nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do rozdysponowania środków z Programu „Zintegrowane Ratownictwo Medyczne” na rok 2006Dz.Urz.MZ.06.16.83

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie powołania Zespołu do rozdysponowania środków z Programu „Zintegrowane Ratownictwo Medyczne” na rok 2006Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


§ 1.

Powołuje się Zespół do rozdysponowania środków z Programu „Zintegrowane Ratownictwo Medyczne” na rok 2006, zwany dalej „Programem”, pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu – Przemysław Klaman – główny specjalista w Departamencie Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;
2) sekretarz Zespołu – Tadeusz Czapiewski – główny specjalista w Departamencie Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;
3) członek Zespołu - Jerzy Bójko – Zastępca Dyrektora w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby inne niż wymienione w ust. 1, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy wyłonienie beneficjentów Programu ze środków finansowych pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 4.

Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 5.

Zespół przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdanie wraz z propozycją podziału środków finansowych dla poszczególnych beneficjentów Programu.

§ 6.

Przewodniczący Zespołu:
1) zwołuje posiedzenie Zespołu;
2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3) wyznacza spośród członków Zespołu osobę przewodniczącą posiedzeniu Zespołu, w przypadku jego nieobecności.

§ 7.

1. Przewodniczący Zespołu może tworzyć, spośród członków Zespołu i osób, o których mowa § 2 ust. 2, grupy robocze w sprawach należących do zadań Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu może zwrócić się do osób niebędących członkami Zespołu o opinię w sprawach należących do zadań Zespołu.

§ 8.

1. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół.
2. Protokół jest podpisywany przez:
1) Przewodniczącego Zespołu;
2) Sekretarza Zespołu.

§ 9.

1. Członkom Zespołu oraz osobom zaproszonym do uczestnictwa w pracach Zespołu przez Przewodniczącego Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2. Zamiejscowym osobom, o których mowa w § 2 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr. 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1554).

§ 10.

Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia.

§ 11.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działań Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz.2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-10-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4667 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.