nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do opracowania założeń zmian legislacyjnych regulujących funkcjonowanie dobrowolnych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnychDz.Urz.MZ.06.11.55

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 7 lipca 2006 r.
w sprawie powołania Zespołu do opracowania założeń
zmian legislacyjnych regulujących funkcjonowanie dobrowolnych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania założeń zmian legislacyjnych regulujących funkcjonowanie dobrowolnych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, zwany dalej „Zespołem", jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w § 2 ust. 1 pkt 12 i ust. 2 wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

1.W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Piotr Kulpa, radca generalny, kierujący pracami Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia;
2) Sekretarz Zespołu – Anatol Gołąb, radca ministra w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia;
3) Włodzimierz Pisarski, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
4) Sylwia Lis, zastępca dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia;
5) Elżbieta Waniewska, Koordynator zadań Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia; w zakresie spraw dotyczących współpracy z Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji, Departamentem Ubezpieczenia Zdrowotnego, Departamentem Dialogu Społecznego oraz Departamentem Organizacji i Ochrony Zdrowia;
6) przedstawiciel Ministra Finansów;
7) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia;
8) Agnieszka Chłoń-Domińczak, przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej;
9) Katarzyna Policha, przedstawiciel Przewodniczącego Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych;
10) Jan Bogutyn, przedstawiciel Przewodniczącego Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych;
11) Stanisław Borkowski, przedstawiciel Polskiej Izby Ubezpieczeń;
12) Anna Wilmowska-Pietruszyńska, pracownik naukowo-dydaktyczny w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.
2. W pracach Zespołu uczestniczy w charakterze zewnętrznego obserwatora Pani Paulina Miśkiewicz – Dyrektor Biura Łącznika Światowej Organizacji Zdrowia.
3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby inne niż wymienione w ust. 1 i 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu, za zgodą Sekretarza Stanu, o którym mowa w § 6 ust. 1.

§ 3.

1. Zadaniem Zespołu jest opracowanie modelu systemu dobrowolnych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych wraz z założeniami zmian legislacyjnych regulujących ich funkcjonowanie oraz harmonogramem wdrożenia.
2. W ramach realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, Zespół przeprowadzi w szczególności:
1) przegląd aktów prawnych regulujących sprawy związane z funkcjonowaniem dobrowolnych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych i ocenę dotychczasowych rozwiązań;
2) przegląd rozwiązań i regulacji dotyczących dobrowolnych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych funkcjonujących w innych krajach;
3) przegląd danych dotyczących aktualnych wydatków prywatnych na ochronę zdrowia oraz potrzeb obywateli w zakresie dobrowolnych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych jak również wskaźników dotyczących obecnego stanu rynku dobrowolnych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce;
4) analizę instrumentów regulacyjnych oraz nadzorczych obowiązujących w innych krajach, które mogłyby zostać przyjęte w Polsce;
5) niezbędne kalkulacje finansowe dotyczące rynku dobrowolnych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Zespołu;
2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4) powoływanie grup roboczych;
5) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz.
3. Przewodniczącego Zespołu, w razie jego nieobecności, zastępuje wyznaczona przez niego osoba wchodząca w skład Zespołu.

§ 5.

1. Zespół podejmuje decyzje, w drodze uchwał, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
3. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Zespołu może odbyć się w innym miejscu niż siedziba Ministerstwa Zdrowia, wskazanym przez Przewodniczącego Zespołu.
4. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół.
5. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy uchwalony przez Zespół, na wniosek Przewodniczącego Zespołu.

§ 6.

1. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Bolesław Piecha.
2. Zespół przedstawia, po zaakceptowaniu przez Sekretarza Stanu określonego w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opracowany model systemu dobrowolnych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych wraz z założeniami zmian legislacyjnych regulujących ich funkcjonowanie oraz harmonogramem wdrożenia, w terminie do 31 października 2006 r.

§ 7.

1. Z tytułu zadań określonych w § 3 ust. 2, powierzonych przez Przewodniczącego Zespołu do opracowania członkom Zespołu lub osobie określonej w § 2 ust. 3, członek Zespołu lub ta osoba może otrzymać wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób, które zadania określone w § 3 ust. 2 i powierzone przez Przewodniczącego Zespołu wykonują w ramach obowiązków pracowniczych lub obowiązków wynikających z odrębnych przepisów.
3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom wymienionym w § 2 ust. 2 i ust. 3 przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1554).

§8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, działu - 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.


MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-07-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4913 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.