nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych określających i koordynujących programy monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzykaUwagi i propozycje zgłoszone do projektu w trakcie uzgodnień zewnętrznych

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 29 listopada 2006 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
do dnia 18 grudnia 2006 r

Uwagi prosimy przesyłać na adres
a.kwolek@gis.gov.pl
oraz
m.szymkowicz@gis.gov.pl


PROJEKTROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ……….. 2006 r.
w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych określających i koordynujących programy monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka


Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz jednostek badawczo-rozwojowych określających i koordynujących programy monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie naukowe niezbędne dla oceny ryzyka, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych określających i koordynujących programy monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka (Dz. U. Nr 104, poz. 1099).

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia


W porozumieniu:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).Uzasadnienie


Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia zawartego art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).
Projektowane regulacje mają na celu realizację zadań z zakresu analizy ryzyka pochodzącego od żywności lub środków żywienia zwierząt. Projekt określa wykaz jednostek badawczo-rozwojowych, które określają i koordynują programy monitoringu żywności i żywienia wykonywane przez organy urzędowej kontroli żywności we współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi. Celem monitoringu jest dostarczanie danych naukowych, stanowiących materiały będące podstawą dla organów urzędowej kontroli żywności do opracowywania programów kontroli w ramach nadzoru nad żywnością i warunkami żywienia. Realizacja badań monitoringowych żywności wpłynie na poprawę stanu zdrowia publicznego społeczeństwa.
Projekt uwzględnia przepisy dotyczące obowiązku monitorowania środków spożywczych i środków żywienia zwierząt zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, ustanawiające Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego.
Niniejsze rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych określających i koordynujących programy monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka (Dz. U. Nr 104, poz. 1099).
Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).
Projektowane rozporządzenie nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem UE.Ocena Skutków Regulacji
projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych określających i koordynujących programy monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka


bb1. Podmioty, na które oddziałują projektowane regulacje
Projektowane rozporządzenie obejmuje zakresem regulacji jednostki badawczo-rozwojowe biorące udział w monitoringu żywności i żywienia.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych
W ramach konsultacji projekt zostanie przekazany do konsultacji związkom i zrzeszeniom przedsiębiorców branży spożywczej zajmujących się produkcją i obrotem żywnością, w tym Radzie Gospodarki Żywnościowej oraz organizacjom konsumentów – Radzie Krajowej Federacji Konsumentów, Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich i Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Konsumentów. Wyniki konsultacji zostaną omówionej w niniejszej ocenie po ich zakończeniu.
Projekt zostanie również opublikowany na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
Projektowane regulacje nie będą miały wpływu na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ zadania związane z monitoringiem żywności i środków żywienia zwierząt są realizowane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na rynek pracy.


5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.
Projektowane regulacje nie będą miały wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny.
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

7. Wpływ regulacji na zdrowie ludzi.
Wejście w życie rozporządzenia pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa żywności poprzez wykonywanie badań monitoringowych żywności znajdującej się na rynku.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-11-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5136 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.