nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnychUwagi i propozycje zgłoszone do projektu w trakcie uzgodnień zewnętrznych

11-01-2007 Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 1 września 2006 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 18 września 2005 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
w.szefke@mz.gov.pl


projekt 01.09.2006 r.ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia …………….…………………….. 2006 r.
w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych


Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1936, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1289) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) warunki zdrowotne, jakim powinien odpowiadać nurek;
2) tryb orzekania o istnieniu lub braku przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych i przeprowadzania okresowych badań lekarskich;
3) sposób sprawowania nadzoru medycznego nad pracami podwodnymi;
4) procedury dekompresji i kompresji;
5) wykaz minimalnego wyposażenia medycznego bazy prac podwodnych;
6) wymagania kwalifikacyjne lekarzy orzekających o istnieniu lub braku przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych oraz nadzorujących głębinowe i długotrwałe prace podwodne;
7) wzory i tryb wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikacje medyczne.

§ 2.

1. Za zdolną do pracy w zawodzie nurka uznaje się osobę, u której po przeprowadzeniu badania lekarskiego, nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac podwodnych.
2. Badanie lekarskie przeprowadza lekarz który:
1) posiada specjalizację w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej albo dziedzinie medycyny transportu, medycyny pracy lub medycyny lotniczej oraz
2) odbył szkolenie w Krajowym Ośrodku Medycyny Hiperbarycznej Akademii Medycznej w Gdańsku.
3. Odbycie szkolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, potwierdza Krajowy Ośrodek Medycyny Hiperbarycznej Akademii Medycznej w Gdańsku zaświadczeniem, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4. Zaświadczenie wystawia się w dwóch egzemplarzach, przy czym jeden otrzymuje osoba, która ukończyła szkolenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, a drugie przesyła się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lekarza wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.

§ 3.

1. Osoba, o której mowa w § 2 ust. 1, zgłasza się na badanie lekarskie bez skierowania.
2. Badanie lekarskie przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej.

§ 4.

1. Badanie lekarskie, o którym mowa w § 2 ust. 1,obejmuje:
1) ogólne badanie lekarskie;
2) badanie radiologiczne płuc;
3) badanie czynnościowe układu oddechowego (spirometria i maksymalne zużycie tlenu);
4) elektrokardiogram (w 12 odprowadzeniach) spoczynkowy, a u osób po 45 roku życia - wysiłkowy;
5) badanie laryngologiczne wraz z badaniem audiometrycznym;
6) badanie EEG ze stymulacją wzrokową i hyperwentylacją;
7) morfologiczne i biochemiczne badanie krwi z uwzględnieniem poziomu glukozy, mocznika, cholesterolu, trójglicerydów i albumin;
8) badanie ogólne moczu;
9) badanie radiologiczne kości długich i dużych stawów (barkowych, biodrowych i kolanowych);
10) test ciśnieniowy, którego sposób przeprowadzenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
11) konsultacje lekarzy specjalistów i badania pomocnicze, które uprawniony lekarz uzna za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia.
2. Lekarz przeprowadzając badanie, bierze pod uwagę warunki zdrowotne, jakim powinien odpowiadać nurek, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5.

1. Badanie okresowe obejmuje:
1) ogólne badanie lekarskie;
2) badanie radiologiczne płuc;
3) badanie czynnościowe układu oddechowego (spirometria);
4) elektrokardiogram (w 12 odprowadzeniach) spoczynkowy, a u osób po 45 roku życia - wysiłkowy;
5) badanie audiometryczne;
6) morfologiczne i biochemiczne badanie krwi z uwzględnieniem poziomu glukozy, mocznika, cholesterolu, trójglicerydów, albumin;
7) badanie ogólne moczu;
8) badanie radiologiczne kości długich i dużych stawów (barkowych, biodrowych i kolanowych), z zastrzeżeniem ust. 2;
9) konsultacje lekarzy specjalistów i badania pomocnicze, które uprawniony lekarz uzna za niezbędne do prawidłowej ocen stanu zdrowia.
2. Badanie radiologiczne kości długich i dużych stawów wykonuje się co 4 lata, chyba, że stwierdza się zmiany wymagające ich częstszego przeprowadzania.
3. Przepis § 4 ust. 1 pkt 10 stosuje się odpowiednio.

§ 6.

1. Badania okresowe nurka wykonuje się nie rzadziej, niż co 12 miesięcy, a po ukończeniu 40 roku życia nie rzadziej, niż co 6 miesięcy, a także:
1) po każdej chorobie i wypadku związanym z nurkowaniem;
2) po każdej chorobie lub wypadku powodującym przerwę w nurkowaniu trwającą dłużej niż 3 miesiące;
3) na wniosek nurka;
4) na wniosek pracodawcy.
2. Skierowanie na badania okresowe wydaje pracodawca.

§ 7.

1. W wyniku przeprowadzonych badań, osoba poddana badaniu może otrzymać orzeczenie o:
1) braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac podwodnych;
2) ograniczeniach w zdolności do wykonywania prac podwodnych;
3) czasowej niezdolności do wykonywania prac podwodnych;
4) trwałej niezdolności do wykonywania prac podwodnych.
2. Orzeczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL- nazwę i numer dokumentu tożsamości;
3) miejsce zamieszkania;
4) treść orzeczenia.
3. Treść orzeczenia lekarz wpisuje do książeczki nurka.

§ 8.

1. Od treści wydanego orzeczenia przysługuje prawo wniesienia wniosku o przeprowadzenie ponownego badania do komisji lekarskiej działającej w Międzywydziałowym Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej Akademii Medycznej w Gdańsku, zwanej dalej „komisją”.
2. Wniosek wnosi się w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
3. Wniosek wnosi się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie.
4. Komisję powołuje dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Akademii Medycznej w Gdańsku.
5. Lekarz, o którym mowa w ust. 3, przesyła do komisji wniosek, o którym mowa w ust. 1, o przeprowadzenie komisyjnego badania lekarskiego wraz z kopią dokumentacji medycznej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
6. W skład komisji wchodzą:
1) specjalista w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej albo medycyny transportu, medycyny pracy lub medycyny lotniczej jako przewodniczący;
2) kierownik Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej lub osoba przez niego wyznaczona;
3) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych.
7. Ze względu na stan zdrowia nurka, skład komisji może zostać rozszerzony, o przedstawicieli innych specjalności medycznych.
8.Komisja przeprowadza badanie lekarskie w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku.
9. Orzeczenie wydane przez komisję jest ostateczne.
10. Przepis § 7 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 9.

1. Pracodawca zapewnia nadzór medyczny nad wykonywaniem prac podwodnych mając na celu w szczególności, zapobieganie wypadkom nurkowym oraz chorobie dekompresyjnej.
2. Pracodawca zapewnia ograniczenie skutków wypadków nurkowych oraz choroby dekompresyjnej przez zapewnienie możliwości leczenia rekompresją leczniczą.
3. W trakcie prowadzenia prac głębinowych i długotrwałych, pracodawca jest obowiązany w miejscu ich przeprowadzania, zapewnić obecność lekarza, który:
1) posiada specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii lub medycyny ratunkowej;
2) ma ukończony kurs z zakresu fizjopatologii nurkowania i terapii hiperbarycznej w Krajowym Ośrodku Medycyny Hiperbarycznej Akademii Medycznej w Gdańsku;
3) odbył 6 miesięczny staż w ośrodku hiperbarycznym.
4. Pracodawca zapewnia transport do komory hiperbarycznej w celu odbycia konsultacji lub leczenia rekompresją.
5. Przy odległościach przekraczających 150 km, od miejsca prowadzenia prac, należy zapewnić możliwość wykonania transportu sanitarnego drogą lotniczą.
6. Transport pod ciśnieniem możliwy jest wyłącznie po uzgodnieniu z ośrodkiem hiperbarycznym dysponującym odpowiednim zabezpieczeniem technicznym. Decyzję o zastosowaniu takiego transportu podejmuje ośrodek hiperbaryczny.
7. Sposób postępowania oraz komunikowania się z ośrodkiem hiperbarycznym musi być przekazany wszystkim nurkom w formie pisemnej, dostępnej w bazie nurkowej.
8. Nurkowie po zakończeniu prac podwodnych powinni pozostawać przez 12 godzin w zasięgu komory hiperbarycznej zabezpieczającej prace podwodne.
9. W razie wystąpienia wypadku wymagającego specjalistycznej pomocy medycznej, pracodawca jest obowiązany do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej Akademii Medycznej w Gdańsku.

§ 10.

Procedury dekompresji i kompresji:
1) dla sprężonego powietrza i nitroksu – określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
2) dla helioksu z dekompresją tlenową na głębokości 6 metrach – określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
3) dla helioksu z dekompresją tlenową na głębokości 12 metrach – określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;
4) helowej dla dzwonu nurkowego – określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.


§ 11.

Wykaz minimalnego wyposażenia medycznego bazy prac podwodnych określa załącznik nr 8 do rozporządzenia

§ 12.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
Uzasadnienie


Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia dla ministra właściwego do spraw zdrowia zawartego w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1936, z późn. zm.), do określenia, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy:
1) warunków zdrowotnych, jakim powinien odpowiadać nurek;
2) trybu orzekania o braku przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych i przeprowadzania okresowych badań lekarskich;
3) sposobu sprawowania nadzoru medycznego nad pracami podwodnymi;
4) procedur dekompresji i kompresji;
5) wykazu minimalnego wyposażenia medycznego bazy prac podwodnych;
6) wymagań kwalifikacyjnych dla lekarzy oraz wzoru i trybu wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikacje medyczne.

Projekt rozporządzenia zakłada, że badania lekarskie nurków będą mogli przeprowadzać lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej, a także lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny transportu, medycyny pracy lub medycyny lotniczej oraz ukończone przeszkolenie w Krajowym Ośrodku Medycyny Hiperbarycznej Akademii Medycznej w Gdyni. Projektowane regulacje szczegółowo określają zakres wstępnych badań lekarskich oraz okresowych badań lekarskich.

Załączony wykaz stanów chorobowych ma na celu ułatwienie przeprowadzenie kwalifikacji zdrowotnej nurka i kandydata na nurka.
Projekt rozporządzenia nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pracy nurków poprzez zapewnienie transportu chorego nurka do ośrodka hiperbarycznego lub zapewnienie obecności komory dekompresyjnej w miejscu pracy. Określono również kwalifikacje lekarzy, którzy mogą być zatrudniani do zabezpieczania prac podwodnych.

Należy podkreślić, że po raz pierwszy w Polsce w rozporządzeniu przedstawiono szeroki zestaw tabel dekompresyjnych zarówno powietrznych jak i mieszaninowych umożliwiających nurkowanie do głębokości 120 metrów, co pokrywa zakresy głębokości spotykanych na śródlądziu, jak również w polskiej strefie morza Bałtyckiego. Zamieszczono także tabele do nurkowania na wysokości i w wodach zamulonych.

Projekt rozporządzenia wprowadza pojęcie ośrodka hiperbarycznego. Obecnie funkcjonuje w Polsce jeden - Krajowy Ośrodek Medycyny Hiperbarycznej Akademii Medycznej w Gdańsku jednakże w przyszłości spodziewać się można powstawania nowych tego typu ośrodków wraz ze wzrostem zamówień na wykonywanie prac podwodnych.

Przedmiot projektowanego rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej, jak również nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
Ocena Skutków Regulacji


1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja.
Projektowana regulacja dotyczy osób wykonujących prace podwodne, lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu stwierdzenia braku lub istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu nurka oraz pracodawców zatrudniających osoby wykonujące prace podwodne.

2. Zakres konsultacji społecznych.
Równolegle do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia zostanie przesłany do następujących podmiotów:

1) Naczelnej Rady Lekarskiej;
2) Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
3) Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia;
4) Krajowej Izby Gospodarczej;
5) Centralnego Instytutu Ochrony Pracy;
6) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi;
7) Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie;
8) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu;
9) Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej;
10) Urzędu Morskiego w Gdyni;
11) Urzędu Morskiego w Słupsku;
12) Urzędu Morskiego w Szczecinie;
13) Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie;
14) Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie;
15) Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Wrocławiu;
16) Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie;
17) Forum Związków Zawodowych;
18) Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia;
19) NSZZ „Solidarność”;
20) Federacji Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej RP;
21) Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;
22) Naczelnej Rady Lekarską;
23) Konfederacji Pracodawców Polskich;
24) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych;
25) Business Centre Club;
26) Krajowej Izby Gospodarczej;
27) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
28) Stowarzyszenia Nurków Zawodowych RP;
29) Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”;
30) Sekcja Medycyny Hiperbarycznej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
31) Krajowego Konsultanta w dziedzinie Medycyny Transportu;
32) Zakładu Prac Podwodnych i Hydrotechnicznych „Hoppe”;
33) „AQUA-TECH” Prace Podwodne i Hydrotechniczne;
34) Zakładu Usług Podwodnych i Hydrotechnicznych „Taucher”
35) Przedsiębiorstwa Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „Patrobaltic”;
36) Przedsiębiorstwa Robót Podwodnych i Hydrotechnicznych „MARINEX”;
37) Międzywydziałowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Akademii Medycznej w Gdańsku;
38) Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
- a także zamieszczony na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia, w tym Biuletynie Informacji Publicznej. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w niniejszej ocenie po ich zakończeniu.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządy terytorialnego.
Projektowana regulacja nie wpłynie na budżet państwa oraz na budżety jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ regulacji na przedsiębiorstwa.
Wejście w życie przedmiotowej regulacji nie będzie miało wpływu na przedsiębiorstwa.

5. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.

6. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Projektowana regulacja nie będzie miały wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

7. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.
Projektowana regulacja nie będzie miały wpływu na sytuację i rozwój regionów.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-09-01
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2007-01-11
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2007-01-11Małgorzata Woźniak-Juhre 

Statystyka strony: 10990 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.