nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Krajowego Komitetu do Spraw Pandemii GrypyDz.Urz.MZ.07.02.05

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 18 stycznia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Krajowego Komitetu do Spraw Pandemii Grypy


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu do Spraw Pandemii Grypy (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 14 i Nr 10, poz. 43 oraz z 2006 r. Nr 3, poz. 10) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. W skład Komitetu wchodzą następujący członkowie:
1) Przewodniczący - Pan Marek Ludwik Grabowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego - Pan Andrzej Wojtyła - Główny Inspektor Sanitarny;
3) Zastępca Przewodniczącego – Pan Bogusław Cichoń – Dyrektor Departamentu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
4) Sekretarz - Pan Paweł Abramczyk - przedstawiciel Departamentu Spraw Obronnych w Ministerstwie Zdrowia;
5) Doradca Głównego Inspektora Sanitarnego;
6) Dyrektor Departamentu Przeciwepidemicznego w Głównym Inspektoracie Sanitarnym;
7) Kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy Państwowego Zakładu Higieny;
8) Dyrektor Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym;
9) Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia;
10) Przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
11) Przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia;
12) Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
13) Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;
14) Dyrektor Biura Prasy i Promocji w Ministerstwie Zdrowia;
15) Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych w Ministerstwie Zdrowia;
16) Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
17) Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego;
18) Główny Lekarz Weterynarii;
19) Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego;
20) Komendant Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP;
21) Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
22) Dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności;
23) Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych do Spraw Zagrożeń Globalnych;
24) Naczelny Lekarz Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
25) Wiceprezes Agencji Rezerw Materiałowych;
26) Dyrektor Biura Rezerw Medycznych;
27) Naczelnik Wydziału Rezerw Państwowych w Departamencie Spraw Obronnych w Ministerstwie Gospodarki;
28) Przedstawiciel Centrum Informacyjnego Rządu;
29) Dyrektor Państwowego Zakładu Higieny;
30) Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii;
31) Konsultant Krajowy w dziedzinie Chorób Zakaźnych;
32) Konsultant Krajowy w dziedzinie Epidemiologii;
33) Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowia Publicznego.
2. W pracach Komitetu uczestniczą w charakterze zewnętrznych obserwatorów:
1) Dyrektor Biura Łącznika Światowej Organizacji Zdrowia;
2) Przedstawiciel Departamentu Obsługi Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.”;
2) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Wydatki związane z działalnością Komitetu są pokrywane z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej.
2. Obsługę administracyjno-biurową Komitetu zapewnia Ministerstwo Zdrowia.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz.1217 i Nr 220, poz.1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-01-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5239 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.