nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa łódzkiegoDz.Urz.MZ.06.12.62

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 8 sierpnia 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa łódzkiego


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)), w związku z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa łódzkiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 67, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do zarządzenia w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”;

2) w załączniku nr 2 do zarządzenia:
a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”,
b) w § 6 uchyla się ust. 3;

3) w załączniku nr 3 do zarządzenia:
a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”,
b) w § 6 uchyla się ust. 3;

4) w załączniku nr 4 do zarządzenia w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”;

5) w załączniku nr 5 do zarządzenia:
a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”,
b) w § 6 uchyla się ust. 3,
c) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
2) Stanowisko Pracy ds. Administracyjno-Gospodarczych;
3) Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii i Statystyki;
4) Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej;
5) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
6) Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej;
7) Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;
8) Stanowisko Pracy ds. Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
9) Stanowisko Pracy ds. Kadr;
10) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
11) Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
12) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
13) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
14) Stanowisko Radcy Prawnego.”;

6) w załączniku nr 6 do zarządzenia:
a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”,
b) w § 6 uchyla się ust. 3;

7) w załączniku nr 7 do zarządzenia:
a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”,
b) w § 6 uchyla się ust. 3,
c) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza,
b) Sekcja Księgowości;
2) Oddział Laboratoryjny:
a) Sekcja Badań Bakteriologicznych,
b) Sekcja Badań Schorzeń Jelitowych,
c) Sekcja Badań Środowiskowych;
d) Sekcja Badań Wody;
3) Oddział Nadzoru Epidemiologicznego:
a) Sekcja Nadzoru nad Placówkami Służby Zdrowia,
b) Sekcja Szczepień Ochronnych,
c) Sekcja Zapobiegania i Zwalczania Chorób Zakaźnych i Niezakaźnych;
4) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;
5) Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej:
a) Sekcja Nadzoru Sanitarno-Higienicznego,
b) Sekcja Orzecznictwa;
6) Oddział Nadzoru Higieny Pracy:
a) Sekcja Nadzoru Sanitarno-Higienicznego,
b) Sekcja Orzecznictwa i Chorób Zawodowych;
7) Oddział Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:
a) Sekcja ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej,
b) Sekcja Nadzoru nad Zakładami Produkcji Żywności, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków,
c) Sekcja Nadzoru nad Zakładami Żywienia Zbiorowego oraz Miejscami Obrotu Żywnością, Przedmiotami Użytku i Kosmetykami;
8) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
9) Sekcja Prawna;
10) Sekcja Służb Pracowniczych;
11) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
12) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Obrony Cywilnej;
13) Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości.”;

8) w załączniku nr 8 do zarządzenia w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”;

9) w załączniku nr 9 do zarządzenia:
a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”,
b) w § 6 uchyla się ust. 3;

10) w załączniku nr 10 do zarządzenia w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”;

11) w załączniku nr 11 do zarządzenia:
a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”,
b) w § 6 uchyla się ust. 3,
c) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Sekcja Administracyjno-Techniczna,
b) Sekcja Ekonomiczna;
2) Oddział Laboratoryjny:
a) Sekcja Analiz Instrumentalnych,
b) Sekcja Badań i Pomiarów na Stanowisku Pracy,
c) Sekcja Badań Środowiskowych Powietrza, Wody i Gleby,
d) Sekcja Badania Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
e) Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii,
f) Sekcja Przygotowania Podłoży;
3) Oddział Nadzoru Sanitarnego:
a) Sekcja Epidemiologii,
b) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,
c) Sekcja Higieny Komunalnej,
d) Sekcja Higieny Pracy,
e) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
f) Sekcja Statystyki Medycznej,
g) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
4) Sekcja Kadr i Szkolenia;
5) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
6) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;
7) Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej;
8) Stanowisko Pracy ds. Informatyki;
9) Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych;
10) Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora;
11) Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
12) Stanowisko Radcy Prawnego.”;

12) w załączniku nr 12 do zarządzenia w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”;

13) w załączniku nr 13 do zarządzenia:
a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”,
b) w § 6 uchyla się ust. 3,
c) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
2) Sekcja Nadzoru Epidemiologii;
3) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska;
4) Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
5) Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej;
6) Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora;
7) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;
9) Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
10) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
11) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
12) Stanowisko Radcy Prawnego.”;

14) w załączniku nr 14 do zarządzenia w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”;

15) w załączniku nr 15 do zarządzenia:
a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”,
b) w § 6 uchyla się ust. 3,
c) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy: Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza,
b) Sekcja Ekonomiczno-Finansowa;
2) Oddział Epidemiologii;
3) Oddział Higieny Komunalnej;
4)
5) Oddział Laboratoryjny Badań Epidemiologicznych;
6) Sekcja ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
7) Sekcja ds. Higieny Pracy;
8) Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej;
9) Stanowisko Pracy ds. Kadr;
10) Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora;
11) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
12) Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
13) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
14) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
15) Stanowisko Pracy Statystyka Medycznego;
16) Stanowisko Radcy Prawnego.”;

16) w załączniku nr 16 do zarządzenia:
a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”,
b) w § 6 uchyla się ust. 3,
c) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Sekcja Administracyjno-Techniczna,
b) Sekcja Ekonomiczno-Finansowa;
2) Oddział Laboratoryjny:
a) Sekcja Analiz Instrumentalnych,
b) Sekcja Badań Epidemiologicznych,
c) Sekcja Badań Środowiska Pracy,
d) Sekcja Badań Środowiskowych,
e) Sekcja Badań Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
f) Sekcja Przygotowania Podłoży i Materiałów Pomocniczych;
3) Oddział Nadzoru Sanitarnego:
a) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,
b) Sekcja Nadzoru Epidemiologicznego,
c) Sekcja Nadzoru Higieny Pracy,
d) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska,
e) Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
4) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej;
6) Stanowisko Pracy ds. Informatyki;
7) Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;
8) Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora;
9) Stanowisko Pracy ds. Służb Pracowniczych, Socjalnych i Szkoleń;
10) Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
11) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
12) Stanowisko Radcy Prawnego.”;

17) w załączniku nr 17 do zarządzenia:
a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”,
b) w § 6 uchyla się ust. 3;

18) w załączniku nr 18 do zarządzenia:
a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”,
b) w § 6 uchyla się ust. 3;

19) w załączniku nr 19 do zarządzenia w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”;

20) w załączniku nr 20 do zarządzenia:
a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”,
b) w § 6 uchyla się ust. 3;

21) w załączniku nr 21 do zarządzenia:
a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”,
b) w § 6 uchyla się ust. 3;

22) w załączniku nr 22 do zarządzenia:
a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”,
b) w § 6 uchyla się ust. 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420, Nr 239, poz. 2020 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 518.
3)Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2003 r. Nr 6, poz. 48 i Nr 11, poz. 95, z 2004 r. Nr 7, poz. 66 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 59.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-08-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4119 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.