nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania systemowych rozwiązań dotyczących postępowania wobec osób z zaburzeniami preferencji seksualnychDz.Urz.MZ.06.11.56

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 11 lipca 2006 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania systemowych rozwiązań dotyczących postępowania wobec osób z zaburzeniami preferencji seksualnychNa podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania strategii działań na rzecz systemowych rozwiązań dotyczących postępowania wobec osób z zaburzeniami preferencji seksualnych, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w § 2 pkt 3, 4 i pkt 5 lit. a-e wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Wojciech Kłosiński – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Marek Motuk – przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
3) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Zbigniew Lew Starowicz – Konsultant Krajowy w dziedzinie seksuologii;
4) Sekretarz Zespołu – Janusz Heitzman – przedstawiciel Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;
5) pozostali członkowie Zespołu:
a) Marek Jarema - Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii,
b) Maria Siwak – Kobayashi – przedstawiciel Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
c) Teresa Wojtaszyk – przedstawiciel Centralnego Zarządu Służby Więziennej,
d) Kajetan Dubiel – przedstawiciel Centralnego Zarządu Służby Więziennej,
e) Robert Kamiński – przedstawiciel Zakładu Karnego w Rzeszowie,
f) Krzysztof Olszak – przedstawiciel Ministra Zdrowia,
g) Sylwia Salgut-Krzemińska – przedstawiciel Ministra Zdrowia.

§ 3.

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby inne niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu lub jego Zastępców.

§ 4.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie:
1) projektu doprecyzowania lub zmiany istniejących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej udzielających świadczeń z zakresu terapii dla osób z zaburzeniami preferencji seksualnych;
2) projektu stanowiska w sprawie finansowania świadczeń z zakresu terapii dla osób z zaburzeniami preferencji seksualnych;
3) projektu strategii działań na rzecz systemowych rozwiązań dotyczących opracowania i wdrożenia programów terapeutycznych dla osób z zaburzeniami preferencji seksualnych;
4) propozycji kompleksowego systemu pomocy terapeutycznej penitencjarnej i postpenitencjarnej dla osób z zaburzeniami seksualnymi;
5) propozycji standardów dotyczących świadczenia usług terapeutycznych i metod terapii dla osób z zaburzeniami seksualnymi;
6) projektu struktury organizacyjnej i zadań podmiotów zajmujących się terapią dla osób z zaburzeniami preferencji seksualnych;
7) propozycji sposobu nadzoru nad działalnością placówek prowadzących terapię dla osób z zaburzeniami preferencji seksualnych.

§ 5.

1. Zespół działa na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Zespołu odbywają się raz w miesiącu.
3. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu lub jego Zastępca, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.
4. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący.
5. Ustalenia, wnioski i opinie Zespołu w sprawach dotyczących podstawowych rozstrzygnięć w zakresie realizacji zadań Zespołu podejmowane są większością głosów, w drodze uchwały, w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.
6. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza, który przedstawia się Podsekretarzowi Stanu nadzorującemu działalność Zespołu.
7. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwie Zdrowia

§ 6.

Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Andrzej Wojtyła.

§ 7.

Przewodniczący Zespołu może tworzyć, spośród członków Zespołu oraz osób niebędących członkami Zespołu zaproszonych do udziału w pracach Zespołu, grupy robocze w sprawach należących do zadań Zespołu.

§ 8.

Pisemny raport z wyników prac Zespołu Przewodniczący Zespołu przedstawia Ministrowi Zdrowia do dnia 31 stycznia 2007 roku.

§ 9.

1. Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom niebędącym członkami Zespołu, zaproszonym do udziału w jego pracach, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1554).

§ 9.

Obsługę administracyjno-techiczną Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 10.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu – 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 11.

Zespół kończy swoją działalność z dniem 31 stycznia 2007 roku.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-07-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5210 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.