nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołów Ekspertów do prac nad Centralną Bazą Świadczeń Opieki ZdrowotnejDz.Urz.MZ.06.14.67
zmiana Dz.Urz.MZ.07.08.27

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 września 2006 r.
w sprawie powołania Zespołów Ekspertów do prac nad Centralną Bazą Świadczeń Opieki ZdrowotnejNa podstawie art. 7 ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespoły Eksperckie do przygotowania opisów świadczeń opieki zdrowotnej, zwane dalej ,,Zespołami”, jako organy pomocnicze ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Nazwy Zespołów oraz ich skład osobowy określa załącznik do zarządzenia.
3. Przed powołaniem Zespołu osoby, o których mowa w ust. 2, wyrażają zgodę na udział
w pracach Zespołu.
4. Celem pracy Zespołów jest dokonanie opisu, wg. jednolitej, wypracowanej metodologii, wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Opisy dokonane przez Zespoły zostaną wykorzystane w toku dalszych prac Ministerstwa Zdrowia do określenia zakresu świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

§ 2.

Do zadań Zespołów należy:
1) opracowanie metodologii opisu świadczeń opieki zdrowotnej oraz kryteriów wpisywania i wykreślania świadczeń opieki zdrowotnej z listy świadczeń finansowanych ze środków publicznych;
2) opracowanie Centralnej Bazy Świadczeń Opieki Zdrowotnej (CBŚOZ) realizowanych w poszczególnych dziedzinach medycyny w polskim systemie opieki zdrowotnej;
3) określenie w ramach CBŚOZ wykazu świadczeń o udowodnionej efektywności medycznej;
4) przygotowanie metodologii wyceny świadczeń opieki zdrowotnej wchodzących w skład CBŚOZ, wybór zakładów opieki zdrowotnej stanowiących bazę badawczą kosztów wytworzenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz koordynacja i weryfikacja wyceny świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonych przez wybrane zakłady opieki zdrowotnej.

§ 3.

Koordynację i nadzór nad pracami Zespołów sprawuje Dyrektor Agencji Oceny Technologii Medycznych, zwany dalej „Dyrektorem Agencji”.

§ 4.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu;
2) członkowie Zespołu.
2. W Zespołach Eksperckich w zakresie poszczególnych dziedzin medycyny, Przewodniczącym Zespołu jest Konsultant Krajowy lub osoba wyznaczona przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby inne, niż wymienione w ust. 1, zaproszone do udziału w pracach zespołu przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4) powoływanie grup roboczych właściwych do spraw należących do zadań Zespołu spośród członków Zespołu oraz spośród osób wymienionych w § 4 ust. 3;
5) informowanie Dyrektora Agencji o bieżącej działalności Zespołu;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Agencji.
3. Przewodniczącego Zespołu, w razie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego członek Zespołu.
4. Sekretarz Zespołu jest wybierany przez członków Zespołu spośród jego członków podczas pierwszego posiedzenia Zespołu.

§ 6.

1. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
2. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który przedkłada się Dyrektorowi Agencji.
3. Posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innym miejscu niż Agencja Oceny Technologii Medycznych, zwanej dalej ,,Agencją”, wskazanym przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

Dyrektor Agencji w terminie do dnia 30 czerwca 2007 roku, przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, wykaz świadczeń rekomendowanych przez Zespoły Eksperckie wymienione w zarządzeniu do wykazu świadczeń gwarantowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

§ 8.

1. Z tytułu zadań określonych w § 2 członkowie Zespołu mogą otrzymać wynagrodzenie za okres od dnia 1 września do dnia 31 grudnia 2006 r. na podstawie umowy cywilno-prawnej w następującej wysokości:
1) Przewodniczący Zespołu do 9.000 zł brutto;
2) członkowie Zespołu Eksperckiego w zakresie poszczególnej dziedziny medycyny – do podziału pomiędzy członków Zespołu, zgodnie z oceną pracy i decyzją Przewodniczącego Zespołu - do 36.000 zł brutto;
3) członkowie Zespołu Eksperckiego do spraw metodologii tworzenia CBŚOZ - do podziału pomiędzy członków Zespołu, zgodnie z oceną pracy i decyzją Przewodniczącego Zespołu - do 157.500 zł brutto;
4) członkowie Zespołu Eksperckiego do spraw metodologii wyceny świadczeń opieki zdrowotnej wchodzących w skład CBŚOZ - do podziału pomiędzy członków Zespołu, zgodnie z oceną pracy i decyzją Przewodniczącego Zespołu - do 52.500 zł brutto.
2. Z tytułu zadań określonych w § 2 członkowie Zespołu mogą otrzymać wynagrodzenie za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2007 r. na podstawie umowy cywilno-prawnej w następującej wysokości:
1) Przewodniczący Zespołu do 18.000 zł brutto;
2) członkowie Zespołu Eksperckiego w zakresie poszczególnej dziedziny medycyny – do podziału pomiędzy członków Zespołu, zgodnie z oceną pracy i decyzją Przewodniczącego Zespołu - do 72.000 zł brutto;
3) członkowie Zespołu Eksperckiego do spraw metodologii tworzenia CBŚOZ - do podziału pomiędzy członków Zespołu, zgodnie z oceną pracy i decyzją Przewodniczącego Zespołu - do 315.000 zł brutto;
4) członkowie Zespołu Eksperckiego do spraw metodologii wyceny świadczeń opieki zdrowotnej wchodzących w skład CBŚOZ - do podziału pomiędzy członków Zespołu, zgodnie z oceną pracy i decyzją Przewodniczącego Zespołu - do 105.000 zł brutto.
3. W 2006 r. wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne w dwóch równych ratach. Przewodniczący Zespołu w terminie: do dnia 31 października 2006 r. i do dnia 15 grudnia 2006 r. przedstawia do akceptacji Dyrektorowi Agencji listę wypłat dla członków Zespołu za miniony okres.
4. W 2007 r. wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, będzie płatne w dwóch równych ratach. Przewodniczący Zespołu w terminie: do dnia 31 marca 2007 r. i do dnia 15 czerwca 2007 r. przedstawia do akceptacji Dyrektorowi Agencji listę wypłat dla członków Zespołu za miniony okres.
5. Przewodniczący Zespołu równocześnie z listą wypłat zobowiązany jest złożyć raport ze zrealizowanych działań lub złożyć fragment lub całość przygotowywanych opisów.
6. Finansowanie prac Zespołów odbywa się ze środków Agencji przekazanych na rachunek bankowy Agencji przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 11 i obejmuje okres prac faktycznie realizowanych przez Zespoły do dnia 30 czerwca 2007 r.
7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób, które zadania określone w § 2 powierzone przez Dyrektora Agencji lub Przewodniczącego Zespołu, wykonują w ramach obowiązków pracowniczych lub obowiązków wynikających z odrębnych przepisów.

§ 9.

Osobom, o których mowa w § 4 ust. 3, w związku z uczestniczeniem w pracach Zespołu przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów podróży na zasadach określonych
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1554).

§ 10.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołów zapewnia Agencja.

§ 11.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.


MINISTER ZDROWIA

Zbigniew Religa1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-09-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4846 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.