację Badań Laboratoryjnych, o której mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;
5) osoba, której udzielono świadczenia – świadczeniobiorcę, osobę uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, osobę, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy, oraz osobę niebędącą ubezpieczonym, posiadającą uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustaw, o których mowa w art. 12 pkt 1-5 ustawy;
6) osobisty numer identyfikacyjny - stały symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

§ 2.

1. Świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie, zwani dalej „świadczeniodawcami", tworzą i prowadzą rejestr świadczeń opieki zdrowotnej, zwany dalej "rejestrem świadczeń".
2. W rejestrze świadczeń gromadzone są dane charakteryzujące każde udzielone świadczenie opieki zdrowotnej, finansowane ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie, zwane dalej "świadczeniem".

§ 3.

1. Rejestr świadczeń obejmuje dane dotyczące udzielonego świadczenia zdrowotnego:
1) charakteryzujące osobę, której udzielono świadczenia zdrowotnego,
2) kod świadczenia, na który składa się kod rodzaju opieki oraz kod jednostki sprawozdawczej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia, zwany dalej "kodem świadczenia"; w przypadku badań laboratoryjnych dodatkowo kod badania według Klasyfikacji Badań Laboratoryjnych;
3) kod przyczyny głównej według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, który tworzą pierwsze trzy znaki, a jeżeli świadczenie zdrowotne zostało udzielone na oddziale szpitalnym - pięć znaków, przy czym po trzech pierwszych znakach, czwarty znak stanowi znak kropki;
4) kody nie więcej niż trzech przyczyn współistniejących istotnych dla udzielenia tego świadczenia zdrowotnego według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, jeżeli świadczenie zdrowotne zostało udzielone na oddziale szpitalnym, który tworzy pierwsze pięć znaków, przy czym po trzech pierwszych znakach, czwarty znak stanowi znak kropki;
5) kody zrealizowanych istotnych procedur medycznych według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (pełen kod składa się z siedmiu znaków), z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;
6) datę rozpoczęcia udzielania świadczenia zdrowotnego, a jeżeli świadczenie zdrowotne obejmuje dokonanie przeszczepu - dodatkowo datę jego wykonania;
7) kod trybu przyjęcia osoby, której udzielono świadczenia zdrowotnego, określony według załącznika nr 2 do rozporządzenia, jeżeli świadczenie zostało udzielone na oddziale szpitalnym;
8) datę zakończenia udzielania świadczenia zdrowotnego;
9) kod trybu wypisu osoby, której udzielono świadczenia zdrowotnego, określony według załącznika nr 2 do rozporządzenia; jeżeli świadczenie zdrowotne zostało udzielone na oddziale szpitalnym, a przyczyną wypisu jest zgon - dodatkowo kod bezpośredniej przyczyny zgonu według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych; kod tworzy pierwsze pięć znaków, przy czym po trzech pierwszych znakach, czwarty znak stanowi znak kropki;
10) liczba dni lub osobodni, w których udzielano świadczenia zdrowotnego - w przypadku gdy jednostką sprawozdawczą, o której mowa w pkt 2, jest osoba leczona, cykl leczenia lub sesja;
11) datę wpisu do rejestru danych dotyczących osób oczekujących na udzielenie świadczenia, zwanego dalej „listą oczekujących”;
12) numer w księdze głównej przyjęć i wypisów, pod którym dokonano wpisu o przyjęciu osoby, której udzielono świadczenia zdrowotnego, wraz z numerem księgi głównej - jeżeli świadczenie zdrowotne zostało udzielone na oddziale szpitalnym;
13) identyfikator świadczeniodawcy udzielającego świadczenia zdrowotnego określony według załącznika nr 3 do rozporządzenia, zwany dalej "identyfikatorem świadczeniodawcy";
14) identyfikator osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, którym jest:
a) numer prawa wykonywania zawodu – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne zostało udzielone przez lekarza, lekarza dentystę, felczera, pielęgniarkę albo położną,
b) numer PESEL - w przypadku gdy świadczenie zdrowotne zostało udzielone przez osoby wykonujące inne niż wymienione w lit. a zawody medyczne\
- oraz kod przynależności do danej grupy zawodowej, przyjmujący wartość określoną w tabeli nr 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia;
15) charakteryzujące skierowanie lub zlecenie, jeżeli świadczenie zdrowotne zostało udzielone na podstawie skierowania lub zlecenia:
a) datę wystawienia skierowania lub zlecenia,
b) identyfikator skierowania lub zlecenia, jeżeli występuje,
c) identyfikator świadczeniodawcy wystawiającego skierowanie lub zlecenie albo pełna nazwa innego podmiotu uprawnionego do zlecania świadczeń finansowanych ze środków publicznych,
d) numer prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty lub felczera wystawiającego skierowanie lub zlecenie.
2. W odniesieniu do świadczenia zdrowotnego rzeczowego, które zostało udzielone na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, zwane dalej "przedmiotami ortopedycznymi", albo na środki pomocnicze albo na podstawie innego dokumentu, rejestr świadczeń obejmuje:
1) dane charakteryzujące osobę, której udzielono świadczenie zdrowotne rzeczowe, o których mowa w § 4 pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 5, pkt 6 lit. a i pkt 7;
2) kod świadczenia;
3) dane charakteryzujące zlecenie lub inny dokument, na podstawie którego udzielono świadczenia zdrowotnego rzeczowego :
a) o których mowa w ust.1 pkt 15,
b) kod typu zlecenia lub dokumentu, ustalony między świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych,
c) kod przedmiotu ortopedycznego albo środka pomocniczego, określony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy,
d) kod rodzaju schorzenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (kod tworzą pierwsze trzy znaki);
4) dane dotyczące realizacji zlecenia lub innego dokumentu, na podstawie którego udzielono świadczenia zdrowotnego rzeczowego:
a) identyfikator świadczeniodawcy,
b) datę przyjęcia zlecenia lub innego dokumentu do realizacji,
c) liczbę wydanych przedmiotów ortopedycznych albo środków pomocniczych,
d) kwotę refundacji,
e) dopłatę poniesioną przez osobę, której udzielono świadczenia zdrowotnego rzeczowego,
f) datę odbioru przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego,
g) okres, za jaki zrealizowano zaopatrzenie.
3. Jeżeli świadczenie zdrowotne rzeczowe dotyczyło dokonania naprawy przedmiotu ortopedycznego rejestr świadczeń obejmuje:
1) dane charakteryzujące osobę, której udzielono świadczenie zdrowotne rzeczowe, o których mowa w §4 pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 5, pkt 6 lit. a i pkt 7;
2) identyfikator wniosku o naprawę;
3) identyfikator zlecenia, na podstawie którego wydano przedmiot objęty naprawą;
4) dotyczące dokonanej naprawy:
a) identyfikator świadczeniodawcy,
b) kod naprawy przedmiotu ortopedycznego, określony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy,
c) kwotę refundacji,
d) kwotę zapłaconą przez osobę, której przedmiot ortopedyczny podlegał naprawie,
e) datę dokonania naprawy.
4. W odniesieniu do świadczenia towarzyszącego, które zostało udzielone na podstawie zlecenia na przejazd środkiem transportu sanitarnego, rejestr świadczeń obejmuje:
1) dane charakteryzujące osobę, której udzielono świadczenie towarzyszące, o których mowa w § 4 pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 5, pkt 6 lit. a i pkt 7;
2) kod świadczenia;
3) dane charakteryzujące zlecenie:
a) o których mowa w ust. 1 pkt 15,
b) kod przyczyny głównej udzielenia świadczenia towarzyszącego według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, który tworzą pierwsze trzy znaki,
c) stopień niesprawności ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy, przyjmujący kod określony w tabeli nr 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia - w przypadku o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy,
d) kod rodzaju transportu sanitarnego oznaczony zgodnie z kodem specjalności komórki organizacyjnej, określony w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.4)),
e) kod celu przewozu transportem sanitarnym, określony w tabeli nr 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia;
4) charakteryzujące przejazd środkiem transportu sanitarnego:
a) identyfikator świadczeniodawcy,
b) datę przejazdu,
c) dopłatę poniesioną przez osobę, której udzielono świadczenia towarzyszącego.
5. W odniesieniu do świadczenia, które zostało udzielone w ramach realizacji programu zdrowotnego, świadczeniodawca gromadzi także dane niezbędne do dokonania oceny programu, jeżeli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych.
6. Niezależnie od danych, o których mowa w ust. 1-5, świadczeniodawca gromadzi w rejestrze świadczeń w odniesieniu do każdego udzielonego świadczenia:
1) identyfikator podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych, określony zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia;
2) identyfikator umowy zawartej między podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych a świadczeniodawcą, zwanej dalej "umową";
3) kod dla świadczenia, ustalony między świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, jeżeli został nadany;
4) informacje niezbędne do rozliczenia, jeżeli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych,
5) informacje niezbędne do monitorowania celowości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, jeżeli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych.

§ 4.

Dane charakteryzujące osobę, której udzielono świadczenia, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 1, obejmują:
1) identyfikator osoby oraz kod identyfikatora, określone zgodnie z tabelą nr 4 i 4a załącznika nr 4 do rozporządzenia;
2) imię (imiona) i nazwisko;
3) adres zamieszkania, a jeżeli osoba, której udzielono świadczenia, nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, także adres miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który składają się:
a) państwo,
b) nazwa miejscowości,
d) kod pocztowy,
e) ulica, numer domu i lokalu;
4) datę urodzenia;
5) płeć;
6) charakteryzujące uprawnienie do świadczeń:
a) kod tytułu uprawnienia,
b) kod i identyfikator dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń,
- określone zgodnie z tabelą nr 5 załącznika nr 4 do rozporządzenia;
c) w przypadku gdy uprawnienie wynika z przepisów o koordynacji, także:
- dane charakteryzujące instytucję właściwą osoby uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji: numer identyfikacyjny, symbol państwa, w którym znajduje się instytucja, określony zgodnie z normą ISO-3166-1 oraz akronim nazwy instytucji,
- od zakresu świadczeń przysługujących uprawnionemu w rozumieniu przepisów o koordynacji, ustalony między płatnikiem a świadczeniodawcą,
- okres przysługiwania świadczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) w przypadku gdy podstawą udzielenia świadczenia jest dodatkowe uprawnienie rozszerzające zakres świadczeń przysługujących z tytułu uprawnienia, o którym mowa w pkt 6:
a) kod tytułu uprawnienia dodatkowego, określony zgodnie z tabelą nr 6 załącznika nr 4 do rozporządzenia,
b) nazwę dokumentu, który potwierdza uprawnienia do tych świadczeń zgodnie z przepisami odrębnymi oraz dane identyfikujące ten dokument.

§ 5.

1. Świadczeniodawcy działający w ramach umów z Funduszem przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu, dane dotyczące każdego świadczenia wynikającego z umowy z Funduszem, w tym także wykonanego powyżej wartości umowy, gromadzone w zakresie określonym w §3, odpowiednio do rodzaju udzielonego świadczenia.
2. Świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej przekazują dane o świadczeniach udzielonych:
1) świadczeniobiorcom, którzy złożyli deklarację wyboru – w zakresie określonym w ust. 3;
2) świadczeniobiorcom spoza terenu objętego właściwością oddziału Funduszu, z którym świadczeniodawca zawarł umowę - w zakresie określonym w § 3 ust. 1.

3. Świadczeniodawca, w odniesieniu do świadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 1, udzielający świadczeń w zakresie:
1) opieki lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - przekazuje - w odniesieniu do świadczeń, których jednostką sprawozdawczą wymienioną w § 3 ust. 1 pkt 2 jest:
- porada - dane o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 oraz w § 4 pkt 1,
- badanie bilansu zdrowia - dane zbiorcze przedstawiające liczbę udzielonych świadczeń według grup wiekowych, zgodnych z odrębnymi przepisami,
- badanie - dane zbiorcze przedstawiające liczbę udzielonych badań wskazanych w załączniku nr 6 do rozporządzenia,
- inna jednostka sprawozdawcza - dane zbiorcze przedstawiające liczbę udzielonych świadczeń;
2) opieki pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej przekazuje zbiorcze dane przedstawiające liczbę udzielonych świadczeń;
3) opieki pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania przekazuje dane zbiorcze przedstawiające:
a) liczbę udzielonych świadczeń; a w przypadku gdy jednostką sprawozdawczą, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, jest bilans zdrowia oraz szczepienia - dane zbiorcze przedstawiane są według grup wiekowych, zgodnych z odrębnymi przepisami;
b) liczbę uczniów objętych grupową profilaktyką fluorkową;
4) transportu sanitarnego przekazuje dane zbiorcze przedstawiające liczbę wykonanych przewozów według celów, określonych w tabeli nr 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia.
4. Zakres przekazywanych danych charakteryzujących osobę, której udzielono świadczenia, określony w §3 ust. 1 pkt 1, zależy od tytułu uprawnienia do świadczeń i obejmuje w przypadku:
1) ubezpieczonych - dane, o których mowa w §4 pkt 1, pkt 2, pkt 6 lit.a i pkt 7 lit. a, a jeżeli identyfikatorem nie jest numer PESEL, także dane, o których mowa w § 4 pkt 4 i 5;
2) osób uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji – dane, o których mowa w § 4;
3) świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – dane, o których mowa w § 4 pkt 1, pkt 2, pkt 6 i pkt 7.

§ 6.

1. Świadczeniodawcy udzielający świadczeń:
1) wynikających z art. 12 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy, które są finansowane ze środków publicznych przez inne niż Fundusz podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń ze środków publicznych,
2) wysokospecjalistycznych na podstawie umowy zawartej z ministrem właściwym do spraw zdrowia,
3) na podstawie art. 42 ustawy, finansowanych odpowiednio przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
4) osobom, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy,
5) w ramach realizacji programów zdrowotnych, o których mowa w art. 48 ustawy, finansowanych przez inne niż Fundusz podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń ze środków publicznych
- przekazują właściwym podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznym, dane o każdym udzielonym świadczeniu, gromadzone w zakresie określonym w §3, odpowiednio do rodzaju udzielonego świadczenia.
2. Zakres przekazywanych danych charakteryzujących osobę, której udzielono świadczenia, obejmuje, w przypadku świadczeniodawców, o których mowa:
1) w ust. 1 pkt 1 – dane, o których mowa w §4 pkt 1, pkt 2 i pkt 6 lit. a, a jeżeli identyfikatorem nie jest numer PESEL, także dane, o których mowa w § 4 pkt 4 i 5;
2) w ust. 1 pkt 2 - zależy od tytułu uprawnienia do udzielenia świadczenia i obejmuje, w przypadku:
a) osób ubezpieczonych - dane, o których mowa w §4 pkt 1 pkt 2 i pkt 6, a jeżeli identyfikatorem nie jest numer PESEL, także dane o których mowa w § 4 pkt 4 i 5,
b) osób uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji – dane, o których mowa w § 4 pkt 1-6;
c) świadczeniobiorców innym niż ubezpieczeni – dane, o których mowa w § 4 pkt 1, pkt 2 i pkt 6;
3) w ust. 1 pkt 3 – dane, o których mowa w § 4 pkt 1, pkt 2, pkt 6 lit.a i pkt 7, a jeżeli identyfikatorem nie jest numer PESEL, także dane o których mowa w § 4 pkt 4 i 5;
4) w ust. 1 pkt 4 – dane, o których mowa w § 4 pkt 1-3 i pkt 6, a jeżeli identyfikatorem nie jest numer PESEL, także dane o których mowa w § 4 pkt 4 i 5;
5) w ust. 1 pkt 5 – dane, o których mowa w § 4 pkt 1 i 2, a jeżeli identyfikatorem nie jest numer PESEL, także dane, o których mowa w § 4 pkt 4 i 5.

§ 7.

1. Świadczeniodawca:
1) działający w ramach umowy z Funduszem i udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach lub świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej;
2) który udziela świadczeń wysokospecjalistycznych:
a) na podstawie umowy z Funduszem,
b) finansowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy,
- tworzy i prowadzi listę oczekujących.
2. Na liście oczekujących są gromadzone:
1) identyfikator listy, na który składa się co najmniej identyfikator świadczeniodawcy, a w przypadku listy oczekujących na udzielenie świadczenia wysokospecjalistycznego także kod tego świadczenia, ustalony między świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych;
2) numer kolejny;
3) dane dotyczące dokonania wpisu na listę:
a) data wpisu,
b) godzina wpisu,
c) imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu;
4) dane o osobie oczekującej na udzielenie świadczenia:
a) o których mowa w § 4 pkt 1- 3,
b) numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji ze świadczeniobiorcą lub jego opiekunem;
5) rozpoznanie lub powód planowanego przyjęcia;
6) dane dotyczące planowanego terminu udzielenia świadczenia:
a) termin oznaczony przez wskazanie daty (dzień, miesiąc, rok); jeżeli planowany termin przekracza 6 miesięcy, licząc od daty wpisu na listę, świadczeniodawca może, w chwili wpisywania na listę, wskazać termin z dokładnością do tygodnia, miesiąca i roku (w tym przypadku data udzielenia świadczenia powinna być ustalona nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem udzielenia świadczenia),
b) kryterium medyczne, zastosowane przy wyznaczaniu terminu, określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy,
c) każda zmiana terminu wraz z podaniem przyczyny, a w przypadku gdy przyczyną jest zmiana kryterium medycznego, o którym mowa w pkt b, także uzasadnienie tej zmiany;
7) dane dotyczące skreślenia z listy oczekujących:
a) data skreślenia,
b) kod przyczyny skreślenia, przyjmujący wartość określoną w tabeli nr 7 załącznika nr 4 do rozporządzenia;
8) data okresowej oceny listy oczekujących, dokonanej zgodnie z art. 21 ustawy.
3. Świadczeniodawcy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia następujące dane dotyczące oczekujących na udzielenie świadczenia w poszczególnych komórkach organizacyjnych:
1) liczba oczekujących według stanu na ostatni dzień miesiąca,
2) średni rzeczywisty czas oczekiwania, określony zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia:
- według poszczególnych kategorii, o których mowa w ust. 2 pkt 6 lit.b.
4. Dane, o których mowa w ust. 2, według stanu na ostatni dzień miesiąca przekazywane są przez świadczeniodawców, o których mowa:
1) w ust. 1 pkt 2 lit. a - oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
2) w ust. 1 pkt 2 lit. b - ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

§ 8.

1. Świadczeniodawcy działający w ramach umów z Funduszem w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej tworzą i prowadzą dodatkowo rejestr osób objętych opieką, zgłoszonych w deklaracjach wyboru, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy, zwany dalej „rejestrem deklaracji”. W przypadku świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania rejestrowane są dane dotyczące dzieci i młodzieży objętych opieką.
2. W rejestrze deklaracji gromadzone są dane:
1) dotyczące lekarza, pielęgniarki albo położnej podstawowej opieki zdrowotnej, do których została złożona deklaracja:
a) numer prawa wykonywania zawodu,
b) numer PESEL,
c) identyfikator umowy z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;
2) dane dotyczące osób objętych opieką:
a) o których mowa w §4 pkt 1- 6,
b) nazwisko rodowe,
c) numer telefonu,
d) numer karty ubezpieczenia zdrowotnego - w przypadku ubezpieczonego; w przypadku świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy – identyfikator decyzji, o której mowa w art. 54 ustawy, określony w tabeli nr 5 załącznika nr 4 do rozporządzenia;
3) kod typu deklaracji, ustalony między Funduszem a świadczeniodawcą;
4) data dokonania wyboru;
5) data rezygnacji z opieki;
6) kod oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, a w przypadku studentów i uczniów – także ze względu na miejsce nauki;
7) kod współczynnika korygującego mającego wpływ na wysokość otrzymywanej stawki kapitacyjnej, jeżeli występuje, ustalony między Funduszem a świadczeniodawcą;
8) rok szkolny (akademicki), którego dotyczy deklaracja – w przypadku uczniów(studentów) kształcących się poza miejscem zamieszkania.
3. W rejestrze deklaracji gromadzone są następujące dane dotyczące dzieci i młodzieży objętych profilaktyczną opieką zdrowotną w środowisku nauczania i wychowania:
1) o których mowa w §4 pkt 1 i 2;
2) adres szkoły (placówki), na który składa się:
a) kod pocztowy,
b) miejscowość,
c) ulica,
d) numer;
3) kod szkoły (placówki) oraz oznaczenie klasy, w sposób ustalony między Funduszem a świadczeniodawcą.
4. Świadczeniodawcy, o których mowa w ust. 1, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. a i b, pkt 3, pkt 4, pkt 6 - 8, a w odniesieniu do dzieci i młodzieży objętych profilaktyczną opieką w środowisku nauczania i wychowania – identyfikator osoby oraz dane, o których mowa w ust. 3 pkt 3.

§ 9.

1. Świadczeniodawcy przekazują podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych dane w formie elektronicznej.
3. Na uzasadniony wniosek świadczeniodawcy podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych może zwolnić świadczeniodawcę na czas określony z obowiązku gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej.
3. Dane w zakresie wskazanym w rozporządzeniu, przekazywane są w formacie elektronicznych komunikatów zapisanych przy użyciu języka XML, opracowywanych przez każdy podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych, zgodnie ze wzorami dokumentów będących opisem komunikatów określonymi w załączniku nr 8 do rozporządzenia. Komunikaty dostarczane są do podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych, za pomocą przenośnych elektronicznych nośników informacji lub przez ich teletransmisję.
4. Przekazywanie komunikatów, o których mowa w ust. 3, obejmuje mogące się powtarzać fazy:
1) przygotowanie komunikatu przez świadczeniodawcę;
2) przekazanie komunikatu przez świadczeniodawcę;
3) weryfikacja komunikatu przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych;
4) przygotowanie przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych komunikatu zwrotnego, zawierającego potwierdzenie prawidłowości komunikatu lub wykaz stwierdzonych w nim błędów i braków;
5) przekazanie przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych komunikatu zwrotnego do świadczeniodawcy.

§ 10.

1. Świadczeniodawcy przekazują dane, o których mowa w § 5, § 6 , § 7 ust. 3 i 4 i § 8 ust. 4, z wyłączeniem danych, o których mowa w § 3 ust. 6 pkt 4 i 5, dotyczące każdego okresu sprawozdawczego, którym jest miesiąc kalendarzowy, nie później niż w terminie dziesięciu dni od jego zakończenia. Dane mogą być przekazywane także w trakcie okresu sprawozdawczego.
2. Na uzasadniony wniosek świadczeniodawcy podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych może przedłużyć termin przekazania danych, o których mowa w ust. 1, jednak nie dłużej niż o siedem dni kalendarzowych.
3. Dane, o których mowa w §3 ust. 6 pkt 4 i 5, przekazywane są zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy lub przepisów odrębnych.
4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do świadczeniodawców działających
w ramach umów z Funduszem w zakresie uregulowanym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 137 ust. 10 ustawy.

§ 11.

1. W okresie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia świadczeniodawcy, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia:
1) informację o średnim przewidywanym czasie oczekiwania, określonym zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia oraz łącznej liczbie osób oczekujących:
a) w poszczególnych komórkach organizacyjnych,
b) na wybrane procedury oraz na leczenie w ramach programów terapeutycznych i na świadczenia z zakresu chemioterapii, określone w załączniku nr 9 do rozporządzenia;
2) w odniesieniu do osób wpisywanych na listę od dnia wejścia w życie rozporządzenia, następujące dane dotyczące oczekujących na udzielenie świadczenia w poszczególnych komórkach organizacyjnych:
a) średni rzeczywisty czas oczekiwania, określony zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia, według kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 6 lit.b,
b) liczba osób oczekujących według kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 6 lit.b.
2. Wzór dokumentu będący opisem ramowym komunikatu stosowanego przy przekazywaniu danych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§12.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. Nr 176, poz. 1467 i Nr 266, poz. 2248).

§ 13.

W odniesieniu do zakładów opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Minister Sprawiedliwości, przepisy rozporządzenia stosuje się z dniem 1 stycznia 2008 r.

§14.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem § 12, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519 i Nr 104, poz.708 i 711.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420, Nr 239, poz. 2020 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 518.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-07-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 29683 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.