nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania programu poprawy opieki zdrowotnej na wsi na lata 2007 – 2011Dz.Urz.MZ.07.01.02

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 stycznia2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu
do spraw opracowania programu poprawy opieki zdrowotnej
na wsi na lata 2007 – 2011


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania programu poprawy opieki zdrowotnej na wsi na lata 2007 - 2011 ( Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 12, poz. 61) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - Marek Ludwik Grabowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego – Marek Zagórski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
3) Zastępca Przewodniczącego – Jarosław Pinkas, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
4) Dariusz Rohde, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
5) 5) Andrzej Kosiniak – Kamysz, Przewodniczący Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników;
6) Wojciech Kobielski, Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
7) Rafał Filip, Sekretarz Naukowy w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie;
8) Marek Jarosław Hołubicki, Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
9) Michał Sobolewski, Radca Ministra w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
10) Dagmara Korbasińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
11) Barbara Kosińska, lekarz medycyny w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie;
12) Jacek Kossakowski, Lekarz Naczelny w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
13) Adam Hadasik, Zastępca Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia;
14) Ewelina Janota – Krawczyk, Główny Specjalista Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.”.
2) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Zespół przedłoży projekt dokumentu, o którym mowa w § 3, do akceptacji ministra właściwego do spraw zdrowia w terminie do dnia 31 marca 2007 r.”.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
(Dz. U. Nr. 131, poz. 924).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 oraz Nr 170, poz. 1217.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-01-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4861 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.