nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień OchronnychDz.Urz.MZ.07.01.03
zmiana Dz.Urz.MZ.10.10.65
z dnia 18 marca 2011


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 5 stycznia 2007 r.
w sprawie powołania Pediatrycznego Zespołu Ekspertów
do Spraw Programu Szczepień Ochronnych


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Pediatryczny Zespół Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych, zwany dalej „Zespołem”.
2. Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w § 2 ust. 1 wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - doc. dr hab. Anna Dobrzańska – Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii;
2) Sekretarz – dr Paweł Grzesiowski – ekspert z Zakładu Profilaktyki Zakażeń Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego;
3) pozostali Członkowie:
a) prof. dr hab. Ewa Bernatowska – Członek Komitetu Doradczego do Spraw Bezpieczeństwa Szczepień WHO,
b) prof. dr hab. Jacek Wysocki – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii,
c) prof. dr hab. Ewa Wąsowska-Królikowska – Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego,
d) dr hab. Teresa Jackowska – Przewodnicząca Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego,
e) dr Hanna Czajka – ekspert z Przychodni Konsultacyjnej do Spraw Szczepień w Krakowie,
f) dr Jacek Mrukowicz - Dyrektor Instytutu Evidance Based Medicine,
g) dr Ryszard Konior – ekspert ze Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Krakowie,
h) dr Leszek Szenborn – ekspert z Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Dzieci Akademii Medycznej we Wrocławiu.
2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 2 ust. 1, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy:
1) dokonywanie analizy aktualnego programu szczepień ochronnych pod kątem spójności z bieżącą sytuacją epidemiologiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na świecie oraz regulacjami z zakresu szczepień ochronnych stosowanymi w Unii Europejskiej, jak i dostępnymi preparatami szczepionkowymi;
2) przygotowanie założeń programów szczepień ochronnych oraz założeń projektów aktów normatywnych w zakresie szczepień ochronnych;
3) opracowywanie i opiniowanie długofalowej strategii szczepień ochronnych;
4) opracowywanie i opiniowanie propozycji zmian legislacyjnych w zakresie szczepień ochronnych;
5) wyrażanie opinii w innych sprawach z zakresu szczepień ochronnych niż wymienione w pkt 1-4.

§ 4.

1. Zespół działa na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.
3. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący.
4. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
5. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Podsekretarz Stanu inicjujący, koordynujący i nadzorujący wykonywanie zadań przez Departament Polityki Zdrowotnej.
6. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który przedstawia się Podsekretarzowi Stanu, o którym mowa w ust. 5.

§ 5.

1. Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w jego pracach.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686 z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 6.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia.

§ 7.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu – 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319. i Dz. U. Nr 170, poz. 1217.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-01-05
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8026 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.