nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustawProjekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
wersja projektu przekazana na Komitet Rady Ministrów w dniu 29 września 2006 roku
Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu w trakcie uzgodnień zewnętrznych

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 lipca 2006 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 28 sierpnia 2006 r.

Uwagi prosimy przesyłać na adres
j.chojnacki@mz.gov.plProjekt 26.07.2006 r.


USTAWA
z dnia ...................... 2006 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw1)


Art. 1.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:
„Art. 12a. Ze środków publicznych finansuje się świadczenia zdrowotne udzielane osobom poszkodowanym na skutek zdarzeń związanych z ruchem pojazdów mechanicznych, bez względu na uprawnienia tych osób do świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku osób poszkodowanych innych niż świadczeniobiorcy art. 19 ust. 4-6 stosuje się.”;
2) w art. 97 w ust. 3 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) finansowanie świadczeń zdrowotnych udzielonych osobom poszkodowanym na skutek zdarzeń związanych z ruchem pojazdów mechanicznych, bez względu na uprawnienia tych osób do świadczeń opieki zdrowotnej,”;
3) w art. 116 w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a) środki przekazane przez zakłady ubezpieczeń i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie przepisów o obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych;”;
4) w art. 117 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom poszkodowanym na skutek zdarzeń związanych z ruchem pojazdów mechanicznych, bez względu na uprawnienie tych osób do świadczeń opieki zdrowotnej;”;
5) w art. 118 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) planowanych kosztów dla centrali, w tym:
a) kosztów realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji,
b) rezerwy na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a,
c) kosztów finansowania działalności centrali.”;
6) w art. 124:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prezes Funduszu, po poinformowaniu ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może dokonać przesunięcia kosztów w planie finansowym centrali Funduszu, przesunięcia kosztów w ramach kosztów administracyjnych w planie finansowym Funduszu oraz uruchomienia rezerwy, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 1 lit. b.”,
b) po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
„10. W przypadku, jeżeli wysokość kosztów, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a, byłaby wyższa od wysokości rezerwy, o której mowa w art. 118 ust. ust. 2 pkt 1 lit. b, różnica jest pokrywana z rezerwy ogólnej Funduszu.”;
7) w art. 129 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) zwiększenie przychodów w roku następnym z przeznaczeniem na finansowanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a.”;
8) w art. 137 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prezes Funduszu, uwzględniając przepisy niniejszego działu oraz przepisy odrębne, przygotowuje projekt ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawierający w szczególności rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej, sposób wyceny tych świadczeń, warunki ich udzielania oraz sposób dokumentowania i informowania Funduszu o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielonych osobom poszkodowanym na skutek zdarzeń związanych z ruchem pojazdów mechanicznych.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.4)) po art. 13a dodaje się art. 13aa w brzmieniu:

„Art. 13aa.
1. Środki finansowe, uzyskane przez budżet państwa tytułem opłaty, o której mowa w art. 43a ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.1)) przeznacza się na fundusz motywacyjny na nagrody dla policjantów, którzy przyczynili się do ujawnienia i poinformowali zakłady ubezpieczeń o okolicznościach uzasadniających naliczenie wyższej składki w rozumieniu art. 29a ust. 4, 5 lub 6 tej ustawy.
2. Środkami funduszu, o którym mowa w ust. 1, dysponują komendanci wojewódzcy lub Komendant Stołeczny.”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz. 908, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 38 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzający opłacenie składki tego ubezpieczenia, wraz z informacją o opłacaniu wyższej składki, o której mowa w art. 29a ust. 4, 5 lub 6 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.2));”;
2) w art. 80b w ust. 1 w pkt 7 po lit. f dodaje się lit. g w brzmieniu:
„g) obowiązek opłacania wyższej składki, o której mowa w art. 29a ust. 4, 5 lub 6 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.”;
3) w art. 129 w ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) informowania zakładu ubezpieczeń, z którym posiadacz pojazdu mechanicznego ma podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o podstawach do naliczenia wyższej składki w rozumieniu art. 29a ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Taryfy oraz wysokość składek ubezpieczeniowych za ubezpieczenia obowiązkowe ustala zakład ubezpieczeń, z zastrzeżeniem art. 29a.”;
2) po art. 29 dodaje się art. 29a w brzmieniu:
„Art. 29a.
1. Posiadacz pojazdu mechanicznego przed zawarciem umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych składa oświadczenie, czy był prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub ukarany za prowadzenie pojazdu mechanicznego znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, w tym pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.
2. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego oświadczy, że pojazdem będzie kierowała inna osoba, osoba ta składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.
3. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, jest podstawą odmowy zawarcia przez zakład ubezpieczeń umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
4. Jeżeli w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, znajdzie się informacja o prawomocnym skazaniu lub ukaraniu za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub ukaraniu za prowadzenie pojazdu mechanicznego znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, w tym pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, składka z tytułu zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ustala się w wysokości potrójnej w stosunku do wysokości składki ustalanej bez uwzględniania okoliczności wskazanych w oświadczeniu.
5. Okres opłacania wyższej składki, o której mowa w ust. 4, wynosi 5 lat.
6. Na wniosek zakładu ubezpieczeń sądy, organy prokuratury, Policji oraz inne organy władzy państwowej mają obowiązek nieodpłatnie udzielić informacji w zakresie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1.
7. W przypadku stwierdzenia na podstawie informacji, o których mowa w ust. 6, przez zakład ubezpieczeń faktu prawomocnego skazania za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub ukarania za prowadzenie pojazdu mechanicznego znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, w tym pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, przepisy ust. 4 i 5 stosuje się.”;
3) po art. 30 dodaje się art. 30a w brzmieniu:
„Art. 30a. Zakład ubezpieczeń zamieszcza na dokumencie stwierdzającym zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej informacji o naliczaniu składki w wyższej wysokości w rozumieniu art. 29 ust. 4, 5 lub 6 albo wydać odrębny dokument zawierający tę informację.”;
4) w art. 34 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych na skutek zdarzeń związanych z ruchem pojazdów mechanicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.2)).”;
5) po art. 43 dodaje się art. 43a w brzmieniu:
„Art. 43a.
1. Zakład ubezpieczeń przekazuje do Narodowego Funduszu Zdrowia, o którym mowa w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
1) środki w wysokości odpowiadającej 20 % opłaconych składek wynikających z umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych;
2) informację o wysokości składek, o których mowa w pkt 1.
2. Środki oraz informacja, o których mowa w ust. 1, są przekazywane miesięcznie, w terminie do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego te środki dotyczą.
3. Zakład ubezpieczeń przekazuje na rachunek budżetu państwa co miesiąc opłatę w wysokości 0.25 % sumy podwyższonych składek. ”;
6) po art. 119 dodaje się art. 119a w brzmieniu:
„Art. 119 a.
1. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przekazuje do Narodowego Funduszu Zdrowia, o którym mowa w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
1) środki w wysokości odpowiadającej 20 % wpływów z tytułu opłat za niespełnienie obowiązku zawarcia umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 4;
2) informację o wysokości wpływów, o których mowa w pkt 1.
2. Środki oraz informacja, o których mowa w ust. 1, są przekazywane miesięcznie, w terminie do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego te środki dotyczą.”.

Art. 5.

W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319) w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Fundusze motywacyjne są środkami finansowymi gromadzonymi przez państwowe jednostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych, z części dochodów budżetu państwa uzyskanych z tytułu przepadku rzeczy lub korzyści majątkowych pochodzących z ujawnienia przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych oraz w przypadku funduszu, o którym mowa w art. 13aa ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.) uzyskanych z tytułu opłaty, o której mowa w art. 43a ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.).”.

Art. 6.

Przepisów ustawy nie stosuje się do umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartych przed dniem wejścia jej w życie.

Art. 7.

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 137 ust. 10 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 137 ust. 10 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 8.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


1)Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154 i Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411, Nr 179, poz. 1485 i Nr 164, poz. 1366.
4)Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1084, Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 176, poz. 1457, Nr 192, poz. 1873, Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1411.
1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 225, Nr 96, poz. 959, Nr 141, poz. 1492, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2778 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1396
3)Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1444, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 756, Nr 90, poz. 757, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141.
1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 225, Nr 96, poz. 959, Nr 141, poz. 1492, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2778 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1396
1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 225, Nr 96, poz. 959, Nr 141, poz. 1492, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2778 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1396
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154 i Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411, Nr 179, poz. 1485 i Nr 164, poz. 1366.
UZASADNIENIE


Nowelizacja ma na celu zmianę sposobu realizacji obowiązującej zasady, iż finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych finansowane jest z polis obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ponadto wprowadza zasadę ponoszenia zwiększonych kosztów polisy od odpowiedzialności cywilnej tych posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy zostali skazani za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w rozumieniu przepisów kodeksu karnego lub w stanie po użyciu alkoholu w rozumieniu przepisów kodeksu wykroczeń.

W świetle obowiązujących przepisów zakłady ubezpieczeń są zobowiązane do pokrywania kosztów leczenia osób poszkodowanych. Zwrot kosztów leczenia osoby poszkodowanej w wypadku w świetle istniejących regulacji może nastąpić wyłącznie na drodze sądowej, co implikuje długi czas realizacji roszczeń oraz ponoszenie wysokich kosztów administracyjno - sądowych zarówno przez ubezpieczycieli jak i Narodowy Fundusz Zdrowia. W projekcie proponuje się rozwiązanie, zgodnie z którym zakład ubezpieczeń comiesięcznie przekazuje na wyodrębniony rachunek Narodowego Funduszu Zdrowia środki w wysokości odpowiadającej 20 % opłaconych składek wynikających z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz informację o wysokości takich przychodów.

Tym samym odstępuje się od zasady zindywidualizowanego trybu dochodzenia należności przez NFZ, co jak pokazuje praktyka generuje znaczne koszty, w tym koszty administracyjne oraz koszty obsługi prawnej. Konieczność uniknięcia tych wydatków, usprawnienie postępowania w tym zakresie, odformalizowanie i odbiurokratyzowanie procedury przemawia za wprowadzanym w niniejszej ustawie rozwiązaniem. Proponowana regulacja zagwarantuje przejrzystą procedurę przekazywania środków do Funduszu, co uzasadnione jest nie tylko interesem podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń, ale także interesem zakładu ubezpieczeń, który uniknie szeregu roszczeń, kosztów administracyjnych, kosztów obsługi prawnej, uczestniczenia w długotrwałych procesach sądowych. Jest również korzystna dla świadczeniodawców ze względu na uproszczenie i ułatwienie w dochodzeniu roszczeń wynikających z rzeczywistych kosztów udzielonych świadczeń medycznych udzielonych poszkodowanym.

Jednocześnie wskazać należy, iż proponowana forma ryczałtu, jakkolwiek nie ma charakteru odszkodowawczego, nie jest sprzeczna z konstrukcjami dotychczas stosowanymi w odniesieniu do cywilnoprawnych roszczeń odszkodowawczych. Wprowadza ona mechanizm, w którym sprawcy wypadków komunikacyjnych uczestniczą w realizacji kosztów świadczeń opieki zdrowotnej będącej ich następstwem, co jest stosowane również w wielu innych państwach.

Projektowana wysokość ryczałtu ustalona została na poziomie uwzględniającym bezpośredni koszt świadczeń w oparciu o dane szacunkowe zebrane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednocześnie projektowana zmiana w art. 124 ust. 10 do ww. ustawy precyzuje, iż w sytuacji, jeżeli wysokość kosztów świadczeń udzielonych ofiarom wypadków byłaby wyższa od środków uzyskanych na ich leczenie z polis OC, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń, różnica będzie pokrywana z rezerwy ogólnej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na podkreślenie zasługuje wysoka liczba ofiar wypadków, którym udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej oraz liczba osób skazanych za spowodowanie wypadku komunikacyjnego w rozumieniu art. 177 par. 1 kodeksu karnego (w 2004 r. 12 583 osób). Jednocześnie istnieje duża liczba kolizji samochodowych, na co wskazują statystyki dotyczące osób ukaranych prawomocnymi wyrokami za wykroczenie z art. 86 par. 1 kodeksu wykroczeń (w 2002 r. – 40 884, w 2003r. – 52 543 osób, w 2004 r. – 49 325 osób, w 2005 r. – 45 134 osób). Wskazać należy także, iż powyższe dane dotyczą wyłącznie osób skazanych prawomocnymi wyrokami za przestępstwa z art. 177 par. 1 kk lub za wykroczenie z art. 86 par. 1 kw. Nie uwzględniają one zatem spraw, w których akty oskarżenia ani wnioski o ukaranie nie trafiają do sądów, ale w których ryzyko objęte polisą OC realizuje się i zakłady ubezpieczeń stają się zobowiązane pokrywać szkody powstałe wskutek wypadków lub kolizji samochodowych.

Zwrócić należy uwagę na bardzo wysoki poziom zagrożenia życia i zdrowia obywateli wynikający z wysokiej liczby wypadków drogowych. W roku 2005 w ok. 48 tys. wypadków drogowych zginęły 5.440 osoby, a ponad 61 tys. osób zostało rannych. Wszystkim tym osobom udzielono pomocy medycznej w zróżnicowanym zakresie, nie tylko poprzez bezpośrednią pomoc po wypadku, ale także w formie długich hospitalizacji, skomplikowanych i wielodyscyplinarnych zabiegów operacyjnych oraz wieloletniej rehabilitacji.
MZ przeprowadziło szacunek kosztów świadczeń udzielanych ofiarom wypadków na podstawie badań przeprowadzonych w województwie opolskim. Z danych Opolskiego OW NFZ wynika, iż w roku 2004 r. ok. 4,5 % wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego było związanych z udzieleniem pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych w zakresie świadczeń przedszpitalnych. Przyjęto, iż wskaźnik ten w skali kraju jest podobny, w roku 2007 r. koszty tej pomocy mogą wynieść 52.930 tys. złotych.
Jednocześnie z danych Komendy Głównej Policji o liczbie osób rannych w wypadkach komunikacyjnych wynika, iż liczba tych osób systematycznie maleje, od 71.638 osób w roku 2000 do 61.191 osób w roku 2006. Na podstawie linii trendu ww. danych liczba osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych w roku 2007 r. może wynieść 58.800.
Dodatkowo, z danych Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ za 2004 r. wynika, iż łączna wartość świadczeń udzielonych rannym w wypadkach komunikacyjnych (w OOW NFZ) wyniosła 26.138,6 tys. złotych, co przy liczbie rannych 1.536, którym tej pomocy udzielono, daje średnią kwotę wartości świadczeń liczoną na osobę na poziomie 17.017 złotych. Kwota ta oprócz świadczeń w rodzaju „lecznictwo szpitalne” obejmuje również świadczenia w pozostałych rodzajach świadczeń, w tym m.in. opiekę psychiatryczną, rehabilitację, opiekę długoterminową. Nie obejmuje ona kosztów gotowości szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć, ze względu na brak danych, na podstawie których określić można część kosztów SOR-ów i izb przyjęć związaną z udzielaniem świadczeń osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
Ze względu na brak danych w szacunku przyjęto, że koszt jednostkowy koszt leczenia w roku 2007 będzie utrzymywać się na poziomie roku 2004. Przy przyjęciu tego założenia koszty leczenia osób rannych w wypadkach komunikacyjnych w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym w roku 2007 wyniosłyby około 1.000.600 tys. złotych.
Łączny koszt leczenia osób rannych w wypadkach komunikacyjnych w roku 2007, z uwzględnieniem pomocy przedszpitalnej, może wynieść około 1.053.530 tys. złotych. Wpływ środków do NFZ z odpisu polis OC ubezpieczeń komunikacyjnych, na podstawie danych Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych z roku 2005 na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych wyniósłby 1070 mln. zł. Ze względu na wzrost kosztów leczenia w roku 2007 wynikający z planowanych od 1 października 2006 podwyżek wynagrodzeń w służbie zdrowia przewiduje się, iż ewentualna różnica pomiędzy przychodami a kosztami NFZ z tego tytułu zostanie pokryta ze środków rezerwy ogólnej NFZ.

Istniejący w NFZ punktowy katalog świadczeń medycznych pozwala na dokładną wycenę kosztów poniesionych przez płatnika z tytułu świadczeń udzielonych każdemu z poszkodowanych, co nie odzwierciedla w pełni rzeczywistych kosztów poniesionych przez świadczeniodawcę. Ponieważ sprawcami są osoby kierujące pojazdami zasadnym jest finansowania świadczeń zdrowotnych z wpływów pochodzących z polis OC. Tym samym nie jest zasadne pokrywanie kosztów leczenia skutków wypadków komunikacyjnych przez ogół społeczeństwa. Z tego względu w większości państw świata przyjęto zasadę, że skutki leczenia osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych realizuje się ze środków pochodzących od posiadaczy pojazdów.

W projekcie wprowadzono ustalenie wyższej składki dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy skazani zostali za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości w rozumieniu przepisów kodeksu karnego lub w stanie po użyciu alkoholu w rozumieniu przepisów kodeksu wykroczeń. Takie osoby, w związku z tym, iż stwarzają większe niebezpieczeństwo i ryzyko spowodowania wypadku, a przez to większe prawdopodobieństwo wystąpienia skutków w zakresie zdrowia osób poszkodowanych w tych wypadkach, będą w większym stopniu uczestniczyć w opłacie przekazywanej do Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyższa składka dla osób skazanych za prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu uzasadniona jest względami społecznymi. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, iż corocznie zwiększa się o 4 tysiące liczba pijanych kierowców, skazanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, zaś liczba kierowców prowadzących pojazdy mechaniczne w stanie po użyciu alkoholu jest wciąż bardzo wysoka (w 2002 r. – 40 884 osób, w 2003 r. – 52 543 osób, w 2004 r. – 49 325 osób, w 2005 r. – 45 134 osób). Jednocześnie ogromna liczba wypadków komunikacyjnych powodowana jest przez pijanych kierowców (w 2001 r. – 1746 osób, w 2002 r. – 9423 osób, w 2003 r. – 11 573 osób, w 2004 r. – 10 572 osób, w 2005 r. – 10 840 osób).
W celu egzekwowania opłacania wyższej składki na obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wprowadza się obowiązek złożenia przez posiadacza pojazdu mechanicznego wykupującego polisę oświadczenia czy był skazany prawomocnie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (czyli przestępstwo z art. 178 par. 1 kk) i czy był ukarany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu (czyli wykroczenie z art. 87 par. 1 kw). W sytuacji gdy zakład ubezpieczeń otrzyma informacje o takim skazaniu lub ukaraniu, zobowiązany będzie naliczyć wyższą składkę na ubezpieczenie OC. Okres opłacania wyższej składki wynosić będzie 5 lat, jednakże nie będzie on dotyczył czasu, po którym skazanie lub ukaranie uznawać się będzie za niebyłe, czyli nastąpi jego zatarcie.
Dodatkowa informacja zamieszczona na oświadczeniu będzie dotyczyć ewentualnych postępowań karnych lub postępowań regulowanych innymi przepisami (kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia), które toczą się w stosunku do posiadaczy pojazdów mechanicznych ubezpieczających swoje pojazdy od odpowiedzialności cywilnej. Dzięki takiej informacji, zakład ubezpieczeń będzie mógł stale monitorować etap tych postępowań, występując w tym zakresie z wnioskiem o informację do sądu, organów prokuratury czy policji (czyli korzystając z uprawnienia projektowanego w art. 29a ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) W przypadku otrzymania przez zakład informacji o prawomocnym skazaniu za przestępstwo lub ukaraniu za wykroczenie, związanych z prowadzeniem pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu, zakład będzie uprawniony do podwyższenia składki, która naliczana będzie także przez okres 5 lat.
W związku z wprowadzanymi rozwiązaniami, dokonano porządkujących zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Po art. 12 ww. ustawy dodano przepis art. 12a, precyzujący, iż osoby poszkodowane na skutek zdarzeń związanych z ruchem pojazdów mechanicznych będą uprawnione do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie, w związku z proponowanymi uregulowaniami, w art. 97 dodano do zakresu działań Funduszu zadanie polegające na finansowaniu świadczeń zdrowotnych dla osób poszkodowanych.
Wprowadzono jednocześnie zmianę do art. 137 ust. 1 dotyczącego przygotowywanego przez Prezesa Funduszu projektu ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Powyższy projekt będzie także zawierał sposób dokumentowania i informowania Funduszu o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielonych osobom poszkodowanym na skutek zdarzeń związanych z ruchem pojazdów mechanicznych. Uzasadnieniem dla zmiany art. 137 ust. 1 jest konieczność weryfikacji przeznaczenia otrzymanych przez Fundusz środków w istocie na leczenie ofiar wypadków komunikacyjnych.
W związku z projektowanymi rozwiązaniami dokonuje się zmiany w art. 116 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gdzie do katalogu źródeł dochodów dodaje się środki przekazane przez zakłady ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (w odniesieniu do osób, które nie wykupiły polis ubezpieczenia OC).
Zmiana projektowana do art. 118 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy uzasadniona jest koniecznością uwzględnienia w planie finansowym Funduszu rezerw na koszty świadczeń udzielonych ubezpieczonym na skutek zdarzeń związanych z ruchem pojazdów mechanicznych. Jednocześnie z uwagi na zmianę w art. 117 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, polegającą na uzupełnieniu celów na jakie Fundusz przeznaczać będzie zgromadzone środki, wprowadzono jednocześnie zmianę w art. 129.
Projektowane regulacje w istocie wprowadzają wyłącznie inny mechanizm kompensacji szkód wynikających z wypadków komunikacyjnych, w zakresie, w jakim ofiarom tych wypadków konieczne jest udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej. Opłata przekazywana do Funduszu obciąży zakłady ubezpieczeń, ale naliczana będzie ona procentowo od sumy składek, które ustawowo ulegają zwiększeniu w stosunku do pewnej kategorii osób, stwarzających realne niebezpieczeństwo wystąpienia takich wypadków. Mimo zatem periodycznych wpłat do NFZ, środki gromadzone przez zakłady mogą pozostać na tym samym poziomie lub ulec jedynie nieznacznemu zmniejszeniu.
Projektowane przepisy niosą za sobą dolegliwość dla osób skazanych lub ukaranych za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, którzy opłacać będą wyższe składki. Rodzi to jednak niebezpieczeństwo, że ze względu na fakt podniesienia wysokości opłat, ww. osoby będą uchylać się od ich ponoszenia, co skutkować może zwiększeniem ilości pojazdów, dla których nie wykupiono ubezpieczenia OC.
W celu przeciwdziałania temu, dokonuje się zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o Policji. Posiadacz pojazdu mechanicznego, podczas kontroli policyjnej zobowiązany będzie okazać dokument potwierdzający posiadane ubezpieczenie OC. Na tym dokumencie lub na oddzielnym dokumencie wydanym przez zakład ubezpieczeń będzie znajdować się informacja o opłacaniu składki w wyższej wysokości. Policja będzie zatem uprawniona dokonać weryfikacji informacji o podwyższonej składce z danymi zgromadzonymi w ewidencji skazanych i ukaranych kierowców, po czym policja będzie uprawniona poinformować o takim fakcie zakład ubezpieczeń. Jednocześnie w celu motywacji policjantów do wykrywania przesłanek uzasadniających naliczenie składki w wyższej wysokości i informowania o tym zakłady ubezpieczeń, wprowadza się zmianę w ustawie o Policji. Kwota przekazywana przez zakłady ubezpieczeń na rachunek budżetu Państwa przeznaczana będzie na fundusz motywacyjny dla policjantów, którzy przyczynili się do stwierdzenia okoliczności, uzasadniających naliczenie składki w wyższej wysokości.
Jednocześnie z uwagi na wprowadzenie ww. funduszu, dokonano stosownej zmiany w ustawie o finansach publicznych.
Przewiduje się, że wprowadzenie ustawy przyczyni się do lepszej identyfikacji oraz zmniejszenia liczby osób prowadzących pojazdy po spożyciu alkoholu, a tym samym liczby kolizji z ich udziałem. W konsekwencji obniżenia się poziomu kosztów za szkody pokrywane przez zakłady ubezpieczeń wprowadzenie ustawy umożliwi obniżenie ceny polis OC.
Ocena Skutków Regulacji (OSR)

1. Podmioty, na które oddziałują projektowane regulacje
Projekt ustawy swoim zakresem wywiera wpływ na Narodowy Fundusz Zdrowia, zakłady ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, również na osoby zawierające umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych.

2. Konsultacje społeczne
Projekt zostanie przesłany do konsultacji: Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Rzecznika Ubezpieczonych, Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiej Izby Ubezpieczeń z prośbą o rozesłanie projektu do zakładów ubezpieczeń, które reprezentuje PIU. Ponadto projekt zostanie przedstawiony do zaopiniowania Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Konfederacji Pracodawców Polskich, Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych, NSZZ "Solidarność", Związkowi Rzemiosła Polskiego, Business Center Club Organizacja Pracodawców, Naczelnej Radzie Lekarskiej, Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położonych, Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia, uniwersytetom, organizacjom reprezentującym pracowników ochrony Zdrowia, Stowarzyszeniu Pacjentów Primum Non Nocere, Komendzie Głównej Policji.
W ramach konsultacji społecznych projekt zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. .

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu oraz sektora publicznego
Zmiany zaproponowane w projekcie nie będą miały wpływu na dochody i wydatki budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Zmiany te zwiększą przychody Narodowego Funduszu Zdrowia. Szacuje się, że roczne przychody Funduszu z tego tytułu wzrosłyby o ok. 1 070 mln. zł., które w całości przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów leczenia ofiar wypadków z udziałem pojazdów mechanicznych.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki
Projekt nie będzie miał wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów
Projekt nie będzie miał wpływu na sytuację regionów.

7. Wpływ regulacji na ochronę zdrowia
Biorąc pod uwagę planowane zwiększenie przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia, wejście w życie regulacji powinno mieć pozytywny wpływ na zwiekszenie dostępności ubezpieczonych do świadczeń zdrowotnych.

8. Wpływ regulacji na warunki życia ludności
Wejście w życie regulacji nie będzie mieć wpływu na warunki życia ludności.

9. Zgodność z prawem Unii Europejskiej
Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-09-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8179 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.