nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa ZdrowiaDz.Urz.MZ.06.16.81

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 października 2006 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia
regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia


Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 6, poz. 25) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych (FS);”;
2) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:
„§ 19a. Do podstawowych zadań Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych należy:
1) pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie określonym przez Ministra;
2) prowadzenie spraw w zakresie funduszy strukturalnych i programów pomocowych w zakresie określonym przez Ministra;
3) opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz zgłaszanie propozycji zmian w obowiązujących przepisach prawnych w zakresie funduszy strukturalnych i programów pomocowych;
4) realizacja i koordynacja zadań w zakresie prowadzonych działań, we współpracy z jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra, w szczególności z Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;
5) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz podmiotami zewnętrznymi (ministerstwami, urzędami centralnymi, jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji publicznej, przedstawicielstwami dyplomatycznymi w Polsce, Komisją Europejską) w zakresie realizowanych zadań;
6) realizowanie zadań w zakresie sprawowania przez Ministra nadzoru merytorycznego nad instytucjami wdrażającymi;
7) realizowanie zadań w zakresie sprawowania przez Ministra nadzoru merytorycznego nad Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.”;
3) w § 22:
a) skreśla się pkt 11,
b) w pkt 16 skreśla się lit. b;
4) w § 30 w pkt 15 dodaje się lit. o w brzmieniu:
„o) Krajowym Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi.”;
5) § 31 otrzymuje brzmienie:
„§ 31. Do podstawowych zadań Biura Administracyjno - Gospodarczego należy:
1) wykonywanie zadań urzędu jako jednostki budżetowej, dysponenta środków budżetowych trzeciego stopnia;
2) opracowywanie planów finansowych urzędu i przedstawianie do zatwierdzenia, wnioskowanie o dokonanie zmian w zatwierdzonych planach;
3) dokonywanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w ramach zatwierdzonego dla Biura Administracyjno – Gospodarczego na dany rok planu finansowego wydatków na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Ministra;
4) planowanie i realizacja wydatków inwestycyjnych na rzecz urzędu;
5) opracowywanie planów remontów obiektów użytkowanych przez Ministerstwo oraz ich realizacja;
6) prowadzenie spraw i koordynacja działań, dotyczących organizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane na rzecz urzędu, realizowanych na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych;
7) prowadzenie działalności socjalnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
8) prowadzenie archiwum Ministerstwa oraz sprawowanie nadzoru nad terminowym przekazywaniem dokumentacji archiwalnej z komórek organizacyjnych do archiwum Ministerstwa;
9) wykonywanie zadań, związanych z gospodarowaniem nieruchomościami przy ul. Miodowej 15, ul. Długiej 38/40 oraz nieruchomością przy Al. Jerozolimskich 155 w Warszawie;
10) zapewnienie niezbędnych warunków użytkowania nieruchomości w zakresie ochrony osób i mienia oraz ochrony przeciwpożarowej;
11) prowadzenie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy;
12) wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem składnikami majątku, będącego w dyspozycji Ministerstwa, w tym prowadzenie ewidencji majątku;
13) prowadzenie gospodarki materiałowej, w szczególności opracowywanie planów zakupów materiałów i wyposażenia, dokonywanie bieżącej analizy zakupów pod względem celowości i gospodarności oraz techniczna realizacja zakupów, prowadzenie gospodarki depozytowo – magazynowej;
14) zapewnienie obsługi technicznej kancelarii Ministerstwa;
15) obsługa techniczna organizowanych w Ministerstwie posiedzeń, narad i konferencji;
16) zapewnienie łączności, transportu oraz obsługi poligraficznej Ministerstwa;
17) wykonywanie funkcji głównego księgowego urzędu i prowadzenie rachunkowości urzędu;
18) prowadzenie rejestru zawartych umów, które powodują powstanie zobowiązań finansowych urzędu;
19) realizacja finansowo - księgowa należności zasądzonych wyrokami sądowymi, na rzecz osób fizycznych poszkodowanych w procesie leczenia w publicznych zakładach opieki zdrowotnej po przekształceniu tych zakładów w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, od Skarbu Państwa – Ministra;
20) prowadzenie spraw, dotyczących obliczania i wypłat wynagrodzeń pracowników Ministerstwa, wypłacanie wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń, umów o dzieło oraz naliczanie i odprowadzanie podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i składanie sprawozdań w tym zakresie;
21) prowadzenie kasy Ministerstwa;
22) prowadzenie prac inwentaryzacyjnych majątku będącego w dyspozycji Ministerstwa;
23) sporządzanie sprawozdań i analiz finansowych z realizacji dochodów i wydatków budżetowych.”;
6) w § 32:
a) skreśla się pkt 12,
b) dodaje się pkt 19 w brzmieniu:
„19) koordynowanie spraw, dotyczących kontroli działalności Ministerstwa, prowadzonych przez podmioty inne niż Najwyższa Izba Kontroli oraz koordynowanie i monitorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.”.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924),
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz 2006 r. Nr 45, poz. 319,

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-10-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 9157 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.