nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiegoDz.Urz.MZ.07.01.04

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 5 stycznia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz powiatowym stacjom sanitarno-
epidemiologicznym położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) w związku z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego
(Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 72, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do zarządzenia:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, zwana dalej „Wojewódzką Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1)

Dział Ekonomiczny i Administracyjny;

2)

Dział Laboratoryjny;

3)

Dział Nadzoru Sanitarnego;

4)

Dział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

5)

Sekcja Analizy Danych i Statystyki;

6)

Sekcja Organizacyjno-Prawna;

7)

Sekcja Służb Pracowniczych i Szkoleń;

8)

Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;

9)

Stanowisko Pracy do Spraw Informatyki;
10) Stanowisko Pracy do Spraw Wewnętrznej Kontroli Finansowej;
11) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
12) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
13) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.”;
2) w załączniku nr 2 do zarządzenia § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białogardzie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”;
3) w załączniku nr 3 do zarządzenia § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Choszcznie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”;
4) w załączniku nr 4 do zarządzenia § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Drawsku Pomorskim, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”;
5) w załączniku nr 5 do zarządzenia § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Goleniowie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”;
6) w załączniku nr 6 do zarządzenia § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryficach, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”;
7) w załączniku nr 7 do zarządzenia § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”;
8) w załączniku nr 8 do zarządzenia § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”;
9) w załączniku nr 9 do zarządzenia § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kołobrzegu, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”;
10) w załączniku nr 10 do zarządzenia § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”;
11) w załączniku nr 11 do zarządzenia § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myśliborzu, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”;
12) w załączniku nr 12 do zarządzenia §1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”;
13) w załączniku nr 13 do zarządzenia § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pyrzycach, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”;
14) w załączniku nr 14 do zarządzenia § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sławnie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”;
15) w załączniku nr 15 do zarządzenia § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie Szczecińskim, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”;
16) w załączniku nr 16 do zarządzenia § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”;
17) w załączniku nr 17 do zarządzenia § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinku, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”;
18) w załączniku nr 18 do zarządzenia § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdwinie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”;
19) w załączniku nr 19 do zarządzenia § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świnoujściu, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”;
20) w załączniku nr 20 do zarządzenia § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałczu, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”;
21) w załączniku nr 21 do zarządzenia § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łobzie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, i Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041,z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420, Nr 239, poz. 2020 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 518, Nr 143, poz. 1032, Nr 191, poz. 1410 i Nr 220, poz. 1600.
3)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600.
4)Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2003 r. Nr 11, poz. 97, z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z 2005 r. Nr 6, poz. 20 i Nr 16, poz. 84 oraz z 2006 r. Nr 9, poz. 34.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-01-05
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3743 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.