nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia PodyplomowegoDz.Urz.MZ.06.17.86
zmiana Dz.Urz.MZ.08.09.62→ z dnia 1 września 2008r.
Dz.Urz.MZ.09.08.41 → z dnia 16 września 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 listopada 2006 r.
w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego


Na podstawie art. 253 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn.zm.2)) w związku z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 1970 r. w sprawie utworzenia samodzielnej placówki naukowo-dydaktycznej pod nazwą „Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego” (Dz. U. Nr 29, poz. 247) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Statutowi Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego nadaje się brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (Dz.Urz. Min. Zdrow. Nr 16, poz. 82).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 144, poz. 1043.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-11-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3631 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.