nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Zdrowia instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowegoDz.Urz.MZ.06.12.60

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 1 sierpnia 2006 r.
w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Zdrowia instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego


Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Ministerstwie Zdrowia wprowadza się instrukcję o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Nadzór nad przestrzeganiem instrukcji sprawuje Dyrektor Biura Administracyjno –Gospodarczego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w resorcie zdrowia i opieki społecznej (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz. 2).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowa kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawi § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-08-01
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6564 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.