nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony ZdrowiaDz.Urz.MZ.06.15.72
Zmiana Dz.Urz.MZ.06.10.48
Dz.Urz.MZ.09.13.66

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 26 września 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia


Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 10, poz. 48) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Przedmiotem działalności Centrum jest realizacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących organizację i ochronę zdrowia, harmonizację z Unią Europejską w ramach funduszy strukturalnych i programów e-zdrowie oraz wspomaganie decyzji zarządczych ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie prowadzonych analiz socjologicznych, statystycznych i ekonomicznych.
2. Do działalności podstawowej Centrum należy:
1) realizacja zadań mających na celu rozwój systemów informacyjnych, w szczególności systemów ewidencyjno-informatycznych, umożliwiających podejmowanie działań prowadzących do optymalnej alokacji środków finansowych przeznaczonych na ochronę zdrowia, a ponadto projektowanie i monitorowanie funkcjonowania systemów informacyjnych w ochronie zdrowia, w tym dotyczących usług medycznych;
2) wypełnianie na rzecz ministra właściwego do spraw zdrowia zadań Instytucji Wdrażającej w ramach Priorytetu XIII;
3) prowadzenie badań statystycznych w ochronie zdrowia, w tym w zakresie określonym w art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.2));
4) dokonywanie analiz i ocen skutków wprowadzania programów zdrowotnych w aspekcie organizacyjnym, socjologicznym i ekonomiczno-finansowym.”;
2) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dyrektor kieruje działalnością Centrum przy pomocy Zastępcy Dyrektora.”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Wydział do Spraw Zarządzania Systemem Wdrażania EFRR i EFS;
2) Wydział Instrumentów Wdrażania EFRR i EFS:
a) Sekcja Oceny Formalnej i Koordynacji Oceny Merytorycznej Wniosków,
b) Sekcja do Spraw Monitoringu i Sprawozdawczości,
c) Sekcja do Spraw Weryfikacji Wniosków,
d) Sekcja Finansowo-Księgowa;
3) Wydział Wdrożeń i Eksploatacji Systemów Informacyjnych;
4) Wydział Badań i Analiz Socjologicznych;
5) Wydział Badań i Analiz Statystycznych;
6) Wydział Rejestrów i Identyfikatorów Elektronicznych;
7) Wydział Rozwoju Systemów Informacyjnych dla Usług Medycznych;
8) Wydział Rozwoju, Nadzoru Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej;
9) Wydział Finansowo-Księgowy;
10) Wydział Kadr;
11) Wydział Organizacyjny;
12) Wydział Prawny.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-09-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5295 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.