nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru, olejów płynnych i tłuszczówUwagi i propozycje zgłoszone do projektu w trakcie uzgodnień zewnętrznych

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 pażdziernika 2006 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 27 października 2006 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
a.kwolek@gis.gov.pl
oraz
m.szymkowicz@gis.gov.plProjekt 27.09.06 r.


Rozporządzenie
Ministra Zdrowia1)

z dnia……………2006 r.
w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru, olejów płynnych i tłuszczów2)


Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr …., poz. …….) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Rozporządzenie określa wymagania higieniczne w transporcie morskim luzem:
1) cukru;
2) olejów płynnych i tłuszczów.
2. Wykaz substancji, których transport luzem w zbiornikach umożliwia późniejszy transport luzem olejów płynnych lub tłuszczów stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

1. Transport morski cukru luzem, który nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi i do produkcji żywności bez zastosowania pełnego i efektywnego procesu rafinacji, jest dozwolony w zbiornikach i kontenerach, które nie są używane wyłącznie do transportu środków spożywczych.
2. Zbiorniki i kontenery, o których mowa w ust. 1, muszą spełniać następujące wymagania:
1) są dokładnie oczyszczone przed załadunkiem cukru, w celu usunięcia pozostałości poprzedniego towaru i innych zanieczyszczeń, co potwierdzane jest przez kapitana statku na podstawie kontroli mającej na celu stwierdzenie, czy pozostałości te zostały dokładnie usunięte;
2) ładunkiem przewożonym bezpośrednio wcześniej nie był towar w formie ciekłej przewożony luzem.

§ 3.

1. Przedsiębiorca odpowiedzialny za transport cukru luzem przechowuje dokumentację dotyczącą ładunku przewożonego bezpośrednio wcześniej w danym zbiorniku lub kontenerze, a także dokumentację dotyczącą rodzaju i efektywności procesu czyszczenia zastosowanego przed transportem tego cukru.
2. Do ładunku cukru luzem, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumentację dotyczącą wszystkich etapów transportu do rafinerii.
3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2, zawiera w widocznym miejscu nieusuwalny napis w przynajmniej jednym z języków Unii Europejskiej o treści: „Produkt musi zostać poddany rafinacji przed wykorzystaniem do spożycia przez ludzi”.
4. Rafineria jest obowiązana do przechowywania kopii dokumentacji, o której mowa w ust. 2.
5. Przedsiębiorcy odpowiedzialni za transport cukru i proces rafinacji mają obowiązek udostępniać na żądanie organów urzędowej kontroli żywności dokumentację, o której mowa w ust. 1 i 2.

§ 4.

1. Cukier przewożony drogą morską w zbiornikach i kontenerach, które nie są przeznaczone wyłącznie do transportu środków spożywczych, jest poddawany pełnemu i efektywnemu procesowi rafinacji przed uznaniem go za odpowiedni do wykorzystania jako żywność lub składnik żywności.
2. Przedsiębiorca odpowiedzialny za transport i proces rafinacji cukru jest obowiązany do utrzymywania w czystości zbiorników lub kontenerów z uwzględnieniem charakteru poprzednio przewożonego towaru.

§ 5.

1. Transport morski luzem płynnych olejów i tłuszczów, które będą poddane przetworzeniu i które są przeznaczone do spożycia przez ludzi jest dozwolony w zbiorniku, który nie jest przeznaczony wyłącznie do przewozu środków spożywczych.
2. Transport olejów płynnych i tłuszczów w zbiorniku, o którym mowa w ust. 1, jest dopuszczalny, jeżeli:
1) zbiornik taki jest wykonany ze stali nierdzewnej lub posiada powłokę z żywicy epoksydowej albo jej technicznego odpowiednika;
2) bezpośrednio wcześniej przewożone były w tym zbiorniku środki spożywcze lub substancje określone w załączniku do rozporządzenia.
3. W przypadku, gdy zbiornik wykonany jest z materiałów innych niż wymienione w ust. 2, transport olejów płynnych i tłuszczów w tym zbiorniku jest możliwy, jeżeli w trzech poprzednich transportach przewożone były środki spożywcze lub substancje, których wykaz określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6.

Transport morski luzem płynnych olejów lub tłuszczów, które nie będą poddane dalszemu przetworzeniu oraz, które są przeznaczone do spożycia przez ludzi lub istnieje możliwość zastosowania ich do tego celu, jest dozwolony w zbiorniku, który nie jest przeznaczony wyłącznie do przewozu środków spożywczych, jeżeli:
1) zbiornik taki jest wykonany ze stali nierdzewnej lub posiada powłokę z żywicy epoksydowej albo jej technicznego odpowiednika;
2) trzema poprzednimi transportami w tym zbiorniku przewożone były środki spożywcze.

§ 7.

1. Kapitan statku przewożącego w zbiorniku oleje płynne i tłuszcze luzem, które są przeznaczone do spożycia przez ludzi, bądź istnieje możliwość zastosowania ich do tego celu, przechowuje dokumentację dotyczącą trzech poprzednich ładunków, które były przewożone w tym zbiorniku oraz dokumentację potwierdzającą skuteczność procesu czyszczenia zbiornika, zastosowanego między transportami tych ładunków.
2. W przypadku przeładunku kapitan statku przyjmującego ładunek, oprócz dokumentacji, o której mowa w ust. 1, przechowuje dodatkowo dokumentację potwierdzającą, że transport luzem oleju płynnego lub tłuszczu spełniał wymagania określone w § 5 i § 6 w czasie poprzednich transportów oraz dokumentację potwierdzającą skuteczność procesu czyszczenia zbiorników, zastosowanego między transportami tych ładunków na innym statku.
3. Kapitan statku ma obowiązek udostępniać na żądanie organów urzędowej kontroli żywności dokumentację, o której mowa w ust. 1 i 2.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Rozporządzenie wdraża następujące dyrektywy:
a) dyrektywa Komisji 96/3/WE z dnia 26 stycznia 1996 r. przyznająca odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 93/43/EWG w sprawie higieny środków spożywczych w odniesieniu do transportu morskiego płynnych olejów i tłuszczów luzem (Dz. Urz. WE L 21 z 27.01.1996, str. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, str. 432),
b) dyrektywa Komisji 98/28/WE z dnia 29 kwietnia 1998 r. przyznająca odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy 93/43/EWG w sprawie higieny środków spożywczych w odniesieniu do transportu morskiego cukru nierafinowanego luzem (Dz. Urz. WE L 140 z 12.05.1998, str. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 281).
Uzasadnienie


Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia zawartego art. 70 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr …., poz. …….). Projekt rozporządzenia wdraża przepisy następujących dyrektyw:
- dyrektywy Komisji 96/3/WE z dnia 26 stycznia 1996 r. przyznającej odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 93/43/EWG w sprawie higieny środków spożywczych w odniesieniu do transportu morskiego płynnych olejów i tłuszczów luzem,
- dyrektywy Komisji 98/28/WE z dnia 29 kwietnia 1998 r. przyznającej odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy 93/43/EWG w sprawie higieny środków spożywczych w odniesieniu do transportu morskiego cukru luzem.

Od dnia 1 stycznia 2006 r. w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych w produkcji i w obrocie żywnością, w tym transportu, obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.1). Zakres regulacji objęty rozporządzeniem wprowadza przepisy szczególne w stosunku do powyższego rozporządzenia odnoszące się do wymagań dotyczących transportu luzem olejów płynnych i tłuszczów oraz cukru.
Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).
Projektowane rozporządzenie nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem UE.
Ocena Skutków Regulacji


projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego cukru luzem i olejów płynnych i tłuszczów luzem

1. Podmioty, na które oddziałują projektowane regulacje
Projektowane rozporządzenie obejmuje zakresem regulacji przedsiębiorców zajmujących się transportem morskim luzem płynnych olejów i tłuszczów oraz cukru.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych.
W ramach konsultacji projekt zostanie przekazany związkom i zrzeszeniom przedsiębiorców branży spożywczej zajmujących się produkcją i obrotem żywnością, w tym Radzie Gospodarki Żywnościowej oraz organizacjom konsumentów – Radzie Krajowej Federacji Konsumentów, Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich i Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Konsumentów. Wyniki konsultacji zostaną omówione w niniejszej ocenie po ich zakończeniu.
Projekt zostanie również opublikowany na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
Projektowane regulacje nie będą miały wpływu na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.
Projektowane regulacje nie będą miały wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój regionów.

7. Wpływ regulacji na zdrowie ludzi.
Wejście w życie rozporządzenia przyczyni się do przestrzegania obowiązujących wymagań z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego olejów płynnych i tłuszczów oraz cukru poprzez zapewnienie właściwych warunków transportu morskiego luzem tych produktów. Tym samym projektowane regulacje pozytywnie wpłyną na stan zdrowia społeczeństwa.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-10-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6047 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.