nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Ministerstwie Zdrowia
Obwieszczenie Ministra Zdrowia o sprostowaniu błęduDz.Urz.MZ.06.13.66

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 sierpnia 2006 r.
w sprawie likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Ministerstwie Zdrowia


Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm2)) oraz art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z póżn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Likwiduje się Gospodarstwo Pomocnicze przy Ministerstwie Zdrowia z siedzibą
w Warszawie przy ul. Długiej 38/40, zwane dalej „Gospodarstwem”.
2. Termin otwarcia likwidacji Gospodarstwa wyznacza się na dzień 15 września 2006 r.
3. Termin zakończenia likwidacji Gospodarstwa, zwany dalej „dniem likwidacji”, wyznacza się na dzień 31 grudnia 2006 r.

§ 2.

Do dnia likwidacji Gospodarstwo prowadzi dotychczasową działalność i realizuje zadania zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie Gospodarstwa Pomocniczego przy Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 6, poz. 43 z 2002 r. Nr 6, poz. 22 oraz z 2003 r. Nr 12, poz. 124), z zastrzeżeniem § 5 i 6.

§ 3.

Składniki majątkowe, należności i zobowiązania zlikwidowanego Gospodarstwa przejmuje, z dniem likwidacji, Ministerstwo Zdrowia – Biuro Administracyjno-Gospodarcze.

§ 4.

Czynności związane z likwidacją Gospodarstwa wykonuje Dyrektor Gospodarstwa,
a w przypadku jego nieobecności osoba pełniąca jego obowiązki.

§ 5.

Dyrektor Gospodarstwa jest obowiązany do przedłożenia Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Zdrowia harmonogramu czynności likwidacyjnych, w terminie do dnia 20 września 2006 r., celem zatwierdzenia.

§ 6.

Dyrektor Gospodarstwa jest obowiązany do podejmowania wszystkich niezbędnych czynności do przeprowadzenia likwidacji Gospodarstwa, a w szczególności do:
1) sporządzenia wykazów spraw dotyczących działalności Gospodarstwa, a następnie w zakresie:
a) spraw niezakończonych – przekazania tych spraw właściwym komórkom organizacyjnym Ministerstwa Zdrowia,
b) spraw zakończonych – dokonania archiwizacji dokumentów Gospodarstwa i przekazania dokumentów archiwalnych do archiwum Ministerstwa Zdrowia albo do Archiwum Akt Nowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) oraz zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w Ministerstwie Zdrowia;
2) przeprowadzenia inwentaryzacji i rozliczenia majątku Gospodarstwa;
3) rozwiązania stosunków pracy z pracownikami Gospodarstwa;
4) sporządzenia dokumentacji niezbędnej do nieodpłatnego przekazania Ministerstwu Zdrowia składników majątkowych Gospodarstwa;
5) egzekucji należności oraz uregulowania zobowiązań Gospodarstwa, wymagalnych do dnia likwidacji;
6) niezwłocznego zawiadomienia kontrahentów Gospodarstwa o jego likwidacji;
7) rozwiązania umów cywilnoprawnych, których stroną jest Gospodarstwo i dokonania ostatecznego rozliczenia zobowiązań, należności lub uprawnień wynikających z tych umów albo przeniesienia wynikających z nich postanowień na rzecz Ministerstwa Zdrowia;
8) sporządzenia wykazu umów cywilnoprawnych, o których mowa w pkt 7;
9) sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781);
10) dokonania zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia bilansu w terminie nie później niż trzy miesiące po dniu likwidacji Gospodarstwa, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;
11) dokonania niezbędnych czynności urzędowych związanych z zakończeniem działalności Gospodarstwa, w szczególności podjęcia czynności wymaganych do wyrejestrowania Gospodarstwa z:
a) Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej – REGON;
b) ewidencji i identyfikacji podatników i płatników – NIP,
c) rejestru płatników składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
12) zamknięcia rachunków bankowych Gospodarstwa do dnia likwidacji;
13) dokonania czynności przewidzianych w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

§ 7.

Do osób, których stosunek pracy z Gospodarstwem nie został rozwiązany z dniem 31 grudnia 2006 r., stosuje się art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). Nowym pracodawcą tych osób od dnia 1 stycznia 2007 r. jest Ministerstwo Zdrowia.

§ 8.

Z dniem 31 grudnia 2006 r. traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie Gospodarstwa Pomocniczego przy Ministerstwie Zdrowia.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowa kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708.
3)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.
4)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz.1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 133, poz. 935.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-08-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6394 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.