nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie trybu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwaDz.Urz.MZ.07.02.06
zmiana Dz.Urz.MZ.04.18.140
Dz.Urz.MZ.07.16.88
Dz.Urz.MZ.09.13.65


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 stycznia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa


Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r.
Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 18, poz. 140) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Zarządzenie określa tryb przeprowadzenia konkursu ofert w sprawie wyłonienia świadczeniodawców udzielających świadczenia wysokospecjalistyczne, o których mowa w lp. 11-18 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia (Dz. U. Nr 267, poz. 2661 oraz z 2006 r. Nr 231, poz. 1687) zwanych dalej "świadczeniami".”;
2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ogłoszenie o konkursie ofert, wraz z zaproszeniem do składania ofert, zamieszcza się:
1) w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim;
2) na tablicy ogłoszeń, w siedzibie ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej „ministerstwem”, oraz na jego stronie internetowej.”;
3) w § 3 w ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) określenie warunków lokalowych, wyposażenia w wyroby medyczne oraz sprzęt specjalistyczny;”;
4) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Minister zawiera umowy o udzielanie świadczeń z wybranymi przez komisję konkursową oferentami w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert, z zastrzeżeniem terminów, o których mowa w § 11 ust. 3, oraz § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia.”;
5) dodaje się § 13a w brzmieniu:
„§ 13a. Postępowanie konkursowe na realizację w 2007 r. świadczenia „Mechaniczne pozaustrojowe wspomaganie serca pulsacyjnymi sztucznymi komorami” wymienionego w załączniku nr 1 w lp.18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, przeprowadza się do dnia 28 lutego 2007 r.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131 poz. 924).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220,. poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-01-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6588 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.