nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowiaDz.Urz.MZ.06.15.74
zmiana Dz.Urz.MZ.07.07.25
Dz.Urz.MZ.07.13.67
Dz.Urz.MZ.08.04.16
Dz.Urz.MZ.08.13.85
Dz.Urz.MZ.09.08.39
Dz.Urz.MZ.11.01.05

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 października 2006 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom
i korupcji w ochronie zdrowia


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia, zwany dalej „Zespołem”, jako organ opiniodawczo-doradczy dla ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w § 2 pkt 4 lit. g – k wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Wacława Wojtala, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Konrad Stolarski, zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia;
3) Sekretarz Zespołu – Agnieszka Dembowska, główny specjalista w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia;
4) pozostali członkowie Zespołu:
a) Katarzyna Bondaryk, główny specjalista w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia,
b) Wojciech Marciszko, specjalista w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia,
c) Mariola Mitchell, naczelnik Wydziału Organizacji Międzynarodowych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Zdrowia,
d) Monika Skiba, główny specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Zdrowia,
e) Michał Skoczylas, specjalista w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia,
f) Izabela Trojanowska, p.o. dyrektora Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia,
g) Dorota Puka, przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,
h) Krzysztof Urban, przedstawiciel Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia,
i) Krzysztof Dziółko, przedstawiciel Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
j) Henryk Kozłowski, przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
k) Helena Feliksiak, przedstawiciel Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

§ 3.

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby inne niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) identyfikacja obszarów i form występowania oszustw i korupcji w ochronie zdrowia;
2) przedstawienie dodatkowych propozycji działań antykorupcyjnych i przeciwdziałania oszustwom w ochronie zdrowia w ramach strategii antykorupcyjnej;
3) przedstawienie propozycji działań w zakresie kampanii informacyjnej na temat walki z korupcją w ochronie zdrowia;
4) przedstawienie propozycji działań w zakresie współpracy międzynarodowej dotyczącej przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu co najmniej raz w miesiącu lub w razie potrzeby;
2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy albo na umotywowany wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.
4. W celu wykonywania zadań Zespołu, Przewodniczący Zespołu może, w razie potrzeby, powoływać zespoły robocze.

§ 6.

1. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
2. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół.
3. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy uchwalony przez Zespół,
na wniosek Przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

1. Z tytułu zadań określonych w § 4 członkom Zespołu oraz osobom określonym w § 3,
nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Osobom wymienionym w § 3 przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju,
w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1554).

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia.

§ 9.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność.

§ 10.

Przewodniczący Zespołu przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia pisemne raporty z wyników prac Zespołu, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 11.

Zespół kończy swoją działalność po zrealizowaniu zadań, o których mowa w § 4.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia podpisania.


MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-10-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8649 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.