nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Minisra Zdrowia w sprawie likwidacji Profilaktycznego Domu Zdrowia „Jasny Pałac” w ZakopanemDz.Urz.MZ.06.14.71

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie likwidacji Profilaktycznego Domu Zdrowia
„Jasny Pałac” w ZakopanemNa podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Z dniem 30 listopada 2006 r. likwiduje się państwowy zakład budżetowy Profilaktyczny Dom Zdrowia „Jasny Pałac” w Zakopanem, zwany dalej "PDZ w Zakopanem".

§ 2.

Do dnia likwidacji PDZ w Zakopanem prowadzi dotychczasową działalność i realizuje zadania określone w § 5 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie Profilaktycznego Domu Zdrowia „Jasny Pałac” w Zakopanem (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 7, poz. 24).

§ 3.

Mienie ruchome znajdujące się w posiadaniu PDZ w Zakopanem w dniu likwidacji, zostaje nieodpłatnie przekazane w odpowiedniej części Ministerstwu Zdrowia oraz Starostwu Powiatowemu w Zakopanem, na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

§ 4.

Dyrektor PDZ w Zakopanem jest zobowiązany do podejmowania wszelkich niezbędnych czynności do przeprowadzenia likwidacji PDZ w Zakopanem, a w szczególności do:
1) przeprowadzenia inwentaryzacji majątku PDZ w Zakopanem;
2) sporządzenia wykazu mienia ruchomego PDZ w Zakopanem i nieodpłatnego przekazania go Ministerstwu Zdrowia oraz Starostwu Powiatowemu w Zakopanem;
3) egzekucji należności, zaspokojenia wierzycieli i zabezpieczenia wierzytelności związanych z bieżącą działalnością PDZ w Zakopanem;
4) rozwiązania umów cywilnoprawnych, których stroną jest PDZ w Zakopanem i dokonanie ostatecznego rozliczenia zobowiązań wynikających z tych umów;
5) sporządzenia wykazu umów zawartych przez PDZ w Zakopanem, z których wynikają zobowiązania lub z których zobowiązania mogą powstać w przyszłości;
6) rozwiązania stosunków pracy z pracownikami PDZ w Zakopanem;
7) sporządzenia sprawozdań finansowych;
8) dokonania zamknięcia ksiąg rachunkowych PDZ w Zakopanem;
9) archiwizacji dokumentów PDZ w Zakopanem;
10) podjęcia czynności wymaganych do wykreślenia PDZ w Zakopanem z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej – REGON, z ewidencji i identyfikacji podatników i płatników – NIP, rejestru płatników składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
11) rozwiązania umów rachunku bankowego.

§ 5.

Dyrektor PDZ w Zakopanem jest obowiązany do przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia harmonogramu czynności likwidacyjnych w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Z dniem 30 listopada 2006 r. traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie Profilaktycznego Domu Zdrowia „Jasny Pałac” w Zakopanem (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 7, poz. 24).

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

Zbigniew Religa1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-09-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4761 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.