nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarzadzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie ZdrowiaDz.Urz.MZ.06.16.84

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 3 listopada 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia


Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.2)) się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 14, poz. 69) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w pkt 5 skreśla się lit. a;

2) w § 4:
a) w pkt 3 po lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:
„d) Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych;”,
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie,
b) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.”;

3) w § 5 w pkt 2 po lit. za kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. zb i zc w brzmieniu:
„zb) Biura Rozliczeń Międzynarodowych w Warszawie,
zc) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie.”;

4) w § 6 w pkt 2 skreśla się lit. b;

5) w § 7 w pkt 3 skreśla się lit. a.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2006 r.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924),
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz 2006 r. Nr 45, poz. 319.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-11-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6848 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.