nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej do ustalenia składników i wartości mienia ruchomego, które zostanie przejęte przez Centrum Medyczne Kształcenia PodyplomowegoDz.Urz.MZ.06.16.79

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 października 2006 r.
w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej do ustalenia
składników i wartości mienia ruchomego, które zostanie przejęte
przez Centrum Medyczne Kształcenia PodyplomowegoNa podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1032) zarządza się,
co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję inwentaryzacyjną do ustalenia składników i wartości mienia ruchomego, które zostanie przejęte przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, zwaną dalej „Komisją”.
2. Przed powołaniem Komisji osoby wymienione w § 2 pkt 4 - 7 wyrażają zgodę na udział
w pracach Komisji.

§ 2.

W skład Komisji wchodzą:
1) Przewodniczący – Łukasz Dembowski – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego – Stanisław Stelmach – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
3) Elżbieta Ciesielska – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
4) Alina Gołota – przedstawiciel Akademii Medycznej w Warszawie;
5) Iwona Tworek – przedstawiciel Akademii Medycznej w Warszawie;
6) Maria Kwiatkowska – przedstawiciel Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
7) Mirosława Synoradzka – przedstawiciel Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

§ 3.

Do zadań Komisji należy ustalenie składników i wartości mienia ruchomego, które jest własnością Akademii Medycznej w Warszawie i zostanie przejęte przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

§ 4.

1. Przewodniczący kieruje i określa tryb pracy Komisji.
2. Komisja działa na posiedzeniach, które odbywają się zależnie od potrzeb w siedzibie Ministerstwa Zdrowia albo w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego.
3. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Komisji, z własnej inicjatywy albo na wniosek,
co najmniej dwóch członków Komisji.

§ 5.

1. Komisja sporządzi protokół z dokonanych ustaleń, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.
2. Przewodniczący Komisji przedłoży ministrowi właściwemu do spraw zdrowia protokół,
o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r.

§ 6.

Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewnia Departament Budżetu, Finansów
i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia.

§ 7.

Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia.

§ 8.

Z tytułu wykonywania zadań określonych w § 3 członkom Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 9.

Komisja ulega rozwiązaniu, po przyjęciu przez ministra właściwego do spraw zdrowia protokołu, o którym mowa w § 5.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-10-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5161 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.