nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Krajowego Zespołu Promocji Naturalnego Planowania RodzinyDz.Urz.MZ.01.11.74 → z dnia 22 listopada 2001 r.
zmiana
Dz.Urz.MZ.06.09.35


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 21 listopada 2001 r.
w sprawie powołania Krajowego Zespołu Promocji Naturalnego Planowania Rodziny


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Krajowy Zespół Promocji Naturalnego Planowania Rodziny, zwany dalej "Krajowym Zespołem", w składzie:

Przewodniczący
- prof. dr hab. Zbigniew SZYMAŃSKI

Wiceprzewodniczący
- prof. dr hab. Michał TROSZYŃSKI

Członkowie
- dr med. Hanna CERAŃSKA-GOSZCZYŃSKA
- prof. dr hab. Bogdan CHAZAN
- prof. dr hab. Włodzimierz FIJAŁKOWSKI
- mgr Maria KINLE
- dr Irena KOWALSKA
- dr med. Antoni MARCINEK
- prof. dr hab. Jan OLESZCZUK
- mgr Paweł PIETRALA
- dr Maria SMERECZYŃSKA
- mgr Roman STRUS
- mgr Marian SZCZEPANOWICZ

§ 2.

Krajowy Zespół powołuje się w celu upowszechniania w społeczeństwie wiedzy na temat naturalnych metod planowania rodziny, współudziału w organizowaniu poradni naturalnego planowania rodziny oraz aktywnego poradnictwa w tym zakresie.

§ 3.

Pracami Krajowego Zespołu kieruje Przewodniczący.

§ 4.

1. Krajowy Zespół realizuje swoje zadania poprzez:
1) podejmowanie inicjatyw w kierunku tworzenia Wojewódzkich Zespołów Promocji Naturalnego Planowania Rodziny (NPR),
2) współudział w tworzeniu i rozwoju ośrodków naturalnego planowania rodziny przy funkcjonujących poradniach dla kobiet,
3) merytoryczny nadzór nad działalnością zespołów i ośrodków prowadzących edukację w zakresie naturalnego planowania rodziny,
4) organizowanie szkoleń w zakresie naturalnego planowania rodziny dla pracowników służby zdrowia, w ramach szkolenia zawodowego i podyplomowego,
5) współpracę w zakresie nauczania naturalnego planowania rodziny z placówkami edukacyjnymi podporządkowanymi Ministrowi Zdrowia,
6) współpracę z Kuratoriami Oświaty w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń w zakresie naturalnego planowania rodziny dla nauczycieli oraz prowadzenie wykładów dla uczniów,
7) współpracę ze środkami masowego przekazu,
8) organizację, prowadzenie i wspieranie działalności naukowo-badawczej w zakresie naturalnego planowania rodziny,
9) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym biuletynu pt. "Naturalne Planowanie Rodziny", przeznaczonego dla celów szkoleniowych i informacyjnych.
2. Dla wykonania swych zadań Przewodniczący Krajowego Zespołu może powoływać w razie potrzeby zespoły robocze, wyznaczając ich przewodniczących.

§ 5.

1. Posiedzenia Krajowego Zespołu zwoływane są na wniosek:
1) Przewodniczącego Krajowego Zespołu,
2) Wiceprzewodniczącego Krajowego Zespołu.
2. Porządek posiedzenia określa Przewodniczący Krajowego Zespołu.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Krajowego Zespołu wraz z porządkiem obrad Przewodniczący Krajowego Zespołu przesyła Wiceprzewodniczącemu Krajowego Zespołu oraz Członkom Krajowego Zespołu co najmniej na 2 tygodnie przed terminem wyznaczonego posiedzenia.
4. Krajowy Zespół podejmuje na posiedzeniach decyzje w formie uchwał.
5. Uchwały, o których mowa w ust. 4, zapadają zwykłą większością głosów.
6. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Krajowego Zespołu.

§ 6.

1. Do zadań Przewodniczącego Krajowego Zespołu należy w szczególności:
1) reprezentowanie Krajowego Zespołu na zewnątrz,
2) zwoływanie posiedzeń Krajowego Zespołu,
3) zwracanie się do Członków Krajowego Zespołu o przygotowanie materiałów niezbędnych dla opracowania rocznego sprawozdania z działalności Krajowego Zespołu oraz udzielanie niezbędnej pomocy przy wykonywaniu zadań,
4) informowanie Ministra Zdrowia o bieżącej działalności Krajowego Zespołu,
5) składanie Ministrowi Zdrowia rocznego sprawozdania z działalności Krajowego Zespołu.
2. Przewodniczący Krajowego Zespołu może przekazać swoje uprawnienia określone w ust. 1 pkt 1-5 Wiceprzewodniczącemu Krajowego Zespołu.
3. Korespondencję Krajowego Zespołu podpisuje Przewodniczący lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący Krajowego Zespołu.

§ 7.

1. Wydatki związane z działalnością Krajowego Zespołu są pokrywane z budżetu państwa w części 46 - Zdrowie.
2. Preliminarz wydatków Krajowego Zespołu opracowywany jest na okres roczny i zatwierdzany przez Ministra Zdrowia.

§ 8.

Obsługę administracyjną Krajowego Zespołu prowadzą w porozumieniu: Klinika Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka oraz Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2001-11-21
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 4733 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.